nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Beslutsfattare och medborgare har olika föreställningar om attraktiva samhälleliga sätt att delta

Medborgarna föredrar anonyma, enkla och digitala sätt att delta i samhällelig påverkan. Beslutsfattarna å sin sida önskar att människor skulle delta i samhällelig påverkan genom att mötas ansikte mot ansikte.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Enligt Sitras enkätundersökning finns det en betydande skillnad på förståelsen hos medborgare och beslutsfattare om vilka sätt att påverka som finländare skulle vara intresserade av att delta i. Informationen som nu publiceras är del av en mer omfattande enkätundersökning gällande deltagande, som slutförs i september. Undersökningen har utförts av Sitras nya tema Demokrati och delaktighet.

Endast 14 procent av förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden vill främja medborgarnas deltagande i att skriva under webbpetitioner. Av medborgarna skulle däremot 68 procent överväga att delta på just detta sätt.

Dessutom stödjer endast 19 procent av beslutsfattare att främja medborgares deltagande i webbdiskussioner, medan 42 procent av medborgare anger att de kunde tänka sig att delta på sättet i fråga. När det gäller webbröstning är de motsvarande talen 54 och 82 procent samt 27 och 51 procent när det gäller webbpaneler (den första siffran står för beslutsfattare, den andra för medborgare).

”Beslutsfattarnas och medborgarnas olika tankesätt kan leda till att det skapas nya möjligheterna att delta, men att möjligheterna inte når människorna på önskat sätt. Vi behöver mer användarförståelse”, säger Perttu Jämsén, expert i Sitras projekt Nya sätt att påverka.

”En spiral av försämring av demokratin syns också i Finland: Människor röstar allt mindre i val och upplever att de inte har möjligheter att påverka. Vårt mål är att i fortsättningen, vid sidan av att rösta i val, kunna erbjuda medborgare nya och engagerande sätt att delta och påverka på olika förvaltningsnivåer. Mångsidiga påverkningsmöjligheter förbättrar människors förtroende för beslutsfattande och varandra. Under nästa valperiod bör vi i Finland ta i bruk flera olika sätt att delta”, fortsätter Veera Heinonen, direktör för temat Demokrati och delaktighet.

Deltagande budgetering och partnerskapsbord är beslutsfattarnas favoriter

Av de nya sätten att delta skulle beslutsfattare förhållandevis villigt främja deltagande budgetering (43 %), även om medborgare inte brinner för saken (20 %). Beslutsfattare föredrar partnerskapsbord och verksamhet genom andra partier och organisationer mer än vad medborgare gör (47 % vs. 26 %). Med partnerskapsbord avses en typ av utveckling som baseras på interaktion mellan invånare, gemenskaper och beslutsfattare och som kompletterar traditionellt beslutsfattande.

”Resultaten kan bero på att medborgarna är förhållandevis osäkra på sin egen politiska kunskap och att de inte vill hålla offentliga tal. Även politikens expertledning kan höja tröskeln att delta med sitt eget namn. Största delen av finländare intresserar sig för sådana sätt att delta som är enkla att koppla till vardagen”, säger Jämsén.

Sitra Lab experimenterar med nya sätt att öka medborgarnas deltagande – ansökan är öppen

Sitra Lab 4, ett förändringsprogram som inleds i höst, söker förändringsaktörer som är entusiastiska att förbättra medborgarnas deltagande. Grupper bestående av 3–5 personer ska ha en idé eller en lösning som redan är under utveckling och som de tror har potential att öka medborgarnas deltagande. Du kan också ansöka med en lösning som utvecklats i en annan miljö, men som skulle kunna vara lämplig för att främja medborgarnas deltagande. Ansökningsomgången är öppen till och med den 31 juli.

Vad handlar det om?