artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Maapalloliigan ehdot

Ihan prikulleen.

Julkaistu

Kehitysohjelman kesto ja koko

Sitra myöntää rahoitusta tämän kehitysohjelman mukaiseen toimintaan ohjelman aikana. Rahoitus jakautuu siten, että 10 kehitysohjelmaan valittua tiimiä saavat kukin enintään 10 000 euroa. Rahoituksen määrä riippuu kuitenkin toimintasuunnitelman toteutuksen aiheuttamien kustannusten määrästä, ja voi olla pienempi, mikäli toteutuskustannukset eivät ylitä 10 000 euroa. Lisäksi joukkueille voidaan korvata kilpailun työpajoista ja tilaisuuksista koituvat kohtuulliset osallistumiskulut. Pisimmälle viety ja Maapalloliigan kriteerit parhaiten täyttävä idea palkitaan 20 000 euron lisärahoituksella, joka on tarkoitettu idean jatkokehittämiseen.

Lisäksi Sitra palkitsee 5 000 eurolla tiimin, jonka on oppinut eniten, ja 5 000 eurolla tiimin, joka on kehittänyt parhaan kokeilun.

Yksi tiimi voi saada useamman kuin yhden kuvatuista palkinnoista, eli on mahdollista, että 20 000 euron lisärahoituksen saanut tiimi saa myös esimerkiksi 5 000 euron palkinnon sen johdosta, että se on oppinut eniten.

Rahoituksen yleiset ehdot

Maapalloliiga on kilpailumuotoinen kehitysohjelma järjestöille ja yhdistyksille. Tavoitteena on edistää kestäviä arjen valintoja tukevia hankkeita ja toimintatapoja.

Hakijan tulee olla rekisteröitynyt yhdistys. Rahoitusta ei myönnetä yrityksille tai muutoin taloudelliseen toimintaan.

Hakijan tulee antaa kehitettävälle idealle myös oma panoksensa, jolla on taloudellista arvoa. Panos voi olla omaa rahoitusta tai esimerkiksi idean kehittämiseen käytettyä työaikaa tai vapaaehtoistyötä. Hakijan tulee laatia rahoituksen kohteena olevista idean kehittämisestä syntyvistä kustannuksista budjetti, josta ilmenee myös hakijan oma panos idean kehittämiseksi. Hakija sitoutuu myös raportoimaan Sitralle kehitysohjelman aikana idean kehittämiseen ja rahoituksen syntymiseen liittyvistä seikoista erikseen sovittavalla tavalla.

Sitra pidättää oikeuden arvioida rahoituksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä hakuvaiheen ja kehitysohjelman aikana. Sitralla on myös oikeus periä jo maksettu rahoitus takaisin, mikäli rahoitusta käytetään sääntöjen tai sopimuksen vastaisesti tai mikäli soveltuva lainsäädäntö edellyttää takaisinperintää. Hakijalla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen takaisinperinnän johdosta.

Sitoutuminen kehitysohjelmaan

Kehitysohjelmaan valitut hakijat tekevät Sitran kanssa sopimukset rahoituksen ja/tai palkinnon myöntämisestä ja käytöstä.

Sitra rahoittaa Maapalloliigan puitteissa kehitysohjelmaan valittujen tiimien ideoiden kehittämistä. Kehitysohjelmaan valitut hakijat sitoutuvat käyttämään Sitran myöntämän rahoituksen Maapalloliigan tavoitteiden mukaiseen tarkoitukseen rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. Hakijat sitoutuvat kehittämisohjelman loppuun saattamiseen. Sitoutuminen tarkoittaa, että hakijat varmistavat riittävät henkilö- ja muut resurssit kehitysohjelman tilaisuuksiin osallistumiseen sekä suunniteltujen ideoiden kehittämiseen mahdollisimman pitkälle kehitysohjelman puitteissa.

Sitran myöntämä rahoitus tai palkinto saattaa muodostaa hakijalle verotettavaa tuloa. Kukin hakija vastaa itse saamansa rahoituksen verokohtelun selvittämisestä sekä mahdollisista veroseuraamuksista.

Julkisuus

Maapalloliigan lähtökohtana on avoimuus ja julkisuus sekä ideoiden toistettavuus. Sitra ei siten takaa kehitysohjelmaan valituille ideoille liikesalaisuussuojaa.

Osallistumalla Maapalloliigan rahoitushakuun hakija sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa, Maapalloliigan työpajoissa tai muissa tilaisuuksissa taikka Maapalloliigan kehityshankkeen yhteydessä muutoin ilmaisemat tiedot ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Sitralla on vapaa oikeus julkaista Maapalloliigan yhteydessä kertynyttä tietoa.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet säilyvät kilpailun osallistuvilla tiimeillä. Tiimit ovat itse vastuussa siitä, että niillä on kaikki oikeudet omaan ratkaisuunsa sekä sen hyödyntämiseen kilpailussa, eikä ratkaisu loukkaa muiden oikeuksia.

Sitralla on kuitenkin rajoittamaton oikeus julkaista kilpailun myötä syntyvää materiaalia osittain tai kokonaan verkkosivuillaan tai muussa mediassa sekä tiedottaa ideoista julkisesti. Sitra mainitsee ratkaisujen tekijät julkaisujen yhteydessä. Sitralla on oikeus hyödyntää kaikkea kilpailun myötä syntyvää materiaalia ja ideoita omassa toiminnassaan.

Kilpailun myötä syntyvät tuotokset on tarkoitettu hyödyntämään mahdollisimman laajaa joukkoa. Sitralla on oikeus hyödyntää ratkaisuideoita ja kaikkia niihin liittyviä materiaaleja (esimerkiksi sisältö, idea, mallit, suunnitelmat jne.). Sitralla on oikeus muuttaa, jatkokehittää tai muilla parhaaksi katsomillaan tavoilla hyödyntää ratkaisuja tai niiden osia itse tai osoittaa tehtävä valitsemalleen taholle. Sitralla on tällainen oikeus riippumatta siitä, onko Sitralla yhä sopimusta kyseisten tiimien kanssa vai ei.

Mistä on kyse?