artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Sitras 100 smarta vardagsgärningar och Livsstilstest: licenser och användningsvillkor

Publicerad

1  100 smarta vardagsgärningar och livsstilstest

Projektet 100 smarta vardagsgärningar (nedan ”100 Gärningar”) inom nyckelområdet Resursklok medborgare är en webbplats, där besökare kan studera 100 konkreta gärningar för en hållbar vardag. Med hjälp av tipsen kan vem som helst minska sitt koldioxidavtryck och samtidigt spara pengar, tid eller förbättra sin hälsa.

Sitras livsstilstest (nedan ”Livsstilstest”) hjälper människor att utvärdera miljökonsekvenserna av sina levnadssätt. Baserat på 27 frågor ger testet utöver ett personligt koldioxidavtryck (koldioxidekvivalent kgCO2e) även skräddarsydda tips för att spara tid och pengar samt förbättra livskvaliteten. Tipsen kommer från webbplatsen 100 Gärningar. Testet har gjorts över 550 000 gånger (läget 21.1.2019), vilket motsvarar cirka 10 % av Finlands vuxenbefolkning.

Demos ry, Dmat Oy samt Sitras ramavtalsleverantörer Vapa Media Oy och Frantic Oy har deltagit i utvecklingen av webbplatserna för Livsstilstestet och 100 Gärningar (nedan tillsammans ”Material”) och deras innehåll. Sitra har avtalat med nämnda parter om att upphovsrätterna och de immateriella rättigheterna för Materialen övergår till Sitra med äganderätt. Sitras mål är att överlåta webbplatsen till fri användning av alla tredje parter, till exempel aktörer inom den offentliga och privata sektorn till de delar som avgränsas i punkt 2, i enlighet med villkoren i Creative Commons- och MIT-licenserna (nedan tillsammans ”Färdiga licenser” och separat ”Färdig licens”).

Villkoren som ingår i detta bakgrundsdokument (nedan ”Användningsvillkor”) kompletterar villkoren i de nämnda Färdiga licenserna.

Avsikten är att materialet ska finnas på Sitras webbplats så länge som möjligt, och de data som det insamlar är tillgängliga till slutet av nyckelområdet Resursklok medborgare 31.7.2019, och vid behov efter det. Materialberäkningen har uppdaterats 24.4.2018 och kommer att uppdateras våren 2019 före nyckelområdets slut. Uppdateringsdatumet kommer att synas för slutanvändaren på webbplatsen.

I Livsstilstestet insamlas inte personuppgifter om dem som gör testet.

För tydlighetens skull konstateras att Materialet har publicerats på Sitras webbplats och tillhandahålls för användning så som det är och i den form som det har publicerats och det uppdateras på ovan nämnt sätt. Sitra ansvarar dock inte för att Materialet är lämpligt för något kommersiellt eller icke-kommersiellt eller något annat syfte. Sitra ansvarar inte heller för skador som orsakas den som tagit i bruk Materialet av fel som eventuellt finns i Materialet. Den som tar i bruk Materialet svarar själv för användningen av Materialet.

2  Licensieringens syften

Bilderna, texten och det tekniska genomförandet, dvs. koden i Livsstilstestet och bilderna och texterna i 100 Gärningar tillhandahålls på det sätt som nämns i Användningsvillkoren, tillsammans eller separat, för allmän användning för att möjliggöra en bredare användning för dem som är intresserade av dessa.

Beräkningen i bakgrunden av Livsstilstestet kan även tillhandahållas för användning, men det måste man särskilt be om från Sitra. På så sätt är det möjligt att närmare följa upp för vilken användning beräkningen tillämpas och ge bruksanvisningar. Frågorna och beräkningen i Livsstilstestet är baserade på Finlands miljöberäkning och de vanligaste levnadssätten,  därför bör frågorna och beräkningen utifrån dem justeras för olika länder när de tas i internationellt bruk. Den som tar i bruk Materialet svarar själv för att frågorna och beräkningen i Materialet anpassas till ifrågavarande land på det sätt användaren anser är bäst.

3  Färdiga licenser och användningsvillkor som kompletterar dem

3.1  Färdig licens för bildmaterial, texter och bakgrundsberäkning

Materialets bild- och textinnehåll samt Livsstilstestets bakgrundsberäkning får användas med licensen Creative Commons (CC) Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0), som möjliggör kopiering, distribution, bearbetning och vidareutveckling av ovan nämnda delar av Materialet på det sätt som beskrivs närmare i licensvillkoren.

3.2  Färdig licens för koden till Livsstilstestet

För Livsstilstestets kod används MIT-licensen.

MIT-licensen är en programlicens där koden bland annat får användas, kopieras, bearbetas och delas obegränsat, på det sätt som beskrivs närmare i licensens användningsvillkor.

3.3  Användningsvillkor som kompletterar Färdiga licenser

När Material används eller bearbetas så att de lämpar sig för behoven hos den som tar i bruk Materialet i enlighet med ovan nämnda villkor för Färdiga licenser, ska följande villkor uppfyllas.

  • Sitras namn ska nämnas, och i samband med användningen ska en länk till Sitras webbplats www.sitra.fi/sv läggas till
  • Sitras mål är att samla in uppgifter om användningen av Material och tjänster som utvecklas med det Material som Sitra producerat. Vi ber er meddela om användningen redan vid planeringen per e-post till kirjaamo@sitra.fi.
  • Webbplatserna ska följa webbstandarderna W3C.
  • Den som tar i bruk Material ska vid delning av Material observera att dessa Användningsvillkor nämns på tillbörligt sätt i samband med delningen.
  • Sitra har rätt att förbjuda användning av Material, om användningen inte stämmer överens med ovan specificerade Färdiga licenser eller de Användningsvillkor som specificeras här i punkt 3.3 eller annars är osaklig eller strider mot god praxis.
  • Frågor om Färdiga licenser och användningen av Material kan skickas till adressen kirjaamo@sitra.fi.

4  Materialets placering

Du kan ladda ner bilderna i Livsstilstestet och 100 smarta vardagsgärningar för din användning här: Bilderna

Koden för Livsstilstestet kan tas i bruk via tjänsten GitHub

Beräkningen avLivsstilstestet kan fås per e-post från kirjaamo@sitra.fi.

Vad handlar det om?