Debatt
Beräknad läsningstid 4 min

Lidande demokratier behöver snabbare reformer

Regeringsprogrammet innehåller viktiga bidrag till utvecklingen av den representativa demokratin, men de nämnda metoderna räcker inte i sig till för att råda bot på den demokratiska lågkonjunkturen.

Författare

Veera Heinonen

Direktör, Demokrati och delaktighet

Publicerad

Statsminister Petteri Orpos regeringsprogram har analyserats ur många synvinklar, men mindre uppmärksamhet har ägnats åt programmets demokratianteckningar.

I det nya regeringsprogrammet erkänns behovet av en kontinuerlig utveckling av demokratin, och det viktigaste är att man förbinder sig att genomföra det nationella demokratiprogrammet. Programmet betonar särskilt främjandet av valdeltagandet och stärkandet av barn och ungdomars deltagande. Att stärka proportionaliteten i valsystemet är också en separat punkt.

Kanske de mest lovande anteckningarna när det gäller utveckling av demokratin rör den regionala och lokala nivån, där den största omvälvningen pågår. Demokratins betydelse lyfts fram som en konkret dragnings- och hållkraftsfaktor.

Regeringen förlitar sig på lokal demokrati och lovar att påskynda den kontrollerade utvecklingen mot en mer kreativ och dynamisk lokalförvaltning och att säkerställa förverkligandet av närdemokrati. Likaså när det gäller välfärdsområdena lyfts vikten av att utveckla demokratin fram, vilket är viktigt med tanke på välfärdsområdena som en ny nivå av demokrati.

Vårt långsamma representativa system för beslutsfattande är på kollisionskurs med den snabba digitala världen.

Stödjande och smarta anteckningar, men som vi ofta har identifierat i vårt arbete och våra utredningar som främjar demokrati, ”är det inte längre tillräckligt att reparera en gammal maskin”.

Vårt långsamma representativa system för beslutsfattande är på kollisionskurs med den snabba digitala världen. Detta återspeglas i en splittrad samtalskultur och även i en förändring av människors beteende, som är klart mer individualistiskt än tidigare.

Medborgarna vill i allt högre grad påverka direkt och inte genom politiska rörelser, organisationer eller intressegrupper.

Det minskande antalet medlemmar och det urholkade förtroendet för partiernas förmåga att ta hänsyn till medborgarnas åsikter och behov är också ett tecken på denna globala utveckling (Sitra enkätundersökning 2020). Med andra ord ökar klyftan mellan medborgarnas förväntningar och vad och i vilken takt representativa institutioner kan förverkliga.

För att stärka acceptansen för vår representativa demokrati bland medborgare i olika åldrar behöver vi också, utöver traditionella sätt att påverka, nya sätt att delta, även kallade demokratiska innovationer.

Den enda konkreta hänvisningen i regeringsprogrammet till utvecklingen av demokratiska innovationer är sänkningen av underskriftsåldern för det europeiska medborgarinitiativet till 16 år och hänvisningen till parlamentarisk granskning av frågor som rör utvecklingen av andra system för initiativ och hörande.

Förutom acceptans behöver vår demokrati inspiration

Programmet har också väl identifierat behovet av att reformera lagberedningen för att säkerställa både styrningen av samhället samt medborgarnas och företagens rättsskydd. Regeringen lovar att under valperioden förbättra öppenheten och transparensen i lagberedningen genom att förbättra öppenheten i övervakningen av hela processen.

Förutom acceptans behöver vår demokrati inspiration, det vill säga en praktiskt taget robust korrigeringsrörelse för att förbättra det sociala deltagandet. I Finland är en medborgares upplevelse av i vilken utsträckning han eller hon förstår politik eller känner att han eller hon kan påverka den oroväckande låg i en nordisk jämförelse. Detta har bland annat påpekats i OECD:s förtroendebedömning gällande Finland.

Regeringsprogrammet erkänner också den finska demokratins smärtpunkt genom att konstatera: ”Regeringen ska stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället. Nya sätt att upprätthålla dessa grundläggande värden kommer att granskas fördomsfritt.” Det är just fördomsfrihet som behövs nu så att reformen inte blir för stel och långsam.

Vad handlar det om?