Lösningar
Beräknad läsningstid 3 min

Ett gott liv för stadsborna genom resursklokhet

För att stadsborna ska kunna leva ett gott liv införde Kuopio resursklokheten i stadens strategi då den uppdaterades.

Publicerad

Problem

Hurdan är en bra stad ur invånarens perspektiv? Man ville förnya Kuopio stads strategi med fokus på invånarna. Därför strävade man efter att utveckla förutsättningar för ett så gott liv som möjligt för stadens invånare. Invånarna och olika intressentgrupper inkluderades i beredningen av strategin på ett omfattande sätt, och som resultat gjordes den cirkulära ekonomin till ett element inom det goda livet.

Lösning: Resursklokhet som ett av strategins insatsområden

Kuopio stad förnyade sin strategi och valde resursklokheten som ett av sina huvudmål. Detta huvudmål innehåller mindre målsättningar och åtgärder som berör den cirkulära ekonomin, energieffektivitet, förnybar energi och smarta färdsätt. Målen genomförs genom ett resursklokhetsprogram som utarbetats tillsammans med intressentgrupper och som innehåller mål fram till 2030, samt en vision för år 2050. Programmets tre huvudmål är avfallsfrihet, kolneutralitet och en hållbar konsumtionsnivå. Kuopio stad har även förbundit sig till målen inom Fisu-nätverket för resurskloka föregångarkommuner. Dessutom är staden medlem i nätverket Circwaste – Kommuner som föregångare inom cirkulär ekonomi.

Verksamhetsmodell och fördelar för kommunen

Strategin fungerar som ett ledarskapsredskap, styr den långsiktiga planeringen av verksamheten och skapar en röd tråd för en planenlig utveckling av resursklokheten. Strategiprocessen har varit öppen och inkluderande. Förutom den nya fullmäktige och stadens ledning har också personalen, kommuninvånarna, representanter för näringslivet och andra intressentgrupper deltagit i beredningen av strategin. Målen har inkluderats i budgeten, där målens fortskridande följs upp med mätare. De konkreta åtgärderna för att främja resursklokhet och den cirkulära ekonomin har delats in på olika år. En av de mest effektiva åtgärderna för de närmaste åren är att använda förnybar energi, till exempel fjärrnerkylning, geoenergi och solenergi, på ett omfattande sätt i staden. I Kuopioregionen vill man också satsa på smarta färdsätt. Man kommer att ta i bruk stadscyklar, varav en del kommer att vara elcyklar. Dessutom ökas användningen av återvunnet material på ett planenligt sätt till exempel i markarbeten.

Fördelar för kommuninvånarna

Resursklok verksamhet stärker stadens och regionens ekonomi, skapar nya arbetsplatser och främjar människans och miljöns hållbara välbefinnande – strategins vision att vara ”huvudstaden för det goda livet”. Kuopio stads strategi är hela stadssamhällets strategi. Centrala partner i verkställandet av strategin är företag, organisationer och samfund samt kommuninvånarna. Nya möjligheter för affärsverksamhet uppkommer bland annat genom att utnyttja industrins sidoflöden i större utsträckning. Nya tjänster som riktas till invånarna, till exempel stadscyklar och utlåningstjänster, skapar ny affärsverksamhet och gör det lättare att göra ekologiska val.

Vad handlar det om?