Utlåtande
Beräknad läsningstid 7 min

Sitras utlåtande om hållbar finansiering

Den finansiella sektorns hållbarhet har grundläggande betydelse för genomförandet av målen i klimatavtalet från Paris. Finland borde stödja EU:s profilering som föregångare inom hållbar finansiering. Alla finansiella flöden borde stödja de globala klimat- och miljömålen.

Författarna

Mari Pantsar

Tuuli Hietaniemi

Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Janne Peljo

Publicerad

Utlåtandet har getts 20.9.2018

Centrala observationer

Sitra tackar för möjligheten att avge ett utlåtande om statsrådets brev om hållbar finansiering.

För att målen för klimatavtalet från Paris ska kunna uppnås och klimatförändringarna bromsas måste de globala finansiella flödena riktas om så att de stödjer övergången till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi. De ska ge fart åt den oundvikliga omställningen av energisektorn, inte bromsa upp den. För att övergången ska kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt bör placeringarna ske på marknadens villkor.

Sitra påminner att länder parallellt med främjandet av hållbar finansiering ska hitta metoder för att minska ineffektiva stöd till fossila bränslen och öka kostnaderna för föroreningarna genom att sätta ett pris på koldioxidutsläpp.

Samtidigt kan Finland utveckla sin roll som främjare av hållbar finansiering. En del av pensionsförsäkringsbolagen i Finland har med sitt exempel redan visat hur placeringsverksamhet kan bedrivas på ett sätt som är hållbart för både ekonomin och miljön[1].

I ett internationellt perspektiv vore det viktigt att bästa praxis, när det gäller att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter inom placeringsverksamhet, fick snabb spridning. Därför är åtgärder för att främja harmoniseringen av praxis på EU-nivå varmt välkomna i Finlands och de finländska placerarnas perspektiv.

Våra centrala observationer är som följer:

  • Sitra understryker att den finansiella sektorns hållbarhet har grundläggande betydelse för genomförandet av målen i klimatavtalet från Paris. Alla finansiella flöden borde stödja de globala klimat- och miljömålen.
  • Sitra påminner om att det finns en stark efterfrågan på hållbar finansiering i världen. Finland borde stödja EU:s profilering som föregångare inom hållbar finansiering.
  • Sitra betonar att systemet för hållbarhetsklassificering ska bygga på aktuell forskningsinformation och beskriva placeringarnas klimat- och miljökonsekvenser så transparent som möjligt.
  • Sitra konstaterar att ökad information om de klimat- och miljörisker som förknippas med placeringar sannolikt leder till att de beaktas i större omfattning på marknaden. Placerare kan fatta placeringsbeslut med stöd av bättre information, vilket effektiviserar marknadens verksamhet.

Sitra stödjer förordningsförslag som syftar till att skapa ett koldioxidsnålt referensvärde som har en positiv koldioxideffekt samt att förbättra transparensen av referensvärden som har hållbarhetsmål.

Sitras utlåtande

Klimatkrisen fortskrider med oroväckande fart. För att uppnå snabba och ambitiösa mål för minskning av utsläppen behövs åtgärder inom alla sektorer i samhället. Den finansiella sektorns hållbarhet har stor betydelse när det gäller att åstadkomma en snabb minskning av de globala utsläppen.

Enligt kommissionen borde EU årligen investera 180 miljarder euro mer än i dag på att främja en sådan omställning i EU som avses i Parisavtalet. Dessutom har EU förbundit sig vid internationell klimatfinansiering som rikare länder styr till s.k. utvecklingsländer. Enligt avtal ska den internationella klimatfinansieringens nivå på årsnivå stiga till hundra miljarder dollar senast år 2020. Enbart behovet av anpassningsfinansiering i utvecklingsländerna väntas stiga till 140–300 miljarder dollar senast år 2030[2]. Det är nödvändigt att alla globala finansiella flöden stödjer det gemensamma målet: att bromsaklimatkrisen. Här har den hållbara finansieringen en betydande roll.

Syftet med de förordningsförslag som kommissionen publicerat är att utveckla marknaden för hållbar finansiering i EU. Detta mål måste understödjas. EU har möjlighet att profilera sig som föregångare inom hållbar finansiering även om hållbar finansiering på längre sikt också behöver stöd genom globala åtgärder.

Över 1 800 instanser har förbundit sig vid FN:s PRI-principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI), och gröna obligationslån blir allt populärare. Det finns en stark efterfrågan på finansiering som är hållbar med tanke på klimatet och miljön. I bästa fall stödjer främjandet av hållbar finansiering placeringar i energieffektivitet och förnybar energi, dvs. åtgärder för att lösa klimatkrisen.

Förslag till en förordning för att skapa ett ramverk för hållbara placeringar

Syftet med förordningsförslaget är att skapa ett system för klassificering av hållbarhet med vilket det är möjligt att bedöma placeringar i objekt som har positiva klimat- och miljöeffekter eller som belastar miljön mindre än andra placeringar. Målet är att öka mängden placeringar i objekt som är hållbara med tanke på miljö- och klimatmålen.

Förhoppningen är också att systemet gör det lättare att jämföra olika placeringsobjekt.

Sitra stödjer skapandet av ett system för hållbarhetsklassificering. I dagsläget finns det redan många olika verktyg för hållbar finansiering på marknaden, men det är svårt att jämföra dem och verifiera deras effekter. Ett system för hållbarhetsklassificering skulle bidra med tydlighet till marknaden samt klargöra olika förfaranden.

Det är viktigt att systemet ökar den tillgängliga informationen som stödjer placeringsbesluten och hjälper aktörerna på marknaden att bättre ta hänsyn till placeringarnas klimat- och miljöeffekter. Sitra betonar att systemet för hållbarhetsklassificering ska bygga på aktuell forskningsinformation och beskriva placeringarnas klimat- och miljökonsekvenser så transparent som möjligt.

När informationen ökar blir det möjligt att bättre skapa en bild av placeringarnas miljörisker och att styra aktörer till att ta hänsyn till klimat- och miljöaspekter i riskhanteringen. Den ökade informationen om klimat- och miljörisker i anslutning till placeringarna effektiviserar marknadens funktion: informationen om placeringarnas klimat- och miljörisker gör det lättare att ta hänsyn till dem på ett mer heltäckande sätt på marknaden, vilket i sin tur hjälper placerarna att fatta placeringsbeslut utgående från bättre information. Till följd av detta fungerar marknaden effektivare.

Innehållet i artiklarna 6–11 i förslaget borde ägnas uppmärksamhet. I artiklarna kommer EU att definiera vilken slags ekonomisk verksamhet som stödjer uppnåendet av klimat- och miljömålen, såsom målet att lindra klimatförändringarna, främja cirkulär ekonomi, bedriva vattenskydd och trygga den biologiska mångfalden. Utöver att aktivt främja de mål som nämns ovan ska man i enlighet med artikel 3 också försäkra sig om att den ekonomiska verksamheten inte strider mot målen i fråga.

Förordning om ändring av referensförordningen

Syftet med förslaget till förordning är att skapa ett koldioxidsnålt referensvärde som har en positiv koldioxideffekt samt att förbättra transparensen av referensvärden som har hållbarhetsmål.
Sitra konstaterar att förordningen har ett gott syfte. På marknaden har det bildats flera olika referensvärden som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter, men det är arbetskrävande och svårt att bedöma och jämföra dem, särskilt för småinvesterare. Referensvärden som tagits fram enhetligt inom EU skulle medföra klart mervärde och klarhet på marknaden för hållbara finansieringsprodukter, som snabbt utvecklas. De skulle underlätta besluten särskilt för mindre placerare och deras möjligheter att tillämpa hållbarhetsaspekter i den praktiska placeringsverksamheten.

Helsingfors 19.9.2018

Mari Pantsar, direktör

[1] Asset Owners Disclosure Project (2018): AODP Global Climate Index 2018 / Pension Funds. (19.9.2018)
[2] UNEP (2016): The Adaptation Finance Gap Report 2016. United Nations Environment Programme (UNEP). Nairobi, Kenya.

Vad handlar det om?