nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Tänk om byggnadsteknik, elbilsladdning och energiprisdata kunde kopplas samman i ett bostadsområde?

Nyttan med data ökar när organisationer delar och utnyttjar data tillsammans. Sitra finansierar ett pilotprojekt som undersöker fördelar med ett nätverksbaserat samarbete gällande data för att effektivisera energioptimeringen av byggnader.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra finansierar ett samarbetsprojekt som söker lösningar för att förbättra energieffektiviteten inom fastighets- och byggbranschen med hjälp av data. Sitras och Bygginformationsstiftelsens projekt Kaupunki 3.0 (Stad 3.0) inleddes i januari och pågår ända till maj 2023.  

Den akuta energikrisen har fått olika branscher att söka lösningar för att spara energi och förbättra energieffektiviteten. Den mängd energi som fastighets- och byggbranschen behöver och den energi som används i byggnader har en stor betydelse för Finlands totala energikonsumtion. Förbättring av byggnadernas energieffektivitet kan leda till inbesparingar för konsumenterna och fastighetsägarna. 

Med hjälp av data är det möjligt att effektivisera energioptimeringen av byggnader. Med energioptimering avses att man söker lösningar som påverkar energikonsumtionen och förenar dem till den bästa möjliga helheten. 

I det projekt som nu inleds utreds hur energisystem i och kring byggnader är kopplade till varandra och hurdan datainfrastruktur och vilka spelregler som behövs för att data effektivt ska kunna överföras mellan byggnader och olika företag och från en bransch till en annan. Nyttan med data ökar när organisationer delar och utnyttjar data tillsammans. 

”Genom en effektivare samanvändning av data kan vi svara på stora förändringsutmaningar i våra samhällen. Förbättring av energioptimeringen med hjälp av data är ett bra exempel på detta”, säger Taru Rastas, ledande expert vid Sitra. 

Sitra styr projektet och hjälper att bygga samarbetet mellan aktörer som deltar i projektet.  

Projektet är en del av arbetet med den nationella vägkartan för dataekonomin som Sitra leder, som bland annat genom försök ger insikter om hur man bygger datadrivna affärsmodeller och använder data för att utveckla samhället och ekonomin. I arbetet med vägkartan har datainfrastrukturer identifierats som ett centralt delområde där det behövs förändringar för att stärka Finlands konkurrenskraft och hitta nya källor för tillväxt.  

Utveckling av lösningar för en exempelbyggnad 

Redan nu skulle man kunna använda tekniker, såsom artificiell intelligens, dataanalys och virtuella verkligheter, för att bättre kunna förena fastigheternas och bostadsområdenas energioptimerade lösningar.  

I projektet Kaupunki 3.0 (Stad 3.0) utvecklas en databaserad energioptimering av en exempelbyggnad. Detta kan innebära till exempel att man utreder om byggnaden kan använda en annan byggnads överskottsenergi från solpaneler. Eller kan man ladda elfordons batterier med överskottsenergin till ett lågt pris eller på motsvarande sätt använda den energi som lagrats i dem under timmar med hög efterfrågan?  

I projektet ska man testa en digital modellering som kombinerar olika datakällor och kan användas för att konkretisera informationsbehov och kartlägga energioptimeringens tillämpningar. 

Data från husteknik, energinätverk och elbilars laddningssystem till nyttobruk 

Alla tillgängliga dataresurser är ännu inte kända, och i projektet utreds resurserna närmare. Dessa kan vara till exempel registeruppgifter om byggnader (såsom energicertifikat och disponentintyg), plan- och modelleringsdata om områden och byggnader, data producerade av hustekniska system om till exempel värme, vatten, luft eller belysningsstyrning, eller data som elbilars laddningssystem genererat.  

Även realtidsinformation om energimarknadspriser och prognoser för dem kan utnyttjas. 

”Energioptimeringen ökar trycket på samverkan mellan olika system i den byggda miljön varför överföring av och kompabilitet mellan data är centrala samarbetsteman. För att energioptimeringen ska lyckas måste man kunna förena hustekniken, systemen för energiproduktion och laddningen av elbilar till ett interoperabelt system inom byggnaden. I framtiden ska interoperabiliteten mellan system utvidgas även till kvarters- och stadsnivån”, säger Tommi Arola, forskningsledare som ansvarar för projektet vid Bygginformationsstiftelsen. 

Samtidigt i projektet skapas en grund för ett samarbetsnätverk för överföring av data eller ett dataekosystem där data kan överföras mellan byggnader, företag och olika aktörer i stadsmiljön. Syftet med pilotprojektet är att samla in lärdomar om möjligheter gällande samarbetsnätverk och dataöverföring inom fastighets- och energibranscherna. Samtidigt identifieras fördelar med nätverksbaserat arbete för affärsverksamheten, möjligheter till att förnya affärsverksamheten och nödvändig kompetens om utnyttjande av data. 

”Projektet Kaupunki 3.0 (Stad 3.0) främjar den digitala och gröna övergången i Finland och utvecklingen av gemensamma datainfrastrukturer”, säger Rastas vid Sitra. 

Sitra bygger upp en mer rättvis dataekonomi genom att föra samman olika aktörer för att identifiera möjligheter i den framtida ekonomin som baserar sig på data.  

Vad handlar det om?