nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Styrgruppen för samhällelig investering: En resultat­anskaffningsfond behövs i Finland

Fonden skulle påskynda både den offentliga sektorns resultatbaserade upphandlingar och samhällelig investering – och skulle samtidigt stöda hållbar välfärd och ekonomisk tillväxt.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I sitt ställningstagande föreslår Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering att en resultatanskaffningsfond ska grundas under statsrådet. Fonden skulle betala ut en resultatpremie för projekt som skapar nytta för samhället genom samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn. Utbetalningen av resultatpremien skulle förutsätta att mätbara mål som fastställts på förhand har uppnåtts.

Henri Grundstén, ordförande för styrgruppen för samhällelig investering, varför behövs en resultatanskaffningsfond?

Fonden är ett redskap som hjälper staten att förnya den offentliga upphandlingen och möjliggör försök med nya slags finansieringsmodeller. I bakgrunden finns ett växande intresse för samhällelig investering.

Varje år köper staten och kommunerna tjänster och produkter för cirka 35 miljarder euro. När upphandlingarnas fokus flyttas från prestationer till resultat kan man se till att skatteintäkterna används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vad är samhällelig investering?

I samhällelig investering eftersträvas både ekonomisk vinst och en mätbar nytta för samhället och/eller miljön. Ur investerarnas perspektiv är det fråga om samhällelig investering.

Varför är resultatanskaffningsfonden aktuell just nu?

Flera ministerier och kommuner är intresserade av målinriktade samarbetsprojekt mellan den offentliga och den privata sektorn. Det resultatbaserade finansieringsavtalet SIB är ett nytt sätt att organisera sådana projekt. I dessa projekt kommer medlen för verksamhet som främjar välfärd från privata investerare. Investerarna bär också den ekonomiska risken för verksamheten, medan staten och medborgarna drar den största nyttan.

Projekten planeras så att den offentliga sektorn gör inbesparingar i sina kostnader om målen som ställs upp på förhand uppnås. Den offentliga sektorn betalar en resultatpremie för inbesparingarna, och av denna summa återbetalas det som investerarna investerat samt en rimlig ränta. Om inget resultat uppnås betalas ingen resultatpremie.

Utmaningen med de här projekten är att den positiva nyttan vanligen fördelas mellan flera olika förvaltningsområden, så det är svårt att fastställa och hitta en instans som ska betala för resultaten. Man kan åtgärda det här siloproblemet om statsrådets gemensamma resultatanskaffningsfond betalar för resultaten.

Vilka praktiska exempel finns det på resultatbaserad upphandling?

SIB-modellen testas redan i Finland inom två projekt, och flera nya projekt håller på att planeras. Projektens teman är bl.a. att främja sysselsättningen bland invandrare och långtidsarbetslösa samt att förebygga marginalisering bland unga och miljöproblem.

Vad gör Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering?

Styrgruppen representerar centrala aktörer inom branschen och styr den nationella utvecklingen i ekosystemet och marknaden för samhällelig investering. Dessutom fungerar den som Finlands förbindelselänk till den globala styrgruppen för samhällelig investering (Global Impact Investment Steering Group), som godkände Finland som medlem sommaren 2017.

Medlemmarna i Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering är Jenni Airaksinen, (utvecklingsdirektör, Kommunförbundet), Teri Heilala (verkställande direktör, FIM), Olli-Pekka Heinonen (chefdirektör, Undervisningsstyrelsen), Anni Huhtala (överdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral), Hille Hyytiä (verkställande direktör, Motiva Oy), Terhi Kilpi (överdirektör, Institutet för hälsa och välfärd), Kimmo Lipponen (verkställande direktör, Arvo-förbundet), Juha Majanen (biträdande budgetchef, finansministeriet), Pekka Samuelsson (investeringsdirektör, Taaleri), Jukka Vähäpesola (aktiedirektör, Arbetspensionsbolaget Elo) och Sami Tuhkanen (finansdirektör, Sitra). Styrgruppens sekreterare är Mika Pyykkö, som arbetar vid Sitra som projektledare för teamet Stöd för investeringar med samhällseffekt.

• Läs ställningstagandet från Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering:
Resultatanskaffningsfond som stöd för hållbar välfärd och ekonomisk tillväxt
(13.11.2018)

Ytterligare information om Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering.

Kontakta oss
Ordförande, Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering

+358 50 431 0840

Vad handlar det om?