nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra-lagen preciseras och den parlamentariska arbetsgruppen inleder sitt arbete

Eduskunta on käsitellyt Sitra-lain muutoksen (HE 192/2018 vp) ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Publicerad

Riksdagen har behandlat ändringen av Sitra-lagen (RP 192/2018 rd) och lagen ska träda i kraft 1.1.2019.

Till lagen har fogats en informativ bestämmelse om tillämpning av de allmänna förvaltningslagarna samt en bestämmelse om besvärsförbud i fråga om beslut om finansiering av projekt och företag och några tekniska ändringar.

I samband med ändringen av Sitra-lagen underströks i utskottsbehandlingen behovet av att trygga Sitras institutionella ställning som en självständig och smidig framtidsaktör som har ett självständigt mandat att flexibelt och snabbt göra modiga initiativ och försök. Kärnan för framtidshuset Sitras uppgifter är att på många olika sätt öka samhällets förnyelse- och förändringsförmåga.

Finansministeriet, som svarade för beredningen av ändringen av Sitra-lagen, har 21.12.2018 tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att utvärdera Sitras lagstadgade uppgifter och förvaltning samt resursfördelning. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.1–31.3.2019. Läs ministeriets meddelande här.

Sitra är en fond som står under riksdagens garanti. Sitra främjar en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt i ekonomin samt internationell konkurrensförmåga och internationellt samarbete.

 

Vad handlar det om?