Gå direkt till innehållet

Vi utmanar dig till att utveckla en lösning som inspirerar och aktiverar människor till att i sin vardag utföra miljövänliga handlingar.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Maapalloliiga är ett utvecklingsprogram för organisationer och föreningar. Syftet med programmet är att söka och utveckla nya sätt att inspirera oss finländare till miljövänliga handlingar och val. Idén med Maapalloliiga är att förena organisationernas styrka och handlingar för en hållbar vardag. Siktet är inställt på utmärkta koncept, evenemang, kampanjer och tjänster som hjälper till att leva en hållbar vardag.

Föreningen kan utveckla ett eget nytt sätt att inspirera massor och söka till utvecklingsprogrammet med sin idé. Inom utvecklingsprogrammet skapar man ett försökskoncept av idén som testas med en målgrupp. Konceptet kan inspirera till hållbara handlingar och val i vardagen eller så kan man genom att utnyttja konceptet minska koldioxidavtrycket eller spara naturresurser i människornas vardag.

Utvecklingsprogram

Sitra utser till Maapalloliiga tio organisationer, föreningar eller samfund som samlar ett lag med 3–6 deltagare bakom idén. Maapalloliiga stödjer utvecklingen av idéerna till konkreta och genomförbara lösningar. Idéerna testas i det verkliga livet redan inom utvecklingsprogrammet.

De lag som väljs till utvecklingsprogrammet får en försökspenning på 10 000 euro, och det lag vars idé utvecklas allra mest får 20 000 euro vid programmets slut. Under Maapalloliiga kan du förvänta dig att du lär dig av experter inom ditt eget område om tjänstedesign, konceptutveckling, genomslag, marknadsföring och kommunikation samt ekologisk hållbarhet.

UTMANING

Vi utmanar din organisation, förening eller samfund att utveckla en lösning som inspirerar och aktiverar människor till miljövänliga handlingar i deras vardag.

Lösningen kan vara vad som helst mellan himmel och jord, till exempel

 • en tjänst eller en applikation som kopplat till organisationens kärnverksamhet uppmuntrar till handlingar för en hållbar vardag
 • en konceptualiserad handlingsmodell eller ett handlingssätt
 • en insiktsfull kampanj, ett kommunikationskoncept eller ett evenemang

Vi är inte ute efter verksamhet som innebär att man finslipar organisationens egen verksamhet, till exempel att byta ut kaffemjölken till havremjölk eller en egen kampanj för att man alltid ska ta trappan.

Hurdan verksamheten än är ska lösningen vara ett påhittigt koncept som

 • minskar eller inspirerar till att minska individens koldioxidavtryck
 • är innovativ, dvs. bidrar med något nytt jämfört med de sätt som nu används för att uppmuntra till klimatvänliga handlingar
 • kan upprepas, dvs. någon annan kan använda lösningen eller ändra den enligt behov
 • påverkar så många människor som möjligt.

HUR SÖKER DU?

Ansökningstid

Ansökningstiden är 3.5–3.8.2018.

Utifrån ansökningarna väljer man 30 lag som får delta i en workshop den 18 augusti. Early bird-ansökningstiden är 3.5–10.6.2018, och av de ansökningar som lämnas in då väljs högst 20 lag till workshoppar. Resten av lagen väljs efter att ansökningstiden gått ut bland alla ansökningar som lämnats in under hela ansökningstiden.

Vi meddelar vilka alla 30 lag som valts till workshoppen den 8 augusti 2018. Workshoppen ordnas bara tio dagar efter detta, så anteckna för säkerhets skull tidpunkten redan i ansökningsskedet i din kalender!

Vem kan söka?

Sitra söker till Maapalloliiga organisationer, föreningar och samfund som samlar ett lag med 3–6 deltagare bakom sin idé. Den som söker ska vara en registrerad förening, men lagmedlemmarna behöver inte nödvändigtvis vara organisationens medlemmar eller anställda.

Ansökningen till Maapalloliiga är öppen. Vilken som helst registrerad förening kan samla ett lag och söka.

För ansökan behövs

I ansökningsskedet ska laget ha

 • 3–6 medlemmar
 • en registrerad förening som är sökande
 • ett konkret och begripligt problem och behov
 • en idé om hur man kunde lösa problemet

I ansökningsblanketten ställer vi frågor om lagets uppgifter och även om följande:

 • Lösningsidéns namn
 • Beskrivning av problemet eller ett behov i vardagen som er idé gäller
 • Lösningens målgrupp
 • Er idé för att lösa problemet tydligt och begripligt
 • Ni kan även bifoga en bild eller en video (max 2 min.) som exemplifierar er idé och förståelse för målgruppen samt lyfter fram lagets motivation.

Vad uppskattar vi?

Laget visar att det känner till det vardagsproblem eller behov som det ska lösa. Det kan även vara fråga om en möjlighet som laget har identifierat. Vi uppskattar ett väl avgränsat och tydligt presenterat problem eller en möjlighet. I detta skede är det till och med viktigare att förstå behovet än att veta exakt vad som är den bästa lösningen.

Laget visar att en preliminär idé om lösning medför något nytt till de sätt som nu används för att försöka uppmuntra människor till klimatvänliga handlingar. Vi uppskattar ett insiktsfullt och påhittigt grepp.

Laget visar att det känner målgruppen för sin idé samt är motiverat att utveckla en lösning som passar dem.

De som väljs till workshopdagen

Under workshopdagen får teamen finslipa sina koncept och utifrån dem utarbeta en enkel handlingsplan. En handlingsplan behövs, eftersom Sitra väljer tio lag till Maapalloliiga utifrån planerna.

För oss är det viktigt att lag från hela Finland kan delta i Maapalloliiga. Därför betalar Sitra rimliga kostnader som orsakas av deltagandet i workshoppen.

Så här enkelt är det att söka

Fyll i ansökningsblanketten för ert lag. (Blanketten är på finska.)

Observera att vi har reserverat en större kvot för sökande som är tidigt ute. Vi väljer således högst 20 lovande team och idéer till workshoppen bland de ansökningar som lämnas in 3.5–10.6.2018. Bland resten av de ansökningar som lämnats in under hela ansökningstiden (3.5–3.8.2018) väljs ännu tio lovande lag med till workshoppen.

Bland de lag som deltar i workshoppen i augusti kommer tio med i Maapalloliiga. Valet görs utifrån de handlingsplaner som lagen tar fram. Sitra bedömer handlingsplanerna utifrån följande kriterier:

Lösningen ska vara ett påhittigt koncept som

 • Minskar eller inspirerar att minska individens koldioxidavtryck.
 • Är innovativ, dvs. bidrar med något nytt jämfört med de sätt som nu används för att uppmuntra till klimatvänliga handlingar.
 • Kan upprepas, dvs. någon annan kan använda lösningen eller ändra den enligt behov.
 • Påverkar så många människor som möjligt.

Att komma med i Maapalloliiga är en vinst i sig; mentorerna, programinnehållen och det finansiella stödet hjälper att göra verklighet av idéer.

VILLKOREN

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?