Arvioitu lukuaika 6 min

Mikä on heikko signaali?

Heikko signaali on merkki mahdollisesti nousevasta teemasta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Heikot signaalit täydentävät trenditarkastelua ja niitä voidaan käyttää tulevaisuuksien avartamiseen.

Kuva: Topias Dean, Sitra

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi, Sitra

Julkaistu

Tulevaisuutta voi lähestyä kolmella tavalla. Ensimmäinen on nykyhetkessä selvästi näkyvien kehityskulkujen tunnistaminen ja niiden seurausten miettiminen. Oletuksena on tällöin, että jonkinlainen tulevaisuus on jo nähtävissä nykyhetkestä käsin ja nykyhetkessä tulee keskittyä varautumaan tuleviin muutoksiin. Tätä lähestymistapaa voisikin kutsua tulevaisuuteen varautumiseksi. Megatrenditarkastelut ovat yksi esimerkki tästä lähestymistavasta.

Mutta mitä jos lähdetäänkin siitä, että tulevaisuutta ei vielä ole, vaan se tehdään yhdessä? Tällöin päästään keskusteluun toivottavista tulevaisuuksista ja siitä, miten ne rakennetaan. Tätä lähestymistapaa voisi kutsua tulevaisuuksien suunnitteluksi. Visiointi on olennainen osa tulevaisuuden suunnittelua.

Kolmas ja usein vähemmälle huomiolle jäävä lähestymistapa on tulevaisuuksien avartaminen. Siinä tavoitteena on laajentaa tulevaisuuskuvien kirjoa ja haastaa tulevaisuudesta tehtyjä oletuksia. Tästä on hyötyä niin tulevaisuuksien suunnitteluun kuin niihin varautumiseen. Kun tulevaisuuksia on takataskussa useampi, mahdollisia yllättäviä tilanteita tulee eteen vähemmän ja varautuminen helpottuu. Toisaalta laajasta tulevaisuuksien kirjosta voi löytyä sellaisia toivottavia tulevaisuuksia, joita ei ole aiemmin tullut mieleen.

Heikot signaalit tulevaisuuksien avartajina

Heikko signaali on ensioire muutoksesta tai merkki nousevasta asiasta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Heikkoja signaaleja tunnistetaan usein osana toimintaympäristön tarkastelua (engl. horizon scanning, environmental scanning) täydentämään trenditarkastelua tai pohjana villien korttien määrittämiselle. Tällöin ne ovat osa tulevaisuuteen varautumista.

Heikkoja signaaleja voidaan käyttää myös tuomaan esille tulevaisuusoletuksia, haastamaan käsityksiämme tulevaisuuksista ja laajentamaan mahdollisten tulevaisuuksien valikoimaa. Sitran Heikot signaalit -työssä korostamme tätä puolta heikoista signaaleista. Heikot signaalit täydentävät toki Sitran megatrendejä ja visiotyötä, mutta tavoitteena on erityisesti auttaa kuvittelemaan erilaisia tulevaisuuksia, haastaa tulevaisuudesta tekemiämme oletuksia ja lisätä tulevaisuuskyvykkyyttä, eli kykyä hyödyntää ennakointitietoa ja ajatella useita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Siksi tulemme tuomaan saataville paitsi analyysiä heikoista signaaleista, joita olemme vuoden 2018 mittaan havainneet ja tulkinneet, myös tapoja ottaa heikot signaalit osaksi omaa tulevaisuustyötä. Tavat voivat olla esimerkiksi hyväksi havaittuja kysymyksiä, joilla totuttuja tulevaisuuksia voidaan haastaa, työskentelypohjia yhteiseen tulkintaan tai menetelmiä heikkojen signaalien tunnistamiseen ja tulkintaan.

Mikä heikko signaali oikeastaan on?

Heikko signaali on jokin tapahtunut ja olemassa oleva asia tai ilmiö, joka voidaan tulkita merkiksi suuremmasta mahdollisesta muutoksesta. Heikossa signaalissa voidaan ajatella olevan kolme osaa:

 1. Itse asia tai ilmiö
 2. Signaali, eli uutinen, kuva, palvelu, esine, tarina, tapahtuma, joka kertoo asiasta
 3.  Tulkinta, eli miten signaali vastaanotetaan, miten se liitetään tulkitsijan omaan näkemykseen ja maailmankuvaan ja miten sitä käytetään.

Heikkojen signaalien ominaisuuksia ovat

 • Uutuus: heikko signaali on merkki uudesta asiasta tai vanhan asian uudesta puolesta
 • Yllättävyys: heikko signaali on tulkitsijalleen yllättävä
 • Haastavuus: heikko signaali pakottaa haastamaan oletuksia nykyisestä ja siksi se on usein vaikea huomata tai helppo jättää huomiotta
 •  Merkityksellisyys: heikko signaali kuvaa asiaa, jolla voi olla tulevaisuudessa vaikutus
 • Viive: heikko signaali kertoo asiasta, joka ei vielä ole merkittävä, vaan vaatii vielä aikaa kypsyäkseen

Heikon signaalin kanssa samankaltaisia käsitteitä ovat mm. hiljaiset signaalit, muutoksen siemenet ja ennakkovaroitusmerkit. Toisinaan myös villit kortit ja mustat joutsenet yhdistetään heikkoihin signaaleihin, mutta niissä on enemmän kyse äkillisestä yllättävästä tapahtumasta tai ilmiöstä, josta on saattanut olla heikkoja signaaleja.

Miten heikkojen signaalien tarkastelu on tehty?

Heikot signaalit tarkastelussa on ollut kolme osittain päällekkäistä vaihetta: keräys, tulkinta ja paketointi. Heikkojen signaalien keräys alkoi alkuvuonna 2018. Keräyksessä hyödynnettiin mediaseurantaa, työpajoja, ennakointiaiheisia blogeja ja twitter-tilejä sekä jo tehtyjä signaalien keräyksiä. Tarkempi listaus lähteistä löytyy tämän tekstin lopusta. Tavoitteena oli saada kokoon laaja skaala erilaisia signaaleja. Keräämiseen osallistui erityisesti Sitran ennakointitoiminto.

Kerätyt signaalit luokiteltiin ja tallennettiin tietokantaan. Luokittelussa käytettiin PESTEC kategorisointia (poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologisen, ympäristöön liittyvät ja kulttuuriset signaalit), VERGE-kategorisointia (määrittelyyn, suhteisiin, vuorovaikutukseen, tuotantoon ja kulutukseen liittyvät signaalit) ja vapaita aihetunnisteita. Tietokanta löytyy täältä.

Signaalien tulkintaa tehtiin asiantuntijatyön lisäksi kolmessa Sitran sisäisessä työpajassa, kahdessa ennakointitoiminnon työpajassa, alueellisessa ennakointiseminaarissa pidetyssä työpajassa ja kansallisen ennakointiverkoston Foresight Monday tilaisuudessa. Tulkinnassa tavoitteena oli mennä syvemmälle siihen, mitä yksittäinen signaali tai kokoelma signaaleja voisi tarkoittaa eri näkökulmista. Työpajoissa kerättiin samalla myös lisää signaaleja. Tulkinnassa ja työpajoissa käytettiin eri menetelmiä:

 • Signaalien ristivaikutusten analyysi ja tulosten muotoilu ”mitä jos” kysymyksiksi
 • Thing from the Future -peli
 • Signaalien tulkinta tulevaisuuden henkilön kautta
 • Tulevaisuusikkuna -menetelmä
 • Signaalien arviointi yllättävyyden, uutuuden ja merkittävyyden suhteen nettipohjaista ohjelmistoa hyödyntäen ja keskustelu tuloksista

Tulkintojen tulokset paketoitiin PESTEC-kategorioiden mukaan. Tavoitteena oli nostaa esiin eniten ajatuksia herättäviä ja tulevaisuuksia avartavia signaaliryppäitä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Signaaleja ja aiheita valittaessa kiinnitettiin myös monipuolisuuteen huomiota. Sen sijaan valikoima ei pyri olemaan kattava kuvaus kaikista mahdollisista heikoista signaaleista.

Signaalien lisäksi verkkoartikkeleihin ja vuoden 2019 alussa julkaistavaan heikot signaalit selvitykseen paketoitiin mukaan prosessin aikana hyödyllisiksi havaitut kysymykset, näkökulmat ja menetelmät. Tavoitteena on auttaa sekä heikkojen signaalien keräämisessä että niiden tulkinnassa.

Tietokanta ja lähteet

Kaikki kerätyt signaalit löytyvät tästä Kumu-tietokannasta. Signaalit saa jäsennettyä PESTEC-kategorioiden mukaan, artikkelien mukaan ja vapaiden aihetunnisteiden mukaan. Signaaleista löytyy linkki alkuperäiseen uutiseen tai muuhun kirjoitukseen aiheesta.

Signaalit on kerätty seuraavista lähteistä:

Muiden kokoamat signaalit

Lehdet ja raportit

Uutiset ja blogit

Sosiaalinen media

Tapahtumat

 

Aihe

Heikot signaalit

Sitran signaalityö esittelee yllättäviä, ei-ilmeisiä mutta mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?