Verktyg
Beräknad läsningstid 3 min

Framtidsantaganden

Den här övningen lämpar sig för dem som är vana att tänka på framtiden. Om du till exempel vill utmana de antaganden som ligger bakom verksamheten i din organisation kan du använda den här övningen som ett verktyg.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

I fråga om framtidens utvecklingsgångar har vi många antaganden om hur saker hänger samman med varandra, vilka våra mål och intressen är och hur världen egentligen är strukturerad. Vi lever i en miljö där framtiden redan är närvarande i form av olika slags prognoser, rädslor, förhoppningar och mål – som ett slags galleri för framtidsbilder. Det är viktigt att kritiskt granska de här framtidsbilderna och att lyfta fram våra framtidsantaganden i dagsljuset. Det här gäller särskilt när vi studerar mer långsiktiga fenomen eller perioder under vilka det sker stora förändringar.

Med det här verktyget får du tag i framtidsantagandena och kan rama in framtidens utvecklingsgångar på ett nytt sätt. Verktyget bygger på s.k. kritisk lageranalys (Causal Layered Analysis, CLA, se Inayatullah 1998). Det granskar fenomen Fenomen Något som man har börjat observera. I bakgrunden verkar flera olika faktorer som är oberoende av varandra. Också olika tillfälliga rörelser, händelser och modeströmmar kallas ofta för fenomen. Öppna termsidan Fenomen eller framtidsbilder Framtidsbild Synen på olika eventuella framtider, som ofta grupperats till olika alternativ som klart avgränsas från varandra utifrån den valda referensramen/bedömningsgrunden. I arbetet kan man bland annat använda sig av scenarion. Öppna termsidan Framtidsbild med hjälp av fyra lager:

  1. Litania: ytlig beskrivning av en framtidsbild eller ett framtida fenomen.
  2. System: beskrivning av de orsaker och följder som anknyter till fenomenet, till exempel vilka aktörer som verkar i den framtid som beskrivs på litanianivå och vilka ekonomiska orsaker som har lett till den.
  3. Världsbild: infallsvinkel och tankemodell som framtidsbilden ger uttryck för och från vilken beskrivningen på systemnivå är logisk och vettig, till exempel en ekonomiliberal världsbild eller en djupekologisk världsbild.
  4. Myt: symboler, kulturella arketyper och berättelser som anknyter till framtiden och som vi högre grad upplever än har kunskap om i vårt intellekt, till exempel ”vinterkrigets anda” eller ”kärlek är en resa”.

Gör så här:

Välj någon förenklad uppfattning om framtiden, till exempel ”robotarna tar alla våra jobb”. Skriv den på litanianivån på arbetsmallen som du skrivit ut eller på något annat papper.

A) Börja analysera beskrivningen på litanianivå genom att dela upp den i sina beståndsdelar på olika nivåer. Börja uppe och gå nedåt:

  • Vilka förhållanden mellan orsak och verkan utgår framtidsbilden från?​
  • Hur ser den världsbild ut där dessa förhållanden mellan orsak och verkan är meningsfulla och rationella?​
  • Vilken myt eller metafor ligger i bakgrunden?

B) Utmana den framtidsbild som du analyserat och delat upp i dess beståndsdelar på olika nivåer. Börja nedifrån och gå uppåt.

  • Finns det ett alternativ till myten eller metaforen?​
  • Hur förändrar myten världsbilden?​
  • Hurdant är systemet enligt den nya världsbilden?​

Skriv en ny framtidsbild på litanianivå.

Fundera på de antaganden om olika framtider som du upptäckte under ditt arbete och på hur motiverade de är. Vilka element anknyter till någon viss världsbild? Hur förändrades framtidsutsikten när myten förändrades?

Material:

Arbetsmall för kritisk lageranalys: CLA-mall (på finska)

Vad handlar det om?