Debatt
Beräknad läsningstid 5 min

Låt data flöda med hjälp av rättvisa spelregler

Data är som vatten som får allting att växa och må bra. Det välgörande flödet av data stannar dock alltför ofta upp på grund av en damm som skapats till exempel genom en tolkning av lagen eller genom brist på kunnande. Principerna för dataekonomin kan vara ett sätt att avlägsna hinder, men det är i sista hand implementeringen av principerna som avgör.

Författare

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Digitalisering, artificiell intelligens och data- och plattformekonomin har avgörande betydelse när det gäller att styra in Europas ekonomi på ett nytt och hållbart tillväxtspår. På längre sikt beror tillväxten inom ekonomin och sysselsättningen på om vi lyckas utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför fullt ut i den grundliga omvälvningen av industrin.

Vi måste också använda data bättre än i dag för att kunna gå över till den cirkulära ekonomin. Om det under Finlands ledning blir möjligt att skapa fungerande förfaranden för en rättvis och transparent användning av personuppgifter i Europa kan de europeiska konsumenttjänsterna konkurrera på lika villkor på marknaden i stället för den osunda konkurrensen, som råder i dag.

I Europa har tillgången till och möjligheterna att utnyttja data blivit ett hinder för den ekonomiska tillväxten. Särskilt för små företag är det svårt att komma åt datalagren. För att riva dessa dammar har Finland lyft fram dataekonomi som ett av de strategiska prioritetsområdena under EU-ordförandeperioden. Trafik- och kommunikationsministeriet, finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat principer för dataekonomin för att konkretisera och främja en människocentrerad, framgångsrik och balanserad europeisk dataekonomi. Dessa principer anknyter till

  • tillgången på data
  • distributionen av data
  • individernas funktionsförmåga
  • innovationsverksamhet
  • förtroende och
  • lärande.

Nya innovationer kör fast när gemensamma principer saknas

Principerna för dataekonomin ligger i linje med Sitras arbete för att utveckla en rättvis dataekonomi. Vårt mål är att det uppkommer nya databaserade tjänster och produkter som inte endast bygger på data som organisationerna samlar in själva, utan att de nya tjänsterna också använder data från andra datakällor. Vi är övertygade om att en mer utbredd användning av data med samma rättvisa spelregler för alla ger upphov till nya tjänster som gör vardagen lättare och ökar välbefinnandet inom både den privata och den offentliga sektorn.

Under det senaste året har Sitra tillsammans med pionjärföretag testat nya koncept som utnyttjar individdata. Målet med dessa koncept är att överskrida gränserna mellan företag, branscher och stater. En del av våra pilotprojekt har dock hejdats av sådana dammar som jag nämnde ovan. De förhindrar uppkomsten av nya, innovativa tjänster. Ett exempel är tjänsten Kanta. Användaren kan skriva ut sina uppgifter från Kanta, men klientdatalagen förhindrar att uppgifterna enkelt skulle kunna användas i andra tjänster. Via våra pilotexperiment ser vi att vi fortfarande är långt från ett läge där de principer som ministerierna utarbetat fungerar i praktiken.

Vi behöver dialog om genomförandet av principerna

Nu behövs konkreta gärningar som gör det möjligt att genomföra de goda principerna i praktiken. Testmiljöer är ett sätt att föra principerna framåt. Till exempel individens rätt att bestämma om användningen av sina egna uppgifter kan inte betyda att en speciallag som möjliggör detta ska stiftas för varje nyttigt datalager inom den offentliga förvaltningen.

Det behövs en ”sandbox”, dvs. en sandlåda, som är ett slags testlaboratorium som myndigheten administrerar. I sandlådan är det möjligt att utveckla nya tjänster som bygger på samarbete mellan den offentliga och privata sektorn samt att riva dammar som hindrar flödet av data. Genom experiment i sandlådan blir det möjligt att dra lärdomar av nya fenomen, såsom i detta fall om datasäker användning av personuppgifter i enligheten med principer för personernas egna data.

Diskussionen om principerna för användningen av data är en bra start. Förhoppningsvis deltar så många som möjligt i denna diskussion. Det är emellertid viktigt att diskussionen leder till en uppsättning åtgärder med vilka principerna omsätts i praktiken. Detta kan endast uppnås genom en dialog där olika intressentgrupper blir hörda och där det som hörs också förstås.

Jag väntar mig att få se konkreta initiativ som gäller de metoder genom vilka principerna för dataekonomin kan genomföras i praktiken. Vi behöver öppna beslut som bygger på försök och forskningsdata. Det finns säkert också efterfrågan på morötter som lockar företagen att gå med i arbetet och att öppna och dela med sig av sina egna data.

Vi utmanar dig att delta i arbetet med att riva dammar som stoppar dataflödet och att kommentera spelreglerna för dataekonomin. Diskussionen är öppen fram till 30.10.2019 på adressen www.dataprinciples2019.fi.

#IHAN

 

Vad handlar det om?