Utlåtande
Beräknad läsningstid 8 min

Sitras utlåtande om statsrådets principbeslut om företagande

Den digitala och gröna dubbla omställningen och företagens förmåga att utnyttja de möjligheter som den medför ska beaktas i målen och vid planeringen av ministeriernas åtgärder. Det gäller att hjälpa särskilt små och medelstora företag att navigera genom regleringen och identifiera möjligheter.

Författarna

Kristo Lehtonen

Direktör, Rättvis dataekonomi

Reijo Aarnio

Senior Advisor, Rättvis dataekonomi

Jyri Arponen

Direktör, industri och innovation

Laura Halenius

Projektledare, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Anssi Komulainen

Projektledare, Gaia-X Finland

Marja Pirttivaara

Ledande Expert, Rättvis dataekonomi

Meeri Toivanen

Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Publicerad

Bakgrund

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har deltagit i det offentliga samrådet och avgett ett utlåtande om statsrådets principbeslut om företagande (VN/27217/2021).

Statsrådets principbeslut om företagande bygger på strategin för företagande som tagits fram i enlighet med skrivningen om detta i regeringsprogrammet. Principbeslutet gäller åren 2022–2027.

Målet med statsrådets principbeslut om företagande är att dra upp riktlinjer för mål och åtgärder för en sektorsövergripande och långsiktig utveckling av förutsättningarna för företagande.

Sitras observationer

Sitra tackar för möjligheten att ge ett svar på begäran om utlåtande. Sitra har gett följande svar i det offentliga samrådet.

1. Har de viktigaste aspekterna med tanke på främjandet av företagande beaktats i principbeslutet om företagande?

Nej. Sitra betonar särskilt tre teman i principbeslutet: ett snabbt och rättvist främjande av den digitala och gröna dubbla omställningen, stöd till små och medelstora företag och start up-företag samt satsningar på innovationsverksamhet.

2. Vad borde särskilt beaktas vid genomförandet av principbeslutet om företagande?

Med tanke på Finlands konkurrenskraft, den digitala och gröna dubbla omställningen och den rättvisa fördelningen av välfärden är det viktigt att stödja den stora mängden små och medelstora företag i vårt land och att stimulera deras vilja och förmåga att växa i omvärlden som är i ständig förändring. När åtgärderna planeras är det viktigt att ta hänsyn till den digitala och gröna dubbla omställningen och företagens möjligheter att utnyttja de många möjligheter som den medför. Detta ska beaktas i de mål som ställs upp, i ministeriernas åtgärder och i uppföljningen.

Sitra stödjer åtgärd III.1.3. som stärker ”företagarnas kompetens och beredskap att växa på ett hållbart sätt och att förnya sig genom en konsekvent ökning av företagens digitala kunskaper och datakunskaper, detta för att säkerställa att digitaliseringen och data utnyttjas fullt ut”. Enligt en studie som Sitra gjort är det särskilt svårt för små och medelstora företag att ta steget in i den vinnande kretsen inom dataekonomin (Sitra 2021, Svårt för europeiska företag få grepp om dataekonomin). För att höja produktiviteten är det särskilt viktigt att främja delandet av data mellan organisationerna i ekosystemen, men företagen saknar förtroende för delandet av data, och de saknar också kunnande för att anpassa och utveckla sina affärsmodeller.

Den globala datamarknaden erbjuder tillväxtutsikter för finländska små och medelstora företag, som har en betydande ställning i utvecklingen av tjänster redan tack vare sin sammanlagda volym och den smidighet som företagens lilla storlek ger (Europeiska kommissionen, The European Data Market Monitoring Tool).

Finland har utmärkta digitala färdigheter (ETLA 2021, Digibarometri, på finska; Europeiska kommissionen 2021, Digital Economy and Society Index (DESI), men de leder ändå inte direkt till framgångar inom dataekonomin eller till en ökning av datamarknadens värde. Sverige och Nederländerna väntas fördubbla värdet på sina datamarknader till 7–8 miljarder euro fram till år 2025, medan prognosen för Finland ligger under 1,5 miljarder euro.

Vi kan vänta oss en stor mängd EU-reglering som påverkar dataekonomin och företagen. Sitra stödjer åtgärd III.1.5, som går ut på att ”små och medelstora företags särdrag beaktas bland annat när det gäller att påverka EU-lagstiftningen, så att deras administrativa börda inte ökar i onödan”. Enligt en studie som Sitra gjort upplever företagen att den invecklade lagstiftningen är den största utmaningen inom dataekonomin (30 procent av de svarande från Finland, Nederländerna, Frankrike och Tyskland) (Sitra 2021, Svårt för europeiska företag få grepp om dataekonomin).

Särskilt små och medelstora företag borde erbjudas hjälp med att navigera genom regleringen och identifiera möjligheterna både i Finland och på den inre marknaden i Europa. Dessutom behövs åtgärder för att göra förvaltningen smidigare.

Attityder och framförhållning borde också beaktas i principbeslutet. Enligt Sitra behöver företagen inte endast kompetent personal, utan också kompetenta och förändringsorienterade ledare (Sitra 2021, Användning av data i små och medelstora företag kräver insiktsfullhet av ledningen). Företagen ska särskilt bilda sig en uppfattning om huruvida datarelaterat samarbete med andra aktörer kan ge ny affärsverksamhet och innovativa tjänster och öppna nya marknader.

Framförhållningen behöver stöd av modigt framtidstänkande – vi uppnår inte den förändring som vi önskar endast genom att titta i backspegeln och köra i vår egen fil. Sitra uppmuntrar en kartläggning av vad Finlands jämförelseländer gör för att främja företagandet och öka kunskaperna om välfungerande förfaranden.

I fråga om finansiering ska EU-finansieringen och behovet att öka företagens kunskaper om de tillgängliga möjligheterna beaktas.

3. Är de åtgärder som nämns i principbeslutet för att säkerställa förvaltningsövergripande samarbete och samordning tillräckliga (åtgärd 6.1.)?

Ja.

4. Är de uppföljningsindikatorer som föreslås tillräckligt heltäckande för att följa upp genomförandet av principbeslutet om företagande (punkt IV)?

Indikatorer saknas för uppföljning av utvecklingen av företagens digitala och datarelaterade förmågor. Det är viktigt att ta hänsyn till detta med tanke på genomförandet av både målen och åtgärderna (till exempel den digitala och gröna omställningen) samt på utvecklingen av de fortsatta åtgärderna. Till denna del kan mätningen i någon omfattning kombineras med målen för EU:s digitala kompass och med den årliga rapporteringen i anslutning till detta.

I fråga om internationaliseringen ska de finländska företagens ställning på datamarknaden beaktas.

5. Hur kan det förvaltningsövergripande samarbetet mellan ministerierna utvecklas för att genomföra principbeslutet om företagande?

Sitra uppmuntrar till att skapa synergier med ministeriernas byrå för digitalisering särskilt i fråga om lägesbildsprocessen och arbetet med den digitala kompassen, där en av de fyra prioriteringarna fokuserar på företagen i den digitala omställningen. Även de övriga prioriteringarna stödjer de mål som ställts upp för företagen. När exempelvis infrastrukturen utvecklas gäller det att ta hänsyn till ”den mjuka digitala infrastrukturen” som ger stöd till delandet av data och datans rörlighet mellan företagen och aktörerna.

6. Övriga eventuella kommentarer om principbeslutet om företagande.

Genom plattformsekonomin och arbetets omställning kan det bli allt vanligare med affärsverksamhet som helt bedrivs på tredje parters plattformar. En företagare som verkar på plattformarna framstår inte nödvändigtvis som ett företag i traditionell mening och grundar nödvändigtvis inte ens en traditionell företagsstruktur som grund för sin verksamhet.

I framtiden kan en betydande del av de innovationer som gäller affärsmodeller skapas av den nya typens företagare som i sina verksamheter smidigt utnyttjar de data och den direkta åtkomst till den internationella konsumentmarknaden som plattformarna erbjuder.

Det vore ett bra sätt att säkerställa framtidshållbarheten av strategin för företagande genom att stödja dessa företagare av den nya typen och framtidens innovativa affärsmodeller i strategin för företagande.

Mer information

Offentligt samråd i utlåtandetjänsten

Vad handlar det om?