nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Datadelning mellan olika sektorer ökar innovationer och den ekonomiska tillväxten

Sitras arbetspapper presenterar 35 åtgärdsförslag för genomförande av EU:s datastrategi och lyfter fram behovet att beakta persondata som överskrider sektorer.

Författare

Mira Nupponen

Publicerad

Målet för Europeiska kommissionens datastrategi som gavs ut i februari är att skapa en gemensam inre marknad för data i Europa. En friare rörlighet för data inom Europa som skulle överskrida sektorer skulle vara till nytta för företag, forskare och den offentliga sektorn samt det politiska beslutsfattandet.

Sitra utarbetade i samarbete med det franska A New Governance-initiativet ett arbetspapper med 35 åtgärdsförslag för genomförande av visionen för EU:s datastrategi under den närmaste tiden och de kommande åren. Åtgärdsförslagen har riktats till Europeiska kommissionen, EU:s medlemsstater, företag, instanser som arbetar med projekt som gäller datadelning samt forskare. Förslagen har grupperats enligt de fyra temana i EU-datastrategins strategiavsnitt:

  1. utveckling av en hanteringsmodell för sektoröverskridande tillgång till och återanvändning av data och persondata
  2. skapande av en infrastruktur för datamarknaden
  3. stärkande av de möjligheter som återanvändning av data erbjuder individer och företag
  4. en koordinerad utveckling av datarymder, dvs. den inre marknaden, och inkludering av persondata som en del av datarymder.

”Det är svårt att göra en tydlig skillnad mellan industriell data och persondata. Ett bra exempel är data som samlas in av fordon och som ska behandlas som persondata. Om persondata inte lyfts upp som en viktig del av verkställandet av datastrategin, lämnas en betydande del av data utanför de datarymder som kommissionen planerar, och då kan dessa data inte utnyttjas för innovationsverksamhet”, konstaterar Laura Halenius, ledande expert i Sitras IHAN-projekt.

En enhetlig europeisk inre marknad för data ökar innovationer

Innovationer förutsätter data. Numera finns det emellertid inte tillräckligt med tillgängliga data. För att data ska kunna användas i stor omfattning av den offentliga och privata sektorn, bör EU stödja till exempel utvecklingen av gemensamma standarder och bästa praxis samt skapande av molntjänster. Stödåtgärderna bör riktas till byggande av en infrastruktur för datamarknaden.

Fri rörlighet av data över gränserna bör främjas genom att lansera en ny aktör vars uppgift skulle vara att säkerställa datarymdernas kompatibilitet samt att se till att data som gäller personer rör sig i olika sektorer med samma människoorienterade spelregler. Den nya aktören skulle ha ett nära samarbete med standardiseringsorganisationer och ge rekommendationer för utvecklare av datarymder.

Datadelning möjliggör åt företagen nya affärsmodeller och skapar innovativa nya tjänster åt konsumenter. Människors brist på förtroende och kompetens utgör ett betydande hinder för delning av individdata. Exempel på innovativa, tillförlitliga tjänster som genuint förbättrar människors vardag är nödvändiga för att människor ska börja dela sina data. Likaså skulle en ”märkning för rättvisa data” hjälpa till att identifiera och välja digitala tjänster.

”En mer omfattande tillgänglighet till data, delning och kombination av data från olika källor till nya, innovativa tjänster erbjuder även EU:s medlemsstater och företag verktyg för att hantera pandemin samt för att svara på de utmaningar som det nya normala innebär allt effektivare”, tillägger Markus Kalliola, ledande expert i Sitras IHAN-projekt.

Ett konkurrenskraftigt digitalt Europa förutsätter även en koordinerad utveckling av en gemensam inre marknad som består av datarymder. Vi föreslår att en horisontell datarymd som överskrider sektorer för persondata läggs till i datastrategin mellan sektorsspecifika datarymder.

Vad handlar det om?