artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Villkoren för Maapalloliiga

Alldeles exakt.

Publicerad

Utvecklingsprogrammets längd och omfattning

Under programmet beviljar Sitra finansiering till verksamhet enligt detta utvecklingsprogram. Finansieringen fördelas så att de tio lag som väljs till utvecklingsprogrammet får högst 10 000 euro var. Finansieringsbeloppet beror emellertid på de kostnader som genomförandet av handlingsplanen orsakar, och kan vara mindre om kostnaderna för genomförande inte överskrider 10 000 euro. Dessutom kan lagen få ersättning för rimliga kostnader som deltagandet i workshopparna och evenemangen orsakar. Den idé som utvecklats allra mest och som bäst uppfyller Maapalloliigas kriterier belönas med en tilläggsfinansiering på 20 000 euro som är avsett för vidareutveckling av idén.

Dessutom belönar Sitra med 5 000 euro det team som har lärt sig mest och med 5 000 euro det team som har utvecklat det bästa experimentet.

Ett team kan få fler än ett av de beskrivna priserna, så det är möjligt att det team som får tilläggsfinansieringen på 20 000 även får till exempel priset på 5 000 euro för att det har lärt sig allra mest.

Allmänna villkor för finansiering

Maapalloliiga är ett utvecklingsprogram i tävlingsformat för organisationer och föreningar. Syftet är att främja projekt och handlingssätt som stöder hållbara val i vardagen.

Sökanden ska vara en registrerad förening. Finansiering beviljas inte till företag eller annan ekonomisk verksamhet.

Sökanden ska även själv bidra till den idé som ska utvecklas med en insats som har ett ekonomiskt värde. Insatsen kan vara egen finansiering eller till exempel arbetstid eller volontärarbete som används till utveckling av idén. Sökanden ska ta fram en budget om kostnader som uppstår utvecklingen av den idé som ska finansieras. Av budgeten ska även framgå sökandens egen insats för utveckling av idén. Sökanden förbinder sig även att under utvecklingsprogrammet rapportera till Sitra om de frågor som gäller utvecklingen av idén och uppkomsten av finansiering på ett sätt som avtalas separat.

Sitra förbehåller sig rätten att bedöma förutsättningarna för beviljande och utbetalning av finansiering i ansökningsskedet och medan utvecklingsprogrammet pågår. Sitra har även rätt att återkräva redan utbetald finansiering, om finansieringen används i strid mot reglerna eller avtalet eller om tillämpad lagstiftning förutsätter återkrav. Sökanden har ingen rätt till ersättning på grund av återkrav.

Engagemang i utvecklingsprogrammet

De sökande som väljs till utvecklingsprogrammet ingår med Sitra ett avtal om beviljande och användning av finansiering och/eller priset.

Sitra finansierar utvecklingen av idéer som de team som väljs till utvecklingsprogrammet har. De sökande som väljs till utvecklingsprogrammet förbinder sig att använda den finansiering som Sitra beviljar för det syfte som är förenligt med Maapalloliigas mål enligt villkoren i finansieringsavtalet. Sökandena förbinder sig till att avsluta utvecklingsprogrammet. Att förbinda sig till detta innebär att sökandena försäkrar sig om tillräckliga personresurser och andra resurser för att kunna delta i utvecklingsprogrammets tillställningar samt att de planerade idéerna utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utvecklingsprogrammet.

Den finansiering eller det pris som beviljas av Sitra kan utgöra beskattningsbar inkomst för sökanden. Varje sökande svarar själv för att utreda hurdan skattebehandlingen av finansieringen är samt för eventuella skattepåföljder.

Offentlighet

Utgångspunkten för Maapalloliiga är öppenhet och offentlighet samt att idéerna kan upprepas. Sitra garanterar inte skydd för företagshemligheter för de idéer som väljs till utvecklingsprogrammet.

Genom att delta i Maapalloliigas finansieringsansökning förbinder sig sökanden till att alla de uppgifter som anges i sökandens ansökning samt som kommer fram i Maapalloliigas workshoppar eller i andra evenemang eller i samband med Maapalloliigas utvecklingsprojekt är fritt tillgängliga för alla. Sitra har fri rätt att publicera sådan information som samlas in i samband med Maapalloliiga.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter stannar hos de team som deltar i tävlingen. Teamen har själv ansvaret för att de har alla rättigheter till sin egen lösning samt för att den utnyttjas i tävlingen, och att lösningen inte kränker andras rättigheter.

Sitra har emellertid en obegränsad rätt att på sin webbplats eller i andra medier delvis eller helt lämna ut det material som uppstår i och med tävlingen samt att offentligt sprida information om idéerna. Sitra nämner dem som tagit fram lösningen i samband med publicering. Sitra har rätt att i sin egen verksamhet utnyttja allt material och alla idéer som uppstår i samband med tävlingen.

De alster som uppstår i och med tävlingen är avsedda att gagna en så stor grupp människor som möjligt. Sitra har rätt att utnyttja lösningsidéerna och allt material i anknytning till dem (till exempel innehåll, idén, modeller, planer osv.). Sitra har rätt att ändra, vidareutveckla eller på andra sätt som Sitra anser vara lämpliga utnyttja lösningarna eller delar av dem eller hänvisa uppgiften till en instans som Sitra väljer. Sitra har rätt till det oberoende av om Sitra fortfarande har ett avtal med teamen i fråga eller inte.

Vad handlar det om?