archived
Beräknad läsningstid 7 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Information om tävlingen Ratkaisu 100

Publicerad

De 10–15 team som utsetts att tävla fortsätter utveckla sin lösning med stöd av Sitra. Stödet består av workshopar tillsammans med experter, en exkursion till utlandet, mentoring, stöd för kommunikationen samt finansiellt stöd. Utifrån de slutliga tävlingsbidragen väljer juryn vinnarna som får sammanlagt en miljon euro för att förverkliga sin lösning. Efter juryns arbete anordnas ett evenemang för allmänheten där teamen kan presentera sina lösningar för en bred publik.

De team som utsetts att tävla (särskilt de tre teammedlemmar som varit föremål för utvärderingen) bör förbinda sig att delta i workshoparna och exkursionen.

Preliminär tävlingstidtabell

7.4.2017

Orienteringsmöte

2.5–5.5.2017

Exkursion till utlandet

19.5 & 2.6. & 16.6.2017

Workshopar med experter

12.7.2017

Finlandsarenan i Björneborg

29.8–31.8.2017

Bootcamp

Tidtabellen avtalas om med teamen

Höstens workshopar med experter

24.10.2017

Avslutning och teamens presentationer

16.11.2017

De segrande teamen offentliggörs

Workshopar och exkursion till utlandet

På workshoparna och under exkursionen till utlandet hör teamen expertanföranden, får sparring och utvecklar sina lösningar vidare. Alla workshopar och exkursionen är intensiva utvecklingspass som erbjuder teamen nya infallsvinklar, sparring av experter och stöd för utvecklingsarbetet.

Innehållet för mötena planeras utifrån teamens behov och utvecklingsgraden hos lösningarna. På workshoparna och under exkursionen behandlas åtminstone följande teman:

  • Förståelse för sociala innovationer och samhällelig verkningsfullhet
  • Förståelse för det problem som ska lösas
  • Försökskultur och användarbaserad utveckling
  • Olika verktyg såsom design thinking, servicedesign osv.
  • Effektiv och verkningsfull kommunikation samt samhällelig marknadsföring
  • Skalning och finansiering av lösningar.

Sitra ersätter alla teammedlemmar för skäliga rese- och logikostnader i anslutning till workshoparna. Rese- och logikostnaderna för exkursionen ersätts endast för tre medlemmar av teamet.

Mentorer

Teamen får stöd av mentorer och sparringpartner. Mentorerna utmanar, handleder och stöder tävlingsdeltagarna i arbetet med att utveckla lösningarna under tävlingens gång. Sitra samlar ett nätverk av mentorer som står till tävlingsdeltagarnas förfogande. Listan av mentorer kompletteras under tävlingens gång och visas här: www.ratkaisu100.fi/mentorit

Finansiellt stöd

Sitra stöder varje team som utsetts att delta i tävlingen med högst 8 000 euro. Stödet beviljas för kostnader som föranleds av utvecklingsarbetet (test, pilotprojekt, organisering, användarenkäter osv.). Dessutom ersätts teamens skäliga rese- och logikostnader i samband med workshopar och evenemang under tävlingen. Teamen ansvarar själva för de skattemässiga påföljderna.

Juryn och kriterier för valet av segrare

De team som utsetts till tävlingen ska lämna in sitt slutliga tävlingsbidrag senast den 9 oktober 2017. Juryn utvärderar lösningarna och utser de vinnande lösningarna. Sitra meddelar juryns sammansättning senare under tävlingens gång.

Juryn utvärderar de slutliga tävlingsbidragen utifrån följande kriterier. Kriterierna är lika mycket värda sinsemellan.

1. Verkningsfullhet

Lösningen ska svara på den givna utmaningen, dvs. göra det möjligt att bättre identifiera och/eller dra fördel av människors eller gruppers kompetens och förmågor. Lösningen ska vara betydelsefull och ha vidsträckta konsekvenser för samhället. Lösningen ska kunna kopieras eller så ska effekterna kunna spridas på annat sätt. Lösningen ska ha en klar målgrupp och producera ett värde för de människor som den riktas till.

2. Innovativitet

Lösningen är innovativ och ny. Lösningen närmar sig ett samhälleligt problem ur en ny synvinkel och erbjuder något nytt som tidigare lösningar inte har kunnat erbjuda.

3. Genomförbarhet

Lösningen bör kunna fungera på lång sikt även utan prispengar. Lösningen bör ha en affärsmodell eller annan finansieringsmodell som säkerställer att lösningen är bestående. Lösningen bör vara planerad och testad, och den bör ha konstaterats fungera tillsammans med de relevanta grupperna för den.

Priser och avtal med segrarna

Sitra finansierar utvecklingsarbetet med en miljon euro. Prissumman kan delas ut till ett eller flera team på basis av juryns framställning.

Sitra kallar det segrande teamet eller de segrande teamen till avtalsförhandlingar efter att tävlingen har avgjorts. Disponeringen av prissumman för den fortsatta utvecklingen samt ett eventuellt genomförande av lösningen är föremål för avtalet. Sitra stöder segrarna och ställer sin expertis och sina nätverk till förfogande för dem.

I avtalet fastställs bl.a. målen för hur arbetet ska fortskrida, tidtabellerna, samarbetet och detaljerna kring utbetalningen av prissumman. Prissumman betalas i poster och en förutsättning för utbetalningen är att utvecklingsarbetet fortskrider eller att en eventuell fördröjning beror på omständigheter som teamet inte kan påverka.

Avtalet kan bara ingås med en juridisk person (t.ex. företag, förening, stiftelse). Teamen kan delta i tävlingen som fritt formade sammansättningar och segraren eller segrarna kan grunda en juridisk person eller ansluta sig till en bakgrundsorganisation när avtalsförhandlingarna startar. Avtalet är i kraft tills vidare. Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid endast av grundad anledning.

IPR-rättigheter

Alla immateriella rättigheter blir kvar hos de team som deltar i tävlingen. Teamen ansvarar själva för att de har alla rättigheter till sina egna lösningar och rätt att använda lösningen i tävlingen, och för att lösningen inte kränker andras rättigheter.

Sitra har emellertid obegränsad rätt att publicera material som uppkommer under tävlingen eller delar av sådant material på sin webbplats eller i andra medier samt att ge ut information om idéerna i offentligheten. Sitra nämner vilka som står bakom lösningarna varje gång information om dem publiceras. Sitra har rätt att använda allt material och alla idéer som uppkommer under tävlingen i sin egen verksamhet.

Utfallet av tävlingen är avsett att gagna en så stor skara som möjligt. Sitra har rätt att dra fördel av lösningsidéerna och allt material i anslutning till dem (t.ex. innehåll, idé, modeller, planer osv.) endast i det fall att de segrande teamen, trots Sitras uppmuntran och återkommande begäranden, inte främjar sina lösningar på ett betydande sätt inom 12 månader. I en sådan exceptionell situation har Sitra rätt att i egen regi ändra, vidareutveckla eller på annat sätt som Sitra anser lämpligt dra fördel av lösningarna eller delar av dem eller att utse någon annan för uppgiften. Sitra har denna rätt oberoende av om Sitra alltjämt har ett avtal med teamen i fråga eller inte.

Offentlighet under tävlingen

Tävlingsdeltagarnas slutliga tävlingsbidrag utvärderas anonyma. Teamens eller teammedlemmarnas namn eller andra uppgifter får inte framgå av de slutliga tävlingsbidragen, dvs. lösningarna får inte kunna kopplas till teamen. Lagen förutsätter att tävlingsbidrag utvärderas anonymt.

De tävlande förbinder sig att inte röja innehållet i det slutliga tävlingsbidraget så att anonymiteten skulle äventyras. Om en tävlandes tävlingsbidrag kommer ut i offentligheten innan juryn har fattat sitt beslut kan tävlanden uteslutas från tävlingen. Det ovan sagda utgör inget hinder för att de tävlande testar sina lösningar eller delar av dem till exempel i olika testgrupper, men detta förutsätter att de tävlande sörjer för att lösningen hålls hemlig även när det gäller testgruppen.

Sitra ansvarar för kommunikationen under tävlingen. Sitra diskuterar informationsgivningen med de tävlande.

Vad handlar det om?