nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Datajättarnas tabbar kan skrota önskemålen om en bättre digiframtid

Enligt en internationell enkät är människornas bristande förtroende en flaskhals för en ökad digital affärsverksamhet. Även den utveckling som möjliggörs av artificiell intelligens är hotad om data inte finns tillgänglig.

Författare

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

Både företagen och den offentliga sektorn har satt upp stora förväntningar på artificiell intelligens och databaserade tjänster, men förväntningarna hotar bli ouppfyllda om data inte rör på sig.

Ett stort hinder för datas rörlighet är den förtroendebrist mot digitala serviceleverantörer som människorna upplever. I enkäten som utfördes i fyra länder svarade hela 42 procent av de tillfrågade att de saknar förtroende för serviceleverantörerna och att detta hindrar dem från att använda digitala tjänster.

”En databaserad ekonomi har hittills byggts upp på de största aktörernas villkor, och de samlar enorma datamassor som de sedan utnyttjar i hög grad hur de själva bestämmer. Största delen sker utan att användarna vet om det. Enkätresultaten visar att detta inte är en hållbar modell. I fortsättningen måste servicesystemet ha gemensamma, tydliga och rättvisa spelregler för hur data hanteras”, säger direktör Antti Kivelä vid Sitra.

Kantar TNS Oy genomförde på uppdrag (på finska och på engelska) av Sitra enkäten i november–december 2018 i Finland, Holland, Frankrike och Tyskland med sammanlagt fler än 8 000 svar.

Tilliten skapas genom möjligheterna att påverka hur ens uppgifter används

Enkäten tog bland annat reda på om dataläckage och missbruk har försämrat människornas tillit till de tjänster som samlar in och utnyttjar data. Enligt enkäten har cirka en tredjedel av alla svarande slutat använda vissa tjänster eller ändrat sina dataskyddsinställningar i tjänsterna på grund av missbruk. En tredjedel däremot berättade att skandalerna inte alls har påverkat deras sätt att använda tjänsterna.

Utifrån enkäten byggs tilliten upp med gärningar och möjligheter att påverka hur ens egna uppgifter används. Enligt 56 procent av de svarande stiger tilliten till serviceproducenterna mest då användaren kan godkänna eller förbjuda försäljningen av sina uppgifter till tredje parter. Monetära ersättningar eller tilläggstjänster ökar däremot inte på tilliten.

Självbestämmanderätten är viktigare för människor än färdiga beslut. Människor vill inte att den artificiella intelligensen eller någon utomstående fattar beslut om hur deras data ska användas, utan de vill själva ge sitt tillstånd till serviceproducenten. Hela 74 procent av de finländska svarandena vill själva ge sitt tillstånd separat till varje serviceproducent. I Tyskland är motsvarande tal 60, i Holland 47 och i Frankrike 55.

”Enkäten visar att människorna behöver medel för att identifiera pålitliga tjänster som använder data på ett rejält sätt, precis som produkterna inom rättvis handel. Enkäten visade även att människorna behöver mer information och verktyg för att hantera sina egna uppgifter. Det behövs även nya verktyg inom affärsverksamheten för att kunna uppfylla GDPR:s riktlinjer” säger projektledare Jaana Sinipuro vid Sitra.

Enkäten genomfördes som en del av Sitras IHAN®-projekt där man bygger upp grunderna för en rejäl dataekonomi och skapar statsgränsöverskridande spelregler och lösningar för ett rättvist utbyte och utnyttjande av data.

Vad handlar det om?