archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Stadsplaneringen uppmuntrar till samutnyttjande av bilar

Klimat- och partikelutsläppen ökar i och med urbaniseringen. Jyväskylä uppmuntrar till samutnyttjande av bilar genom stadsplaneringen – det kan också förbättra stadsbornas hälsa.

Publicerad

Problem

Trafikmängderna på stadsområdena ökar i och med urbaniseringen. Detta ökar mängderna koldioxid- och partikelutsläpp. Klimatförändringen påskyndas och stadsborna lider av hälsoproblem. Trafiken utgör en av de största källorna till koldioxidutsläpp i Finland.

Lösning: Hållbara trafiklösningar genom planläggning

Jyväskylä stad främjar användningen av hållbarare färdsätt och en tätare stadsstruktur genom planläggning. Staden har gjort det möjligt att minska antalet parkeringsplatser när en fastighet förbinder sig till att ta i bruk en tjänst för samutnyttjande av bilar. På det här sättet blir denna typ av tjänster samt gång- och cykeltrafiken vanligare och delningsekonomin främjas – om man inte har en egen bil är det sannolikt att man kör mindre. Forskning visar att en samutnyttjad bil ersätter 6–10 personbilar. Enligt minskningsprincipen kan man minska det totala antalet parkeringsplatser med högst fem för varje parkeringsplats för samutnyttjade bilar, totalt dock högst 20 procent av det totala antalet parkeringsplatser.

Verksamhetsmodell och fördelar för kommunen

Då hållbarare färdsätt blir vanligare leder detta bland annat till en trivsammare, hälsosammare och tryggare stadsmiljö samt en minskning i mängden koldioxid- och partikelutsläpp. För kommunorganisationen syns fördelarna även som kostnadsbesparingar. Genom att till exempel fördubbla antalet cykelresor i Jyväskylä innan 2025 skulle man enligt Världshälsoorganisationens HEAT-verktyg åstadkomma inbesparingar på cirka 40 miljoner euro. Genom att satsa på hållbara färdsätt kan man också undvika stora trafikledsinvesteringar på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom minskas trafiken genom en tätare och enhetligare stadsstruktur, och därför har denna operativa modell flera positiva miljökonsekvenser.

Fördelar för kommuninvånarna

Ett smart, hållbart färdsätt medför oftast fördelar för miljön, hälsan och ekonomin. När det finns ett alternativ till att äga en egen bil är det mer sannolikt att man väljer att cykla eller gå till fots då man förflyttar sig korta sträckor. Syftet med en samutnyttjad bil på tomten är att den kan användas av alla som bor på området, så även de som bor i andra fastigheter kan dra nytta av fördelarna med en samutnyttjad bil.

Vad handlar det om?