artiklar
Beräknad läsningstid 7 min

Vad är en svag signal?

En svag signal är ett tecken på ett möjligt tema som kan komma att bli betydande i framtiden. Svaga signaler kompletterar trendanalysen och kan användas för att vidga framtidsvyerna.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Man kan närma sig framtiden på tre sätt. Det första är att identifiera de utvecklingsförlopp som är tydliga nu och fundera på vilka följder de kan komma att ha. Då antar man att någon slags framtid redan går att skönja och att man nu ska fokusera på att förbereda sig på kommande förändringar. Denna approach kan kallas beredskap inför framtiden. Megatrendanalyser är ett exempel på den approachen.

Men vad händer om man utgår från att framtiden inte ännu finns, utan att den skapas tillsammans? Då kan man ta upp önskvärda framtidsscenarier och hur de kan byggas upp. Den här approachen kan kallas framtidsplaneringVisioner är en viktig del av framtidsplaneringen.

Den tredje och oftast minst uppmärksammade approachen är att vidga framtidsvyerna. Målet med den är att vidga mångfalden av framtidsvyer och utmana antaganden som har gjorts om framtiden. Det är en fördel både när framtiden planeras och när man förbereder sig för den. När man har flera framtidsscenarier i bakfickan stöter man på färre överraskningar och det blir lättare att förbereda sig. Å andra sidan kan man i det breda spektret av framtidsscenarier hitta önskvärda scenarier som man inte har tänkt på tidigare.

Svaga signaler vidgar framtidsvyerna

En svag signal är ett förstadium till en förändring eller ett tecken på något som kan komma att bli betydande i framtiden. Svaga signaler identifieras ofta som en del av analysen av verksamhetsmiljön (horizon scanning, environmental scanning) för att komplettera trendanalysen eller som underlag när man ska fastställa jokrar. Då är de en del av beredskapen inför framtiden.

Svaga signaler kan också användas för att föra fram antaganden om framtiden, utmana våra uppfattningar om framtidsscenarierna och för att vidga urvalet av möjliga framtidsscenarier. I Sitras arbete med svaga signaler betonar vi den här sidan av svaga signaler. Svaga signaler kompletterar givetvis Sitras megatrender och visionsarbete, men målet är i synnerhet att hjälpa till att föreställa sig olika framtidsscenarier, utmana de antaganden vi har gjort om framtiden och förbättra framtidskapaciteten, eller förmågan att utnyttja prognoser och tänka på flera alternativa framtidsscenarier.

Därför kommer vi att offentliggöra både analyser av svaga signaler som vi har iakttagit och tolkat under 2018, och metoder att införa svaga signaler som en del av det egna framtidsarbetet. Metoderna kan till exempel bestå av bra frågor som kan användas för att utmana invanda framtidsscenarier, som arbetsunderlag för gemensam tolkning eller metoder för att identifiera och tolka svaga signaler.

Vad är en svag signal egentligen?

En svag signal är något som har hänt och som finns eller ett fenomen som kan tolkas som ett tecken på en eventuell större förändring. Man kan tänka att en svag signal består av tre delar:

  1. Själva saken eller fenomenet
  2. En signal, det vill säga en nyhet, bild, tjänst, ett föremål, en historia, händelse som berättar om saken
  3. En tolkning, eller hur signalen tas emot, hur den kopplas ihop med tolkarens egna perspektiv och världsbild och hur den används.

Egenskaper hos svaga signaler är följande:

  • Nyhet: en svag signal är ett tecken på något nytt eller en ny sida av något gammalt
  • Oväntad: en svag signal är oväntad för dem som tolkar den
  • Utmanande: en svag signal tvingar en att utmana antaganden om nuläget och därför är den ofta svår att lägga märke till eller lätt att ignorera
  • Betydelse: en svag signal beskriver något som kan ha inverkan i framtiden
  • Fördröjning: en svag signal handlar om något som ännu inte är viktigt, utan kräver tid för att mogna

Liknande begrepp är bland annat tysta signaler, frön till förändring och försignaler. Ibland kombineras jokrar och svarta svanar med svaga signaler, men då är det mer fråga om plötsliga överraskande händelser eller fenomen som det kan ha funnits svaga signaler om.

Hur har granskningen av svaga signaler gjorts?

Granskningen av svaga signaler har omfattat tre skeden som delvis överlappar varandra: insamling, tolkning och paketering. Insamlingen av svaga signaler började i början av 2018. Insamlingen utnyttjade media, workshoppar, bloggar och twitterkonton med förutsägelseinriktning och insamling av tidigare signaler. En närmare förteckning över källorna finns i slutet av texten. Målet var att få ihop en omfattande skala med olika signaler. Speciellt Sitras förutsägelseverksamhet deltog i insamlingen.

De signaler som samlats in klassificerades och sparades i en databas. I klassificeringen används PESTEC-kategorisering (politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljörelaterade och kulturella signaler), VERGE-kategorisering (signaler som har med definition, förhållanden, växelverkan, produktion och konsumtion att göra) och fristående ämnen. Databasen finns här.

Signalerna tolkades både av experter och i tre workshoppar hos Sitra, två workshoppar i förutsägelseverksamheten, en workshop som hölls vid ett regionalt förutsägelseseminarium och vid ett nationellt evenemang inom förutsägelsenätverket Foresight Monday. Målet med tolkningen var att gå djupare in på vad en enskild signal eller en samling signaler kan betyda ur olika perspektiv. Samtidigt samlades fler signaler in under workshopparna. Olika metoder användes i tolkningen och workshopparna:

Analys av signalernas korseffekter och formulering av resultaten som frågor som inleds med ”vad händer om”

Tolkningarna paketerades enligt PESTEC-kategorierna. Målet var att lyfta fram de signalkluster som väckte flest tankar och vidgade framtidsvyerna mest och de eventuella konsekvenser de kan komma att ha. När signaler och ämnen valdes ut tänkte man också på att de ska vara mångsidiga. Däremot klarar urvalet inte av att ge en heltäckande beskrivning av alla eventuella svaga signaler.

Förutom signalerna paketerades frågor, perspektiv och metoder som visat sig vara användbara under processen med i webbartiklar och i den utredning av svaga signaler som publiceras i början av 2019. Syftet är att hjälpa till både med att samla in svaga signaler och med att tolka dem.

Databas och källor

Alla insamlade signaler finns i Kumu-databasen. Signalerna är strukturerade enligt PESTEC-kategorierna, enligt artiklar och fristående ämnen. Det finns en länk till den ursprungliga nyheten eller andra skriverier om signalerna.

Signalerna har samlats in från följande källor:

Signaler som andra samlat in

Tidningar och rapporter

Nyheter och bloggar

Sociala medier

Evenemang

Vad handlar det om?