archived
Beräknad läsningstid 8 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Hur ansöka om att bli antagen till tävlingen?

Utmaningstävlingen Ratkaisu 100 startar med en öppen ansökningsfas för team av deltagare.

Publicerad

Utmaningstävlingen Ratkaisu 100 startar med en öppen ansökningsfas för team av deltagare.

Utifrån ansökningarna kallas 20 team till intervju, och därefter utses 10–15 team att delta i tävlingen. Under tävlingen stöder Sitra teamen i strävan att utveckla sina idéer till konkreta, verkningsfulla och genomförbara lösningar.

27.10.2016–13.2.2017

Ansökningstid

16.1.2017 kl. 16:00

Sista inlämningsdag för specificerande frågor

13.2.2017 kl. 16:00

Sista inlämningsdag för ansökningarna

6.3.2017–21.3.2017

Intervjuer

24.3.2017

Vilka team som utsetts till tävlingsdeltagare meddelas senast denna dag

Teamets sammansättning och minimikrav

Sitra hoppas att team från flera olika branscher ska söka sig till tävlingen.

De bästa lösningarna utvecklas i team som representerar olika slags kompetens. Förutom ett tvärsektoriellt grepp förväntar vi oss att teamen engagerar sig i tävlingen och har motivation att utveckla sin lösning. Teamen ska ha en idé till en lösning när de lämnar in ansökan.

Varje team kan bestå av 3–5 personer. Från varje team utvärderas tre personer i samband med antagningen till tävlingen. Alla teammedlemmar får delta i tävlingen och i de workshopar och evenemang som anordnas under tävlingstiden, med undantag för exkursionen till utlandet. Rese- och logikostnaderna för exkursionen ersätts endast för tre medlemmar av teamet.

Teammedlemmarna kan företräda olika företag, organisationer, läroanstalter osv. De kan också agera som privatpersoner utan organisation i bakgrunden.

En person kan bara ansöka om att få delta i ett team.

Anvisningar för ansökan

Skicka in en ansökan i PDF-format till ratkaisu100.hakemukset@sitra.fi senast den 13 februari 2017 kl 16.00. Ansökan kan upprättas på finska eller svenska.

Bland de team som lämnat in ansökan inom utsatt tid kallas 20 team till intervju. Utifrån intervjuerna utses 10–15 team till den egentliga tävlingen.

Utvärdering av ansökningarna

Teamen utvärderas i ansökningsfasen med hänsyn till tre delområden. Kriterierna beskrivs närmare nedan. I ansökningsfasen är 300 det högsta möjliga poängtalet.

Följande delområden utvärderas:

REFERENSER (100 poäng)

Teamen ska uppvisa en bra balans av erfarenheter inom utveckling av innovativa lösningar.

SUBSTANSKUNNNANDE (100 poäng)

Teamet bör ha kunskaper om temat för utmaningen, dvs. att identifiera och utnyttja människornas kompetens.

LÖSNINGSIDÉ (100 poäng)

För att kunna delta i tävlingen måste teamet kunna utveckla en innovativ lösning på utmaningen.

Vad förutsätts?

Vad värdesätts?

1. REFERENSER: Teamets erfarenhet av att lösa problem och utveckla lösningar (ifylls på bilaga 1)

Teamet ska ha erfarenhet av att lösa problem och utveckla lösningar.

 

Referenserna kan gälla utbildning, arbetserfarenhet, forskning eller hobbyverksamhet.

 

Teamets referenser ska beskrivas på bilaga 1. Vid jämförelsen beaktas tre medlemmars referenser. De medlemmar som utvärderas bör vara desamma som i punkten SUBSTANSKUNNANDE.

 

Med erfarenhet av att lösa problem och utveckla lösningar avser vi erfarenhet till exempel av servicedesign, teknologi, business, forskning, experimentell verksamhet osv. Listan ger bara exempel och teamet kan även få poäng för annan erfarenhet som är relevant för lösningsidén.

 

På bilaga 1 ska teamet motivera varför erfarenheten är relevant för lösningsidén.

För den här punkten kan teamet få högst 100 poäng.

Vid jämförelsen sätter vi värde på en

  • mångsidig,
  • lång och
  • med hänsyn till teamets lösningsidé relevant

erfarenhet av att lösa problem och utveckla lösningar.

Med mångsidig erfarenhet avses att medlemmarna har olika slags erfarenhet sinsemellan, dvs. teamet förfogar över olika slags verktyg för att lösa problem och utveckla lösningar. Teamen utvärderas som en helhet. Med lång erfarenhet avses här den tidsmässiga omfattningen (längden) av erfarenheten.

Det team som vid utvärderingen anses ha de bästa referenserna får 100 poäng. De övriga teamen får så många poäng färre som deras referenser värderas till jämfört med det bästa teamet. Flera team kan stanna på samma poängtal.

2. SUBSTANSKUNNANDE: Teamets kunskaper om temat för utmaningen (ifylls på bilaga 1)

Teamet ska ha kunskaper om temat för utmaningen.

Substanskunnandet kan bestå av utbildning, arbetserfarenhet, forskning, nätverkande eller hobbyverksamheter.

På bilaga 1 ska teamen beskriva på vilket sätt de kunskaper de har om ämnesområdet är väsentliga för lösningsidén. Vid jämförelsen beaktas tre teammedlemmars kunskaper om ämnesområdet för den utmaning som ska lösas. De medlemmar som utvärderas bör vara desamma som i punkten REFERENSER.

Substanskunnandet kan gälla till exempel livslångt lärande, förändringar i arbetslivet, integration av invandrare osv. Listan ger bara exempel och teamet kan även få poäng för kunskap som är relevant för lösningsidén.

För den här punkten kan teamet få högst 100 poäng.

Teamet får poäng beroende på hur mycket kunskap medlemmarna har sammantaget. Vid jämförelsen sätter vi värde på så djupa och för teamets lösningsidé relevanta kunskaper som möjligt om temat för utmaningen.

Märk att utvärderingen i denna punkt gäller teamets djupa insikter, dvs. samtliga medlemmars kunskaper kan gälla samma för lösningsidén relevanta ämnesområde. Teamen utvärderas som en helhet.

Det team som vid utvärderingen anses ha det bästa substanskunnandet får 100 poäng. De övriga teamen får så många poäng färre som deras substanskunnande värderas till jämfört med det bästa teamet. Flera team kan stanna på samma poängtal.

3. Lösningsidé                           

Teamet ska ha en preliminär lösningsidé. Idén bearbetas under tävlingens gång, men redan i ansökningsskedet bör teamet ha en klar föreställning om den lösning de vill tävla med.

Lösningsidén får bestå av högst 2 st. A4-sidor (inkl. eventuellt pärmblad) som bifogas ansökan. Av bilagan ska följande framgå:

Lösningsidéns namn

Namnet är inte bindande och kan ändras senare.

En beskrivning av det problem som ska lösas

Utmaningen har beskrivits ingående i tävlingsprogrammet. Här ska teamen beskriva det konkreta problemet som tävlingsbidraget syftar till att lösa.

Lösningsidén och graden av utveckling

Ge en klar och begriplig beskrivning av er lösningsidé som ni vill utveckla som svar på det ovan beskrivna samhällsproblemet. Grafik, infografik och andra skildringssätt får användas fritt för beskrivningen.

Ge en kort beskrivning av utvecklingsgraden hos lösningen. Har lösningsidén till exempel redan testats eller ingått i pilotförsök?

Målgruppen för lösningen

Ge en beskrivning av målgruppen för lösningen. Vilka kommer att ta i bruk lösningen? Vilka har nytta av den? Kommer någon att dra nytta av eventuella externa effekter av lösningen?

För den här punkten kan teamet få högst 100 poäng.

Teammedlemmarna visar att de förstår det samhällsproblem som är föremål för lösningsidén och kan avgränsa sin lösningsidé till problemet. Vi värdesätter en exakt avgränsning och tydlig presentation av problemet.

Med sin lösningsidé visar teammedlemmarna att de kan svara på det givna problemet på ett innovativt sätt. Vi värdesätter en kreativ och ny approach.

Teammedlemmarna visar att de förstår målgruppen för lösningsidén. Vi värdesätter en klar beskrivning av målgruppen och dess dimensionsklass.

Det team som vid utvärderingen anses ha den bästa lösningsidén får 100 poäng för den här punkten. De övriga teamen får så många poäng färre som deras lösningsidé värderas till jämfört med det bästa teamet. Flera team kan stanna på samma poängtal.

Intervjuer och uttagning vidare

Intervjuerna hålls 6.3.2017–21.3.2017. En intervju vara högst en timme per team. Om den exakta tidpunkten avtalas separat med varje team, men alla bör vara beredda att delta i intervjun under nämnda period. Intervjun syftar till att bedöma teamens motivation och teammedlemmarnas inbördes samarbete. Dessa kriterier är lika mycket värda vid bedömningen.

Med motivation avses att teamet tycker att det är intressant att delta i tävlingen, tror på sin egen framgång och vill utveckla sin lösningsidé vidare.

Med samarbete avses att teammedlemmarna är likvärdiga, alla får sin röst hörd och får utrymme att arbeta.

Under intervjun ges teamen uppgifter som mäter motivationen och samarbetet. Det går inte att förbereda sig för uppgifterna i förväg. Alla team får samma frågor och uppgifter. Inga särskilda förberedelser behöver göras inför intervjun. Intervjun genomförs av Sitra och en expertpartner. De team som valts till intervju får närmare uppgifter om intervjun i förväg.

Utifrån intervjufasen utser Sitra 10–15 team att delta i tävlingen. Sitra ger varje team som genomgått intervjufasen en kort respons på intervjun.

Vad handlar det om?