nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Om det vore enklare att delta skulle över en halv miljon finländare villa delta mer i samhälleligt beslutstagande

En färsk undersökning från Sitra avslöjar ändå att endast var femte beslutsfattare tror att medborgarna har tillräckliga färdigheter för att delta i debatter som berör politiska beslut.

Författare

Ilari Lovio

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Cirka 700 000 finländare berättar att om det vore lättare att delta, skulle de villa delta i beslutstagande mer än tidigare. De upplever dock att besluten sker långt från deras vardag. Två tredjedelar av finländare säger att beslutsfattandet borde föras närmare vanliga människors vardag.

Beslutsfattare och tjänsteinnehavare litar dock inte på medborgarnas förmåga att delta i diskussioner och beslut som berör samhället. Endast 19 procent av alla förtroendevalda och 14 procent av tjänstepersoner håller med om påståendet ”medborgare har allmänt taget tillräckliga färdigheter att delta i diskussion som gäller invecklade beslut”. Dessutom anser endast en tredjedel av alla beslutsfattare att medborgarna har beredskap att utvärdera beslutsfattarnas verksamhet.

”Medborgarnas minskande deltagande och finländarnas svaga tro på sina egna möjligheter att påverka är smärtpunkter i vår demokrati. Därför är det en utmaning om beslutsfattare upplever att politiken är något så komplicerat att det inte lönar sig att alltför mycket utvidga medborgarnas möjligheter att behandla den i olika forum”, säger projektledare Hannu-Pekka Ikäheimo från Sitras projekt Nya sätt att påverka.

Beslutsfattarna är aningen mer optimistiska gällande medborgarnas färdigheter att delta i sina hemkommuners beslut eller beredningen av dessa beslut till exempel genom paneler eller kommunala omröstningar. Trots detta tror endast hälften av dem att vanliga människor har förutsättningar att delta ens i sin hemkommuns ärenden.

Observationerna bygger på den färska enkätundersökningen Deltagande och möjligheterna till att påverka beslutsfattandet i Finland, som granskar hur medborgare och förtroendevalda samt myndigheter på kommun- och välfärdsområdesnivå uppfattar deltagande i beslutsfattande samt demokratins framtidsbilder. Vanligtvis utreder förtroendeundersökningar medborgarnas förtroende till beslutstagare. Den här undersökningen sökte utöver detta även djupare förståelse om hur beslutstagare förhåller sig till att inkludera människor i beslutsfattandet.

Enkätmaterialet samlades in i våras, då Rysslands anfallskrig inleddes och finländarna på grund av coronapandemin hade levt under exceptionella förhållanden redan en längre tid. Diskussionerna präglades starkt också av energi- och råvarukrisen.

Beslutsfattare och medborgare har även olika föreställningar om attraktiva samhälleliga sätt att delta

Enkäten visar att medborgarnas och beslutsfattarnas uppfattningar om attraktiva och produktiva sätt att delta avviker från varandra. Medborgarna föredrar anonyma, enkla och digitala sätt att påverka. Beslutsfattarna önskar däremot att människor skulle delta genom möten ansikte mot ansikte.

Till exempel vill endast 14 procent av förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden främja underskrivande av webbpetitioner som en form av samhälleligt deltagande för medborgare. Av medborgarna skulle däremot 68 procent överväga att delta på just detta sätt. Endast 19 procent av beslutsfattarna vill främja medborgares deltagande i webbdiskussioner, medan 42 procent av medborgare samtidigt uppskattar att de skulle kunna delta på detta sätt (mer information om hur uppfattningarna avviker från varandra här).

Vi har fått goda erfarenheter av diskuterande paneler och råd från världen. Enkla tillämpningar av digital demokrati lämpar sig i sin tur för mer vardagliga frågor. Huvudsaken är att deltagandet har en genuin inverkan på människornas vardag”, säger Sitras expert Perttu Jämsén.

Undersökningsmaterialet samlades in regionvis i hela Finland. Undersökningen ger alltså information om vilka sätt att delta intresserar människor i de olika välfärdsområdena.

”Finländarnas aktivitet i val sjunker och deras tro på sina påverkningsmöjligheter är svag i jämförelse med internationella resultat. Under nästa valperiod vore det bra att införa flera sätt att delta som säkerställer att medborgarna blir hörda och har genuin en möjlighet att påverka. Nya sätt att delta skulle förbättra människors förtroende för beslutsfattande och varandra, vilket vore särskilt viktigt under dessa exceptionellt osäkra tider.”, fortsätter Veera Heinonen, direktör för Sitras temat Demokrati och delaktighet.

Vad handlar det om?