nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Finländska företag är pessimister när det gäller dataekonomi

Enligt en företagsenkät om dataekonomi som Sitra genomfört i fyra europeiska länder ser finländska företag inte samma möjligheter som sina europeiska motsvarigheter. Finland ligger sist i att utnyttja datadelning redan idag, men även i fråga om att bedöma datautbyte som en konkurrensfördel i framtiden.

Publicerad

De preliminära enkätresultaten behandlades på Sitras New Data Economy Rainmakers-företagsevenemang den 6 juni. Resultaten publiceras i sin helhet i slutet av september.

Företagsenkäten studerade företagens attityder och beredskap att gå med i en människonära dataekonomi och den genomfördes i Finland, Frankrike, Tyskland och Holland.  Över 400 personer från respektive land besvarade enkäten.

Företagens förhållningssätt och engagemang till datadelning – Finland misstänksammast

Svararna från alla fyra länder förhöll sig positiva till datadelning som idé. Svararna från Frankrike var positivast (3,50, svarsalternativ 1–5, där 1 = helt av annan åsikt och 5 = helt av samma åsikt), följda av finländska (3,49) och holländska (3,49) svarare, medan de tyska svararna låg sist (3,29). Engagemanget i datadelning i den egna verksamheten är emellertid inte lika stark och finländarna har den klart lägsta engagemangsnivån av alla svarare (3,08).

När svararna ombads bedöma datautbyte som konkurrensfördel, avslöjas iögonenfallande skillnader mellan länderna. När 39 procent av tyska företag redan nu drar nytta av fördelarna av dataekonomi, uppger endast 23 procent av de finländska företagen som svarade på enkäten att det gör så. Följaktligen är Finland tydligt sist i denna dataekonomiindikator.

Än värre ser det ut när det gäller datautbyte som konkurrensfördel i framtiden. När bara 19 procent av de beslutsfattare i finländska företag som besvarade enkäten tror att fördelen säkert kommer att uppstå i framtiden, tror upp till en tredjedel av franska företag att datautbyte kommer att bli en framtida konkurrensfördel. Mängden misstänksamma var tydligt störst i Finland (58 %), varav 18 procent inte såg datautbyte överhuvudtaget som en konkurrensfördel i framtiden.

Sitras arbete mot en rättvis dataekonomi fortsätter tillsammans med samarbetspartner inom IHAN-projektet. Utöver analysen av enkätresultaten pågår arbetet med bland annat Aalto-universitetets och Etlas utredning om inkomstmodeller och potentialen inom dataekonomi. Dessutom pågår arbetet med en regelbok (rulebook) för en rättvis dataekonomi. Regelboken är avsedd för företag som strävar efter att göra datautbyte till en konkurrensfördel och ser verksamhet i ekosystem som en möjlighet att skapa ny affärsverksamhet.

”Företag från alla sektorer är välkomna att bygga upp ett ekosystem och spelregler för en rättvis dataekonomi. Inom IHAN-projektet pågår redan flera praktiska pilotförsök och flera finländska organisationer medverkar och söker ny tillväxt, med nya slags tjänster”, säger Jaana Sinipuro, projektledare för IHAN-projektet på Sitra.

Vad handlar det om?