Lausunnot
Arvioitu lukuaika 5 min

Sitran lausunto kestävästä rahoituksesta

Rahoitussektorin kestävyydellä on perustavanlaatuinen merkitys Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteutumiselle. Suomen tulisi tukea EU:n profiloitumista kestävän rahoituksen edelläkävijäksi. Kaikkien rahavirtojen tulisi tukea globaaleja ilmasto- ja ympäristötavoitteita.

Kirjoittajat

Mari Pantsar

Janne Peljo

Tuuli Hietaniemi

Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Lausunto annettu 20.9.2018

Keskeiset huomiot

Sitra kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston kirjelmästä koskien kestävää rahoitusta.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen ja ilmastokriisin hillitseminen vaativat, että globaalit rahavirrat valjastetaan tukemaan siirtymää kohti vähähiilistä kiertotaloutta. Niiden tulee jouduttaa väistämätöntä energiamurrosta, ei jarruttaa sen etenemistä. Siirtymän saavuttaminen taloudellisesti tehokkaalla tavalla edellyttää, että sijoitukset kanavoituvat markkinaehtoisesti.

Sitra muistuttaa, että samaan aikaan kestävän rahoituksen edistämisen kanssa valtioiden tulee löytää keinot vähentää fossiilisten polttoaineiden tehottomia tukia ja lisätä saastuttamisen kustannuksia hinnoittelemalla hiilipäästöt.

Myös Suomi voi nostaa rooliaan kestävän rahoituksen edistäjänä. Osa suomalaisista eläkeyhtiöistä on jo osoittanut esimerkillään, miten sijoitustoimintaa voidaan toteuttaa sekä talouden että ilmaston näkökulmasta kestävällä tavalla[1].

Kansainvälisestä näkökulmasta olisi tärkeää, että parhaat käytännöt kestävyysnäkökulmien huomioimisessa sijoitustoiminnassa leviävät nopeasti. Siksi Suomen ja suomalaisten sijoittajien näkökulmasta EU-tason toimet käytäntöjen harmonisoinnin edistämiseksi ovat lämpimästi tervetulleita.

Keskeiset huomiomme ovat seuraavat:

  • Sitra alleviivaa, että rahoitussektorin kestävyydellä on perustavanlaatuinen merkitys Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteutumiselle. Kaikkien rahavirtojen tulisi tukea globaaleja ilmasto- ja ympäristötavoitteita.
  • Sitra muistuttaa, että kestävälle rahoitukselle on maailmalla vahva tilaus. Suomen tulisi tukea EU:n profiloitumista kestävän rahoituksen edelläkävijäksi.
  • Sitra korostaa, että kestävyysluokitusjärjestelmän tulee perustua ajantasaiseen tutkimustietoon, joka kuvastaa sijoitusten ilmasto- ja ympäristövaikutuksia mahdollisimman läpinäkyvästi.
  • Sitra toteaa, että lisääntynyt tieto sijoituksiin kohdistuvista ilmasto- ja ympäristöriskeistä johtaa todennäköisesti niiden laajempaan huomioimiseen markkinoilla. Sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksiä paremman informaation varassa, mikä tehostaa markkinoiden toimintaa.
  • Sitra tukee asetusehdotuksia, joiden tavoitteena on luoda vähähiilinen ja positiivisen hiilivaikutuksen omaava viitearvo sekä parantaa kestävyystavoitteita omaavien viitearvojen avoimuutta.

Sitran lausunto

Ilmastokriisi etenee huolestuttavaa vauhtia. Nopeiden ja kunnianhimoisten päästövähennysten saavuttamiseksi kaivataan toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Rahoitussektorin kestävyydellä on suuri merkitys globaalien päästöjen kääntämisessä pikaiseen laskuun.

Komission mukaan EU:n tulisi sijoittaa joka vuosi 180 miljardia euroa nykyistä enemmän Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisen transition edistämiseen alueellaan. Lisäksi EU on sitoutunut kansainväliseen ilmastorahoitukseen, jota vauraat maat ohjaavat nk. kehitysmaille. Kansainvälisen ilmastorahoituksen tason on sovittu nousevan vuositasolla sataan miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Yksin kehitysmaiden sopeutumisrahoituksen tarpeen arvioidaan nousevan vuoteen 2030 mennessä 140–300 miljardiin dollariin[2]. On välttämätöntä, että kaikki globaalit rahavirrat tukevat yhteistä tavoitetta: ilmastokriisin hillintää. Tässä kestävällä rahoituksella on merkittävä rooli.

Komission julkaisemien asetusehdotusten tarkoituksena on kehittää kestävän rahoituksen markkinaa EU:ssa. Tavoite on kannatettava. EU:lla on mahdollisuus profiloitua kestävän rahoituksen edelläkävijäksi, vaikka pitkällä aikavälillä kestävän rahoituksen tueksi tarvitaan myös globaaleja toimia.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment, PRI) on sitoutunut yli 1800 tahoa, ja vihreät joukkovelkakirjat kasvattavat suosiotaan. Ilmaston ja ympäristön kannalta kestävälle rahoitukselle on vahva tilaus. Kestävän rahoituksen edistäminen tukee parhaimmillaan sijoituksia energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan, eli on osa ilmastokriisin ratkaisua.

Asetusehdotus kestävien sijoitusten kehyksen luomiseksi

Asetusehdotuksen tarkoituksena on luoda kestävyysluokitusjärjestelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan sijoituksia sellaisiin kohteisiin, joiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat myönteisiä tai rasittavat ympäristöä vähemmän kuin muut sijoitukset. Tavoitteena on lisätä sijoituksia ympäristö- ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta kestäviin kohteisiin.

Lisäksi järjestelmän toivotaan helpottavan eri sijoitustuotteiden vertailtavuutta.

Sitra kannattaa kestävyysluokitusjärjestelmän luomista. Nykyisellään markkinoille on jo muodostunut paljon erilaisia kestävän rahoituksen instrumentteja, joiden vertailukelpoisuus ja vaikutusten varmentaminen on haastavaa. Kestävyysluokitusjärjestelmä auttaisi markkinan ja käytäntöjen selkeyttämisessä.

On tärkeää, että järjestelmä lisää sijoituspäätösten tueksi tarvittavaa tietoa ja auttaa markkinatoimijoita huomioimaan paremmin sijoitusten ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Sitra painottaa, että kestävyysluokitusjärjestelmän tulee perustua ajantasaiseen tutkimustietoon sekä kuvastaa sijoitusten ilmasto- ja ympäristövaikutuksia mahdollisimman läpinäkyvästi.

Informaation lisääminen auttaa hahmottamaan paremmin sijoitusten ilmastoriskejä ja ohjaa toimijat huomioimaan ilmasto- ja ympäristönäkökulmat riskienhallinnassa. Lisääntynyt tieto sijoituksiin kohdistuvista ilmasto- ja ympäristöriskeistä tehostaa markkinoiden toimintaa: informaatio sijoitusten ilmasto- ja ympäristöriskeistä auttaa huomioimaan ne markkinoilla kattavammin, mikä auttaa sijoittajia tekemään sijoituspäätöksiä paremman informaation varassa ja siten tehostaa markkinoiden toimintaa.

Huomiota tulisi kiinnittää säädösehdotuksen 6–11 artikloiden sisältöön. Artikloissa tullaan määrittämään, millainen taloudellinen toiminta tukisi ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista, kuten ilmastonmuutoksen lieventämistä, kiertotalouden edistämistä, vesiensuojelua sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Sen lisäksi, että edellä mainittuja tavoitteita pyritään aktiivisesti edistämään, tulee 3 artiklan mukaisesti myös varmistua siitä, ettei taloudellinen toiminta ole ristiriidassa kyseisten tavoitteiden kanssa.

Muutosasetus viitearvoasetuksen muuttamisesta

Asetusehdotuksen tarkoituksena on luoda vähähiilinen ja positiivisen hiilivaikutuksen omaava viitearvo sekä parantaa kestävyystavoitteita omaavien viitearvojen avoimuutta.

Sitra toteaa, että asetuksen tavoite on hyvä. Markkinoilla on muodostunut useita erilaisia kestävyysnäkökulmat huomioivia viitearvoja, mutta niiden arviointi ja vertailu etenkin vähittäissijoittajille on työlästä ja haastavaa. EU:ssa yhtenäisesti luodut viitearvot toisivat selkeää lisäarvoa ja selkeyttä nopeasti kehittyvillä kestävien rahoitustuotteiden markkinoilla. Ne helpottaisivat etenkin pienempien sijoittajien päätöksentekoa ja mahdollisuuksia soveltaa kestävyysnäkökulmia käytännön sijoitustoiminnassa.

Helsingissä 19.9.2018

Mari Pantsar, johtaja

[1] Asset Owners Disclosure Project (2018): AODP Global Climate Index 2018 / Pension Funds. (19.9.2018)

[2] UNEP (2016): The Adaptation Finance Gap Report 2016. United Nations Environment Programme (UNEP). Nairobi, Kenya.

Mistä on kyse?