archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Färsk rapport: Finländaren kan minska sitt koldioxidavtryck med så mycket som 37 procent genom sina val i vardagen

Hushållens konsumtion står för 68 procent av växthusgasutsläppen i Finland, dvs. hur vi bor, förflyttar oss, äter och vad vi köper, berättar SYKE:s färska rapport. Genom våra gärningar och val i vardagen kan vi också minska utsläppen i betydande utsträckning. Rapporten beskriver hur finländarna genom att utnyttja befintliga lösningar kunde inskränka sina utsläpp med så mycket som 37 procent.

Författare

Publicerad

För att klimatförändringen ska kunna stävjas krävs det åtgärder i hela samhället. Hushållens andel av klimatutsläppen och möjligheter att påverka utsläppsminskningen beaktas inte alltid. Finlands miljöcentrals (SYKE) nyutkomna rapport ”Consumption choices to decrease personal carbon footprints of Finns” behandlar just detta och utreder hur mycket en vanlig finländare kan minska växthusgasutsläppen från konsumtionen genom sina egna konsumtionsval.

Hushållens konsumtion ger upphov till 72 procent av hela världens växthusgasutsläpp. Enligt undersökningen är andelen i samma klass även i Finland: hushållens konsumtion står för 68 procent av växthusgasutsläppen från slutanvändning i vårt land. De återstående 32 procenten uppstår som en följd av offentlig konsumtion och investeringar.

I SYKE:s rapport sammanfattas resultat från tidigare undersökningar och utredningar. I rapporten föreslås sätt att minska växthusgasutsläppen från konsumtionen från 11,5 koldioxidekvivalentton (tCO2e) till 7,2 ton per år. Minskningen uppstår som en följd av konsumtionsval med anknytning till boende, förflyttning, mat och andra varor och tjänster. I rapporten specificeras både lätta och snabba åtgärder och åtgärder som kräver lite mer planering.

Utgångspunkten är de genomsnittliga växthusgasutsläppen från finländarnas konsumtionsutgifter 2010, dvs. 11,5 tCO2e per person. Växthusgasutsläppen från konsumtionen beräknade per person är höga i en europeisk jämförelse, men mindre än i till exempel Australien eller USA. Medeltalet för hela världen var 6,0 tCO2e år 2010, dvs. finländarnas utsläpp är nästan dubbelt så höga i jämförelse.

Fokus för utredningen ligger på sådana utsläppsminskningsåtgärder som kan genomföras med befintliga teknologier och lösningar. De granskade lösningarna har anknytning till de viktigaste utsläppskällorna inom konsumtionen: utsläpp från boende och energianvändning, personbilstrafik och mat.

I rapporten behandlas även konsumtion av varor och tjänster. En utmaning i fråga om varor och tjänster är att kategorin består av ett brett spektrum av väldigt olika produkter. Konsumtionsperspektivet innebär att vi beaktar finländarnas konsumtion oberoende av var i världen varorna har producerats. Således ingår utsläppen från hela förädlingskedjans livscykel i utsläppen.

Hushållens konsumtionsval har betydelse för stävjandet av klimatförändringen. En koldioxidsnål konsumtion kan påskyndas till exempel med en förändring av verksamhetsmodellerna, dvs. genom att förflytta tyngdpunkten för konsumtionen från produkter till tjänster, samt genom informationsstyrning, t.ex. genom att utnyttja olika miljömärken. Förutom produktmärkningar omfattar informationsstyrning även kampanjer och verktyg riktade till medborgarna, såsom räknare för koldioxidavtryck. Även offentlig styrning påverkar produktutvecklingen. Ett exempel på detta är energimärkningarna av hushållsapparater och att vissa lampor som förbrukar mycket energi har dragits bort från marknaden.

I SYKE:s rapport ligger tyngdpunkten på växthusgasutsläpp. Konsumtionens hållbarhet eller ohållbarhet kan granskas även med utgångspunkt i andra miljöfotavtryck och indikatorer.

Sitras webbplats 100 smarta vardagsgärningar ger fler tips på sätt att leva ett gott liv inom gränserna för jordklotets bärkraft. Med gärningarna kan du förbättra inte bara din livskvalitet utan även minska på vardagens miljökonsekvenser.

Vad handlar det om?