Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Data virtaamaan reiluilla pelisäännöillä

Data on kuin vesi, joka saa kaiken kasvamaan ja voimaan hyvin. Liian usein datan hyvää tekevän virtauksen esteenä on kuitenkin pato, joka voi liittyä esimerkiksi lainsäädännön tulkintaan tai osaamisen puutteeseen. Datatalouden periaatteet voivat olla yksi keino murtaa patoja, mutta vasta periaatteiden jalkautus ratkaisee.

Kirjoittaja

Laura Halenius

Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Digitalisaatio, tekoäly sekä data- ja alustatalous ovat avainasemassa, kun Euroopan taloutta ohjataan uudelle ja kestävälle kasvu-uralle. Pitkällä tähtäimellä se, saadaanko talous ja työpaikat kasvuun, riippuu siitä, pystytäänkö digitalisaation mahdollisuudet hyödyntämään täysimääräisesti teollisuuden murroksessa.

Datan nykyistä parempi hyödyntäminen muodostaa myös kriittisen edellytyksen kyvyllemme siirtyä kohti kiertotaloutta. Jos Euroopassa Suomen johdolla onnistutaan luomaan toimivia käytäntöjä henkilötietojen reilulle ja läpinäkyvälle käsittelylle, voivat eurooppalaiset kuluttajapalvelut kilpailla tasapuolisesti markkinoilla nykyisen epäterveen kilpailun sijaan.

Euroopassa datan saatavuudesta ja hyödynnettävyydestä on tullut talouskasvun este. Erityisesti pienten yritysten on vaikea päästä käsiksi datavarantoihin. Purkaakseen näitä patoja Suomi on nostanut datatalouden yhdeksi EU-puheenjohtajuuskauden strategisista painopistealueista. Liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet datatalouden periaatteet konkretisoimaan ja edistämään ihmiskeskeisestä, menestyvää ja tasapainoista eurooppalaista datataloutta. Nämä periaatteet liittyvät

  • datan saatavuuteen
  • datan jakamiseen
  • yksilöiden toimintakykyyn
  • innovointiin
  • luottamukseen ja
  • oppimiseen.

Innovaatiot kompastelevat, kun yhteiset periaatteet puuttuvat

Datatalouden periaatteet sopivat hyvin yhteen Sitran reilun datatalouden kehitystyön kanssa. Tavoitteenamme on, että syntyy uusia datapohjaisia palveluita ja tuotteita, jotka eivät pohjaudu ainoastaan organisaation itsensä keräämään dataan, vaan uusissa palveluissa käytetään dataa myös muista datalähteistä. Uskomme, että datan nykyistä laajempi hyödyntäminen kaikille reiluilla pelisäännöillä synnyttää uusia arkea helpottavia ja hyvinvointia lisääviä palveluja niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille.

Viimeisen vuoden ajan Sitra on pilotoinut edelläkävijäyritysten kanssa yksilödataa hyödyntäviä uusia konsepteja, jotka pyrkivät ylittämään niin yritysten, toimialojen kuin valtioidenkin rajat. Osa piloteistamme on kuitenkin törmännyt aluksi mainitsemiini patoihin, jotka estävät uusien innovatiivisten palveluiden syntymisen. Esimerkiksi Kanta-palvelusta käyttäjä voi toki tulostaa ulos tietonsa, mutta asiakastietolaki estää omien tietojen helpon käytön toisissa palveluissa. Pilottikokeilujemme kautta näemme, että olemme vielä kaukana siitä, että ministeriöiden laatimat periaatteet toimisivat käytännössä.

Tarvitsemme vuoropuhelua periaatteiden viemisestä käytäntöön

Nyt tarvitaan siis konkreettisia tekoja, joilla hyvät periaatteet saadaan tuotua käytäntöön. Yksi keino viedä periaatteita eteenpäin olisivat kokeiluympäristöt. Esimerkiksi yksilön mahdollisuus hallita omien tietojensa käyttöä ei voi tarkoittaa sitä, että jokaiselle hyödylliselle julkishallinnon tietovarannolle säädettäisiin tämän mahdollistava erityislaki.

Tarvitaan “sandbox” eli hiekkalaatikko, joka on eräänlainen viranomaisen ylläpitämä testilaboratorio. Sen suojassa on mahdollista kehittää uudenlaisia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle perustuvia palveluita ja poistaa patoja datan virtaamisen tieltä. Hiekkalaatikkoympäristön kokeiluilla voidaan oppia uusista ilmiöistä, kuten tässä tapauksessa henkilötietojen tietoturvallisesta käytöstä omadata-periaatteiden mukaisesti.

Keskustelu datankäytön periaatteista on hyvä alku, ja toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu tähän keskusteluun. Keskustelun on kuitenkin johdettava keinovalikoimaan, jolla periaatteet viedään käytäntöön. Tähän päästään vain vuoropuhelulla, jossa eri sidosryhmiä kuunnellaan ja kuultua myös ymmärretään.

Odotankin konkreettisia avauksia niistä keinoista, joilla datatalouden periaatteet jalkautuvat käytäntöön. Tarvitsemme avointa, kokeiluihin ja tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Myös porkkanoille, joilla yritykset saadaan mukaan avaamaan ja jakamaan omaa dataansa, on varmasti kysyntää.

Haastamme sinut murtamaan patoja datan virtaamisen tieltä ja kommentoimaan datatalouden pelisääntöjä. Keskustelu on auki 30.10.2019 osoitteessa www.dataprinciples2019.fi.

#IHAN

 

Mistä on kyse?