nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Finland klarar sig inte mot toppländerna i öppenhet inom parlamenten

I Brasilien och Kanada kan medborgare hitta alla anföranden, lagförslag och röstningar för sin riksdagsledamot genom ett knapptryck. I Finland finns det utvecklingspotential hos digitala tjänster som skulle öka riksdagens öppenhet, berättar en utredning som gjorts av Sitra.

Författare

Ilari Lovio

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra jämförde digitala tjänster i anslutning till öppenheten i Finlands riksdag och statsrådets lagstiftningsprocess mellan fem olika länder – Brasilien, Chile, Israel, Kanada och Frankrike. Jämförelseländerna kan anses vara föregångare inom verktyg som förbättrar öppenheten hos parlamentet.

Även om Finland är känt som ett demokratiskt nordiskt land där staten stödjer medborgarnas deltagande, avslöjar utredningen flera utvecklingsobjekt i Finland och listar goda exempel som Finland kunde ta efter.

I Finland är öppenhet och delaktighet hos statsrådet på en internationellt god nivå, men i riksdagen går lagarna igenom ett system som inte är transparent för medborgarna”, sammanfattar Ville Aula, doktorand vid London School of Economics and Political Science och ansvarig för att genomföra Sitras uppdrag.

I de jämförelseländer som granskades var situationen omvänd: information fås inte nödvändigtvis från regeringens och ministeriernas beredningar, men i den parlamentariska behandlingen kan medborgarna följa med i varje steg.

Till exempel finns det tjänster i Frankrike och Kanada där allt parlamentariskt arbete öppnar sig för medborgarna på en och samma vy. Lagförslagen har sammanfattats kort i klarspråk och deras resa kan följas genom varje förändringsförslag och tal. I Brasilien har man byggt en separat portal för deltagande, där medborgarna kan läsa uppdateringar om parlamentets arbete, diskutera lagar, skriva till ledamöter och skicka utlåtanden till utskottens samråd.

I jämförelse med dessa är Finlands riksdag rätt så sluten. Informationen finns men den kan inte hittas utan problem. På riksdagens webbplats finns inga verktyg för deltagande som är riktade till medborgare. Även arbetet i utskottet var helt stängt till skillnad från jämförelseländerna.

Statsrådets öppenhet är Finlands glädjeämne

Finland är emellertid en internationell föregångare gällande öppenheten hos statsrådet, det vill säga öppenheten hos regeringen och ministerierna. I Finland kan majoriteten av statsrådets projekt följas systematiskt via Hankeikkuna-tjänsten.

I utredningen hittades dessutom en utmaning som inte ett enda av jämförelseländerna hade löst: Webbtjänsterna som ökar öppenheten hos statsråden och parlamenten har inte länkats samman med varandra. Det skulle vara nyttigt både för riksdagsledamöterna och medborgarna om informationen skulle röra sig mellan statsrådet och riksdagen. Den längst hunna lösningen på denna utmaning finns i EU:s tjänster för deltagande.

”Ifall Finland kunde ordna verktygen som ökade öppenheten i riksdagen och avlägsnade skuggområdena i informationsutbytet mellan riksdagen och statsrådet, kunde Finland vara en internationell föregångare i öppenheten hos beslutsfattandet och möjligheterna att delta i den”, säger Sitras ledande expert Lea Konttinen.

Enhetliga och sammanlänkade informationssystem möjliggör smidigt deltagande

Enligt utredningen baserar sig de bästa verktygen som ökar öppenheten i parlamenten på informationssystem som genomsyrar hela parlamentet och sammanlänkade informationsmaterial. Därmed finns det inga omkörningsfiler för goda verktyg, utan en av deras grundläggande förutsättningar är utvecklade informationssystem.

Utredningens resultat understryker särskilt betydelsen av interna kopplingar. När de olika delarna i datasystemen och processerna är sammanlänkade med varandra är det enkelt att bygga nya verktyg och funktioner.

”Transparens i lagstiftningsprocessen och medborgardeltagande är utgångspunkterna för demokrati. Genom att utveckla och införa moderna verktyg som möjliggörs av digitaliseringen kan riksdag och regering främja medborgarnas delaktighet och förtroende för beslutsfattande”, säger Veera Heinonen, Sitras direktör för demokrati och delaktighet.

Sitras tema Demokrati och delaktighet söker lösningar för att stärka den sociala integrationen och förtroendet, samt att dra nytta av ny teknik. Sitras arbetspapper Kansalaisen osallistamisen välineitä maailmalta – Kansainvälinen vertailu lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyttä ja osallistamista lisäävistä digitaalisista palveluista sammanfattar utredningens resultat. Utredningen är en del av Sitras projekt Beslutsfattandet förnyas. Projektet påskyndar utvecklingen av offentligt beslutsfattande mot sektorsövergripande samverkan. Målet är att stärka den representativa demokratins förnyelseförmåga, beslutsfattandeprocessernas transparens och medborgarnas möjligheter att påverka

Vad handlar det om?