nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Den nationella Gaia-X-hubben som stödjer finländska företags konkurrenskraft inleder sitt arbete

Syftet med det europeiska Gaia-X-initiativet är att fastställa gränser för pålitlig delning av spridda data. I Finland styrs arbetet av en nationell Gaia-X-hubb, i vars arbetsgrupper intresserade kan delta.

Publicerad

Finland har beslutat att aktivt gå med i Gaia-X-samarbetet. Som ett resultat av den omfattande beredning som utfördes som ett samarbete under våren 2021 lanserades Finlands Gaia-X-hubb och strategin (på finska och på engelska) 17.6. En nordisk värdegrund och digitalt föregångarskap är Finlands styrkor i att bygga upp Gaia-X. Digitalisering och dataekonomi är också hörnstenar för Finlands tillväxtpolitik.

Gaia-X-hubben öppnar en direkt påverkanskanal till det europeiska utvecklingsarbetet för Finland. Detta stärker finländska aktörers ställning ytterligare på den europeiska inre datamarknaden.

”Det finns datarelaterad kompetens i Finland. Nu vill vi i större utsträckning utnyttja denna kompetens för att också gagna uppbyggandet av en europeisk dataekonomi och tillväxt. Gaia-X öppnar upp nya vägar till internationella finansieringsansökningar för företag, men det behövs också nationella satsningar”, säger projektledare Jaana Sinipuro på Sitra.

Europeiska datarymder utvecklas i hubbens arbetsgrupper

Finlands Gaia-X-hubb sammanför inhemska företag, innovationsaktörer och den offentliga förvaltningen. Arbetet samordnas av Sitra. Det centrala målet för Finlands hubb är att sammankoppla datadelningsrelaterade ekosystem och organisationer som verkar i hemlandet, öka finländska företag och forskningsinstituts samarbete med europeiska aktörer i projekt som gäller delning av data samt säkerställa att Finlands åtgärder är förenliga med den europeiska utvecklingen.

”Gaia-X är avsedd att bli en infrastruktur för europeiska datarymder och det är viktigt att finländska aktörer och företag medverkar i denna utveckling. Genom samarbete kan vi bygga upp kompatibla och växande datarymder, i praktiken skapa en inre marknad för öppna data”, säger Erja Turunen, styrelsemedlem i Gaia-X.

Hubbens arbetsgrupper, som inleder sitt arbete i höst, utvecklar sameuropeiska datarymder för till exempel lantbrukets, industrins, den cirkulära ekonomins och den smarta stadsutvecklingens behov. Alla aktörer som är intresserade av ämnet välkomnas med i arbetet.

En stor mängd aktörer har medverkat i förberedningsarbetet. Teknologiska forskningscentralen VTT, arbets- och näringsministeriet och Business Finland har redan från början varit aktiva i Gaia-X-påverkan. Finansministeriet och kommunikationsministeriet har tillfört ett politiskt perspektiv till specifikationsarbetet i Gaia-X-projektets nationella syfte, medan till exempel Finlands näringsliv, Teknologiindustrin, DIMECC och en mängd företag har representerat företagens synvinklar.

Gaia-X stärker Europas konkurrenskraft och självständighet

Utvecklingsarbetet för datarymden utgör också kärnan i stärkandet av Europas konkurrenskraft. Data har blivit världens mest värdefulla råvara och resurs för affärsverksamhet. Dataekonomi är dock fortfarande en mycket ung bransch som saknar spelregler och rättvisa tillvägagångssätt. Grunden för en europeisk datamarknad – förtroende och en fungerande infrastruktur – saknas fortfarande.

Europeiska kommissionen har beslutat att döpa det nuvarande årtiondet till Europas ”digitala årtionde”. I enlighet med kommissionens mål stärker Gaia-X-projektet Europas digitala autonomi och rätt till självbestämmande när det gäller data, friare inträde till marknader samt ett nytt värdeskapande, datakompatibilitet och användarvänlighet.

Tysklands och Frankrikes samarbetsinitiativ har expanderat snabbt och nu medverkar redan över 500 organisationer och det finns nitton landsspecifica hubbar. Gaia-X har också ett nära samarbete med Europeiska kommissionen.

Vad handlar det om?