uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Toimialojen välinen datan jakaminen lisää innovaatioita ja talouskasvua

Sitran työpaperi esittelee 35 toimenpide-ehdotusta Euroopan datastrategian toteuttamiseksi ja korostaa tarvetta huomioida datastrategiassa toimialat ylittävä henkilödata.

Kirjoittaja

Mira Nupponen

Julkaistu

Euroopan komission helmikuussa julkaistun datastrategian tavoitteena on luoda Eurooppaan yhtenäiset sisämarkkinat datalle. Nykyistä vapaampi Euroopan sisäinen ja toimialat ylittävä datan liikkuvuus hyödyttäisi yrityksiä, tutkijoita ja julkista sektoria sekä poliittista päätöksentekoa.

Sitra laati yhteistyössä ranskalaisen A New Governance -aloitteen kanssa 35 toimenpide-ehdotusta sisältävän työpaperin EU-datastrategian vision toteuttamiseksi lähiaikoina ja tulevien vuosien aikana. Toimenpide-ehdotukset on kohdennettu Euroopan komissiolle, EU:n jäsenvaltioille, yrityksille, datan jakamisen projektien parissa työskenteleville sekä tutkijoille. Ehdotukset on ryhmitelty komission EU-datastrategian strategiakappaleen neljän teeman mukaisesti:

  1. datan ja henkilödatan toimialarajat ylittävän saatavuuden ja uudelleenkäytön hallintamallin kehittäminen
  2. infrastruktuurin luominen datamarkkinoille
  3. datan uudelleenkäytön tarjoamien mahdollisuuksien vahvistaminen yksilöille ja yrityksille
  4. data-avaruuksien eli sisämarkkinoiden koordinoitu kehittäminen ja henkilödatan sisällyttäminen osaksi data-avaruuksia.

“On vaikea tehdä selkeä ero teollisen datan ja henkilödatan välillä. Hyvä esimerkki on ajoneuvojen keräämä data, jota tulee käsitellä henkilödatana. Jos henkilödataa ei nosteta tärkeäksi osaksi datastrategian toimeenpanoa, merkittävä määrä dataa jää komission kaavailemien data-avaruuksien ulkopuolelle, eikä tätä dataa voi hyödyntää innovaatiotoimintaan”, toteaa Laura Halenius, johtava asiantuntija Sitran IHAN-projektissa.

Yhtenäiset eurooppalaiset sisämarkkinat datalle lisäävät innovaatioita

Innovaatiot edellyttävät dataa. Nykyään sitä ei kuitenkaan ole riittävästi saatavilla. Jotta data saataisiin laajamittaisesti julkisen ja yksityisen sektorin käyttöön, tulisi EU:n tukea esimerkiksi yhteisten standardien ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä sekä pilvipalvelujen rakentamista. Tukitoimet tulisi suunnata toimivien datamarkkinoiden infrastruktuurin rakentamiseen.

Datan vapaata liikkuvuutta yli toimialojen tulisi edistää perustamalla uusi toimija, jonka tehtävänä olisi varmistaa data-avaruuksien yhteen toimivuus sekä huolehtia siitä, että henkilöön liittyvä data liikkuu eri toimialoilla samoilla ihmislähtöisillä pelisäännöillä. Uusi toimija tekisi tiivistä yhteistyötä standardisointiorganisaatioiden kanssa ja antaisi suosituksia data-avaruuksien kehittäjille.

Datan jakaminen mahdollistaa yrityksille uusia liiketoimintamalleja ja luo kuluttajille innovatiivisia uusia palveluja. Ihmisten luottamuspula ja osaamisen puute ovat merkittävä este yksilödatan jakamiselle. Esimerkit innovatiivisista, aidosti ihmisten arkea parantavista, luotettavista palveluista ovat välttämättömiä, jotta ihmiset alkavat jakaa dataansa. Samoin ”reilun datan merkki” auttaisi tunnistamaan ja valitsemaan luotettavia digitaalisia palveluita.

“Datan laajamittaisempi saatavuus, jakaminen ja eri lähteistä tulevan datan yhdistely uusiksi innovatiivisiksi palveluiksi tarjoaa myös EU:n jäsenvaltioille ja yrityksille työkaluja pandemian hallintaan sekä vastata uuden normaalin asettamiin haasteisiin entistä tehokkaammin”, lisää Markus Kalliola, johtava asiantuntija Sitran IHAN-projektissa.

Kilpailukykyinen digitaalinen Eurooppa edellyttää myös data-avaruuksien muodostaman yhtenäisen sisämarkkinan koordinoitua kehittämistä. Ehdotamme, että horisontaalinen, toimialarajat ylittävä data-avaruus henkilödatalle lisätään datastrategiaan toimialakohtaisten data-avaruuksien lomaan.

Mistä on kyse?