Verktyg
Beräknad läsningstid 6 min

Testa din vision i tre olika perspektiv

Med det här verktyget kan du på förhand testa hur visionen eventuellt tas emot på olika håll och var det finns möjligheter för samarbete med olika aktörer.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

En samhällelig vision beskriver i typiska fall en systemisk förändring, dvs. en betydande förändring av de existerande strukturerna och verksamhetssätten. Därför är det viktigt att definiera vilka saker som förändras, hur de kommuniceras till andra och hur visionen eventuellt tas emot.

Med det här verktyget kan du på förhand ta reda på vilka sätt visionen kan utdömas och var det finns möjligheter för samarbete med olika aktörer. Verktyget bygger på 3 Horizons-metoden (se http://www.iffpraxis.com/3h-resources och http://www.h3uni.org/).

Verktyget studerar visionen i olika perspektiv med hjälp av tre figurer:

 1. Bromsen har förbundit sig vid hur saker är för närvarande. Bromsen har en bevarande karaktär och fokuserar på små förändringar och finslipningar. Figuren representerar nuläget.
 2. Brobyggaren är intresserad av nya möjligheter som man genast kan börja förverkliga. Figuren förstår visionen men efterlyser åtgärder som är relevanta i nuläget. Figuren är praktisk och opportunistisk till sin karaktär. Figuren representerar brytningsskedet.
 3. Visionären vill ha en radikal förändring som för mot figurens vision. Figuren målar upp stora linjer och gestaltar helheter. Hen vill beskriva en annorlunda värld. Den här figuren representerar visionen.

De här tre figurerna kan förhålla sig till varandra antingen negativt, vilket gör det möjligt att hitta eventuella konfliktområden, eller positivt, vilket gör det möjligt att hitta samarbetsmöjligheter.

Gör så här:

 1. Beskriv visionen kortfattat för deltagarna. Det kan vara bra att fokusera på ett tema i taget. Du kan också använda visionen om Välfärdens nästa rond som grund för diskussionen.
 2. Dela in deltagarna i grupper på tre och dela ut figurkort till var och en. Det ska finnas en broms, en brobyggare och en visionär i varje grupp.
 3. Först får deltagarna ett ögonblick på sig att skapa en bakgrundsberättelse för sin figur och tänka på vilka positiva och vilka negativa drag det finns i visionen i den egna figurens perspektiv.
 4. Ta först en negativ attityd, dvs. deltagarna försöker utdöma varandras uppfattningar om visionen och föra fram sina egna negativa uppfattningar.
 • Till exempel visionären anser att Välfärdens nästa rond tar för mycket hänsyn till samhällets nuvarande strukturer.
 1. Efter tio minuter, byt till den positiva attityden. Nu försöker deltagarna hitta en gemensam uppfattning och eventuella områden för samarbete i anslutning till framtidsbilden.
 • Till exempel visionären uppskattar den höga ambitionsnivån för visionen Välfärdens nästa rond, och det att visionens gränser definieras med hjälp av omsorgsfullt analyserade megatrender.
 1. Samlas efter tio minuter och diskutera de observationer som ni gjorde under diskussionen. Hur förhöll sig de olika figurerna till visionen, vilka meningsskiljaktigheter kan visionen väcka och vilka samarbetsmöjligheter hittade deltagarna?
 2. Nu har du studerat visionen i olika perspektiv och kan sannolikt berätta om den på så sätt att du förstår olika målgruppers behov. Kanske du upptäckte att det fanns punkter i visionen som inte var begripliga för figurerna. Precisera de här punkterna.

Exempel:

Efter presentationen av Välfärdens nästa rond indelades deltagarna i grupper på tre personer. En av grupperna beslutade att koncentrera sig på temat arbete och utkomst. I den här gruppen inledde visionären genom att konstatera att arbetet förändras radikalt och att det enda sättet att trygga välfärdssamhället är att grundligt förändra grundtryggheten och hitta på metoder att säkerställa att välfärden fördelas på ett bra sätt. Bromsen svarade genom att konstatera att arbetet inte förändrats just alls, åtminstone inte mer än tidigare. Brobyggaren ville veta hur visionären tänkte att den nya grundtryggheten skulle byggas upp och finansieras? Brobyggaren sade också till bromsen att även om ingenting har förändrats ännu, innebär det inte att inga förändringar är på väg. Diskussionen försvarade den egna uppfattningen och letade efter svagheter i de andras uppfattningar.

Efter att ha diskuterat ett ögonblick bytte gruppen från den negativa attityden till den positiva och letade efter punkter för samförstånd. Brobyggaren lyfte fram försök med hjälp av vilka det skulle kunna vara möjligt att komma närmare den situation i framtiden som visionären beskriver. Visionären konstaterade att hen uppskattar hur bromsen kopplat diskussionen till det historiska perspektivet och den tidigare utvecklingen. Visionären frågade hur bromsen anser att de faktorer som visionen beskriver kan presenteras bäst. Bromsen underströk att det är viktigt att olika intressentgrupper tas med i diskussionen, och visionären tillade att det också vore bra att identifiera intressentgrupper som kommer att vara viktiga i framtiden.

I slutsamtalet delade grupperna med sig av sina uppfattningar om diskussionen och vilka insikter medlemmarna fått under den. Deltagarna upplevde att övningen var särskilt nyttig när det gällde att berätta om visionen för andra eftersom den hjälpte deltagarna att förstå flera olika perspektiv. Det hade också varit lätt och roligt att kasta sig in i olika roller.

Material:

Här hittar du OH-bilder som du kan använda som hjälp när du leder den här övningen (innehåller utskrivbara kort för de tre olika figurerna i övningen, OH-bilderna 7, 8 och 9).

Vad handlar det om?