nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Sitra förnyas – framtidshuset utvecklas för att främja ekonomisk tillväxt och innovation

Målet med den nya strategin är att öka Sitras effektivitet och flexibilitet inför de problem som Finland står inför.

Publicerad

Jubileumsfonden för Finlands självständighet förnyar sin strategi och verksamhetsmodell från och med september. Framtidshusets arbete fokuserar i fortsättningen på att främja välbefinnande och hållbar ekonomisk tillväxt, och på att förnya Finland. 
 
Strategin innebär tre väsentliga förändringar för Sitras arbete.  Sitra intensifierar arbetet med förutsägelser inför de kommande stora utmaningarna i Finland, främjar förnyandet av Finland genom samhällelig innovation och ökar samarbetet med andra aktörer för att lösa de problem Finland står inför.  
 
Sitras förvaltningsråd befäste den nya strategin den 12 juni 2024. 

Framtidshuset omorienterar sin verksamhet i ett läge där Finlands ekonomi i praktiken inte har vuxit sedan 2008 och tillväxten i arbetsproduktiviteten är liten. Det faktum att befolkningen åldras och den brist på arbetskraft som det innebär försämrar ekonomins tillväxtförutsättningar. Finlands förmåga att utnyttja innovationer är dålig. Dessutom undergräver Rysslands anfallskrig verksamhetsförutsättningarna på många sätt.

“Framtidsutsikterna har blivit dystrare. Även Sitra måste förändras så att vi kan vara till nytta för Finland och hjälpa vårt land att förnya sig. Vi koncentrerar vårt arbete på att främja hållbar ekonomisk tillväxt, utveckla innovationsverksamheten och kartlägga framtidens alternativ till utveckling, vilket utgör kärnan i Sitras uppdrag”, säger Atte Jääskeläinen, överombudsman på Sitra. 
 
Genom förnyelsen förbättrar Sitra sin förmåga att snabbt ta fasta på nya fenomen. Vid sidan om flexibilitet betonar Sitra även i fortsättningen långsiktigt arbete. Framtidshuset kommer att välja ämnesområden som det framför allt kommer att arbeta med. Dessa kommer att granskas årligen. I nästa skede kommer Sitra att fokusera på fyra ämnesområden: tillväxt, övergång till ett hållbart samhälle, demokrati och polarisering samt data och artificiell intelligens. 

Sitras förvaltningsråd godkände styrelsens förslag att Sitra bör göra en betydande ekonomisk specialsatsning för att främja hållbar ekonomisk tillväxt som överskrider den normala årsbudgeten. Det här gör det möjligt att inleda arbetet omedelbart.

Mer samarbete 

I och med förnyelsen förändras Sitras arbete på många sätt. Sitras nationellt och internationellt sett kända arbete med förutsägelser kommer i fortsättningen att producera mer ingående framtidsinformation om utvalda ämnen, som kommer att kunna utnyttjas i hela Finland. Dessutom arbetar Sitra med att stärka framtidstänkandet och förmågan till förutsägelse i samhället.  

Förnyelsen innebär också att Sitra återvänder till det finländska innovationsfältet efter en paus på flera år. Framtidshuset betonar främjande av samhälleliga innovationer tillsammans med andra aktörer. Samhälleliga innovationer erbjuder lösningar på komplicerade samhälleliga problem. De kan bestå av produkter, tjänster, verksamhetsmodeller eller strukturella reformer med målet att förnya Finland. Sitras intressenter har uttryckt en stark önskan om att Sitra återigen ska bli en utvecklare inom innovationsverksamheten och innovationssystemet i Finland.

”I fortsättningen kommer Sitra till större del att vara en partner och hjälpa andra. Finlands problem är komplicerade, och man kan inte lösa dem ensam. Vi förenar aktörer och stöder dem i att hitta lösningar. Vi ökar också finansieringen av experiment som görs tillsammans med partner”, säger Atte Jääskeläinen.  

Översikten Megatrender och utbildningen i ekonomisk politik, som båda har varit mycket populära, samt utbildningen i framtidens EU-ledarskap som inleddes förra hösten fortsätter också inom det förnyade Sitra.   

Verksamhetsmodellen förnyas och ledningen på mellannivå minskar 

Genom förnyelsen vill Sitra uppnå flexibilitet, men också mer effektivitet i sin verksamhet och lägre kostnader på lång sikt. Med hjälp av förnyelsen försöker Sitra både bemöta förändringarna i verksamhetsmiljön och intressenternas förändrade och ökade förväntningar. I en omfattande enkätundersökning gav intressenterna väldigt bra respons på Sitras arbete. Samtidigt förväntar de sig att Sitra förnyar och effektiviserar sin verksamhet.  

Under strategiprocessen genomförde Sitra förändringsförhandlingar. Förhandlingarna behandlade förnyelsen av Sitras ledningsmodell, verksamhetsmodell och organisation. Som ett resultat av förändringsförhandlingarna kommer antalet mellanchefer att minska och det kommer att ske förändringar i den högsta ledningen. 

I stället för de tidigare tematiska enheterna kommer verksamheten att byggas upp av fyra funktioner. Veera Heinonen valdes till direktör för funktionen Förutsägelse och utbildning. Kalle Nieminen kommer att leda funktionen Lösningar, vars fokus framför allt ligger på att främja experiment och innovationer. Funktionen Program utvecklar lösningar vidare och omsätter dem i praktiken tillsammans med utvalda partner. Lasse Miettinen valdes att leda den här funktionen. I fortsättningen kommer Sitras internationella arbete att utgöra en egen funktion, som i huvudsak kommer att verka med hjälp av internationell finansiering. Det internationella arbetet leds av Kristo Lehtonen. Direktörerna för funktionerna är medlemmar i ledningsgruppen.  

I nuläget består Sitras internationella arbete av bland annat det världsledande evenemanget för cirkulär ekonomi World Circular Economy Forum WCEF, och EU-projekt relaterade till cirkulär ekonomi, utnyttjande av data och främjande av hållbara val i vardagen.

Som en följd av förändringsförhandlingarna läggs från början av september 23 av Sitras uppdrag ner, bland annatt operativ chefs, temaledarnas och projektledarnas uppdrag. Vi försöker hitta uppgifter för de personer som har haft de här uppdragen i den nya organisationen. 

Sitra utvärderar ständigt antalet anställda i verksamheter finansierade av avkastningen på investerat kapital. I den nya strategin kommer internationell verksamhet att separeras och kommer framöver att söka sin finansiering främst utanför Finland.

Sitra använder inte skattepengar från statens budget. Sitra söker finansiering för sin verksamhet nästan helt och hållet på placeringsmarknaden.