archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finland utbildar för gårdagens värld

Klyftan mellan utbildningen och det övriga livet är större än tidigare eftersom världen har förändrats snabbare än utbildningssystemet.

Publicerad

Klyftan mellan utbildningen och det övriga livet är större än tidigare eftersom världen har förändrats snabbare än utbildningssystemet. Informationsmängden och möjligheterna att få information har ökat explosivt, yrken föds och dör snabbare än någonsin och inlärning sker överallt. Det kan hända att en person har mer nytta av att spela mobilspel på sin fritid än att lära sig kasusformer utantill.

Nu måste identifieringen av elevernas starka sidor och utvecklingen av deras inlärningsfärdigheter lyftas fram som skolans viktigaste uppgift. Praktiskt arbete, sociala färdigheter och egna intressen måste ges en större roll än för närvarande, och fenomenbaserat lärande och projektlärande måste införas på alla skolstadier.

Det räcker inte med små förändringar. Om utbildningen inte förändras finns det risk att den blir en irrelevant institution som är isolerad från det övriga samhället. Det vore slöseri.

Sitras forum Ny utbildning, som slutförde sitt halvårslånga arbete den 4 juni, kräver att utbildningen inte bara anpassar sig till förändringen utan också skapar förändring. Det spelar ingen roll om en elev kan alla älvar i Österbotten utantill, känner igen grobladet eller kan skriva snyggt för hand. Men det är viktigt att eleven vill lära sig nya saker. Enligt forumet Ny utbildning är visionen att Finland är landet där alla älskar att lära. Utbildningen står inför stora förändringar, men dessa förändringar kan inte åstadkommas med pengar.

”Vi har länge ridit på vågen av Pisa-hysteri och intalat oss att vår skola är utmärkt. Vi har en alldeles fantastisk skola för gårdagen. Den är inte för idag eller för framtiden”, säger seminariedeltagaren Tiina Silander, direktör för lärarutbildningen i Jyväskylä.

Enligt forumets uppfattning är det också viktigt att lärandemiljöerna öppnas mer för samhället runtom dem. Inspiration kan man hämta ur makerkulturen, där deltagarna lär sig att lösa problem tillsammans i ett skapande nätverk. All information finns redan på webben, och vi kan samlas i fysiska lokaler för att tillämpa och vidareutveckla den tillsammans. Muren mellan skolorna och den övriga världen ska göras porös så att tankar, färdigheter och kunskaper hela tiden rör sig genom den i båda riktningarna. Samtidigt får eleverna möjlighet att handla som aktiva samhällsmedlemmar och medborgare.

I skolorna måste man lämna modellen som bygger på lärarnas soloprestationer och gå in för teamarbete och delningskultur. Lärarnas arbetstid ska göras flexiblare än i dag.

Forumet föreslår också att vi inför bedömning som grundar sig på kompetens. ”Den som är skicklig på att arbeta med händerna får aldrig studera inom sin bransch, om vi inte slutar med att stirra på medeltalen på betygen. Om jag vill ha en fantastisk träbåt, spelar det då någon roll om den som gör båten har 6 i modersmål?” kommenterar klassläraren Maarit Korhonen, som också deltog i seminariet.

I högskolorna borde man övergå från specialiserade examina till mer omfattande paletter av studier. I stället för en utbildningsfåra behövs flexibla och individuella studievägar. Nya lösningar behövs för att göra intressen och kompetens synliga.

”Vi lever i en värld där yrkeskompetensen i allt högre grad beror på vårt eget intresse. För att upprätthålla sin kompetens krävs att man ivrigt följer sin bransch och skaffar sig nya färdigheter innan skolan eller arbetsgivaren ens har hört talas om dem”, säger Jari-Pekka Kaleva, politisk analytiker vid Neogames.

Utöver dessa reformer föreslår forumet också att projektmedlen styrs till reformen av basverksamheten, att samarbetet mellan teknologiutvecklare och pedagoger utökas, att införandet av digitala läromedel görs snabbare, att utnyttjandet av data om vårt eget lärande främjas och att en enda strategi för utbildningsexporten utarbetas för Finland.

Forumets publikation Landet där alla älskar att lära finns att läsa i sin helhet här. Alla deltagare i forumet Ny utbildning medverkade i arbetet med publikationen.

Forumet Ny utbildning ingår i Sitras utbildningsverksamhet, vars syfte är att stöda finländska beslutsfattare och reformatorer att tillsammans greppa samhällsrelaterade utmaningar och möjligheter som är viktiga med tanke på framtiden. Forumet Ny utbildning samlade ihop en grupp opinionsbildare som representerar hela samhällsskalan från aktörer på gräsrotsnivå till politiska beslutsfattare. Syftet var att lära av varandra och söka djärva lösningar till de strukturella och kulturella problem som borde åtgärdas i Finland. Forumet Ny utbildning genomfördes mellan december 2014 och juni 2015.

Vad handlar det om?