nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Användare av digitala tjänster behöver fler möjligheter att utnyttja data som samlats in om dem

Rätten för användare av digitala tjänster att överföra data som samlats in om dem från ett system till ett annat ska förtydligas och förstärkas, konstaterar Sitras färska promemoria. När individer kan överföra sina egna data på ett välfungerande sätt, kan det bidra till att korrigera obalansen mellan individer och teknikjättar som nu tjänar pengar på deras data. Det finns emellertid anledning att utveckla EU-lagstiftningen.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Det samlas in stora mängder data om oss när vi använder digitala tjänster. Enligt data är det möjligt att skapa en exakt bild av användare av digitala tjänster som konsumenter och samhällsmedlemmar. Ofta ”betalar” användarna med sina data också för användningen av avgiftsfria tjänster.  

I framtiden när nya tekniker utvecklas insamlas allt mer data om användarna. Enheter i sakernas internet som är anslutna till nätet blir vanligare i hemmen och i vardagen. Allt fler av oss rör sig och uträttar ärenden i framtiden i olika virtuella världar och använder enheter som är anslutna till dem.  

I den nuvarande dataekonomin har ett fåtal stora teknikjättar skaffat sig betydande makt och intjäningsmöjligheter tack vare de datamängder som de har samlat in om användarna av deras tjänster. Individerna har haft en svag position i dataekonomin eftersom de har haft liten insyn i hur data som samlats in om dem används. Sitras nya promemoria (sammanfattning på svenska) granskar hur man skulle kunna förbättra situationen rättsligt genom att stödja individernas beslutsmakt och stärka deras rätt att hantera och överföra data som samlats in om dem.  

Rätt till överföring av egna data i en rättvis dataekonomi 

Hur vore det om användare av tjänster bättre skulle kunna hantera data som samlats in om dem och överföra dessa data till exempel till en konkurrerande tjänst och samtidigt själva få fördelar av detta? Och hur vore det om konsumenten skulle kunna tjäna pengar med uppgifter som gäller honom eller henne själv och välja hur han eller hon gör detta?  

Europeiska unionen bygger en mer rättvis dataekonomi med hjälp av reglering. Slutsatsen av den rättsliga granskningen i Sitras promemoria är att EU:s nuvarande lagstiftningsram närmar sig rätten att överföra data fragmentariskt. Detta kan försvåra individernas möjligheter att utnyttja denna rätt.   

Rätten att överföra data behandlas redan i olika EU-rättsakter. Den har konstaterats för första gången i den allmänna dataskyddsförordningen (artikel 20) och efter detta har den behandlats och utvidgats i senare lagstiftningsförslag, såsom Europeiska dataakten, det europeiska hälsodataområdet och rättsakten om digitala marknader. Till exempel fastställer den nya dataakten, som ska tillämpas i hela EU under 2025, spelregler för överföring av data som produceras vid användningen av sakernas internet som är kopplat till nätet, dvs. IoT-enheter. 

Sitra har redan tidigare framfört att individernas rätt att hantera sina egna data ska stärkas som en grundläggande rättighet i den digitala tidsåldern och för att korrigera den obalans som gäller digital makt. Individens rätt att överföra sina data från ett system till ett annat är ett sätt att försöka korrigera denna maktobalans.   

Sitras promemoria tar upp fyra sätt som skulle kunna användas för att stärka rätten till överföring av data, så att ställningen för individer som verkar i dataekonomin blir bättre. 

 1. Tillämpningsområdet för artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen skulle kunna utvidgas, så att individer ska kunna använda sin rätt att överföra data också till exempel i offentliga tjänster.  
 2. Artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen skulle kunna utvidgas till att också gälla andra data än personuppgifter. Därmed skulle mångfalden av data kunna beaktas bättre och rätten till överföring av data genomföras effektivare.  
 3. Rätten att överföra data skulle kunna kopplas till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som en separat rätt utöver integritet och dataskydd. Den skulle kunna omfatta rätten att hantera egna data och rätten till de ekonomiska fördelar som erhålls av dem. 
 4. Man skulle kunna utveckla ny lagstiftning för att hjälpa till att fastställa vilka slags data individen kan överföra. Då bör tillämpningsområdet vara tillräckligt omfattande. Detta skulle kunna förbättra människornas möjligheter att besluta om användningen av data som gäller dem. 

   Sitra har rekommenderat i sitt nya arbetspapper som publicerades nyligen att människors rätt att hantera egna uppgifter och besluta om användningen av dem i EU ska säkerställas under nästa kommissionens mandatperiod (2024–2029).  

   Läs mer 

   Promemoria (sammanfattning på svenska): Oikeus datan siirtämiseen reilussa datataloudessa – Kuinka laajentaa yksilöiden oikeutta hyötyä tietojensa hallinnasta 

   Vad handlar det om?