uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Entä jos talotekniikan, sähköautojen latauksen ja energiahintojen datan voisi kytkeä yhteen asuinalueella?

Datasta saatava hyöty kasvaa, kun organisaatiot jakavat ja hyödyntävät dataa yhdessä. Sitra rahoittaa pilottia, jossa tutkitaan dataa koskevan verkostomaisen yhteistyön hyötyjä rakennusten energiaoptimoinnin tehostamisessa.

Kirjoittaja

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra rahoittaa yhteistyöhanketta, jossa etsitään ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen kiinteistö- ja rakentamisalalla datan avulla. Sitran ja Rakennustietosäätiön hanke Kaupunki 3.0 käynnistyi tammikuussa ja jatkuu toukokuuhun 2023.  

Akuutti energiakriisi on saanut eri toimialat etsimään ratkaisuja energian säästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen. Kiinteistö- ja rakentamisalan tarvitsemalla energiamäärällä ja rakennuksissa käytetyllä energialla on suuri merkitys Suomen kokonaisenergiankulutuksessa. Kuluttajille ja kiinteistönomistajille voi koitua säästöjä rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta. 

Datan avulla on mahdollista tehostaa rakennusten energiaoptimointia. Energiaoptimoinnilla tarkoitetaan energiankulutukseen vaikuttavien ratkaisujen etsimistä ja niiden sovittamista yhteen parhaaksi mahdolliseksi kokonaisuudeksi. 

Nyt käynnistyvässä hankkeessa selvitetään, miten rakennusten omat ja niitä ympäröivät energiajärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa ja minkälaista datainfrastruktuuria ja pelisääntöjä tarvitaan, jotta data voisi liikkua tehokkaasti rakennusten ja eri yritysten välillä, ja toimialalta toiselle. Datasta saatava hyöty kasvaa, kun organisaatiot jakavat ja hyödyntävät dataa yhdessä. 

”Datan tehokkaammalla yhteiskäytöllä voimme vastata yhteiskuntiemme suuriin muutoshaasteisiin. Energiaoptimoinnin parantaminen datan avulla on tästä hyvä esimerkki”, sanoo johtava asiantuntija Taru Rastas Sitrasta. 

Sitra ohjaa hanketta sekä avustaa hankkeeseen mukaan tulevien toimijoiden välisen yhteistyön rakentumista.  

Hanke on osa Sitran luotsaamaa datatalouden kansallista tiekarttatyötä, joka tarjoaa näkemyksiä muun muassa kokeilujen kautta datapohjaisten liiketoimintamallien rakentamiseen ja datan hyödyntämiseen yhteiskunnan ja talouden kehittymiseksi. Tiekarttatyössä datainfrastruktuurit on tunnistettu keskeiseksi osa-alueeksi, jolla muutoksia on saatava aikaan, jotta Suomen kilpailukyky voisi vahvistua ja voitaisiin löytää uusia kasvun lähteitä.  

Ratkaisujen kehittämistä esimerkkirakennukseen 

Jo nyt teknologioita, kuten tekoälyä, data-analytiikkaa ja virtuaalitodellisuuksia voitaisiin valjastaa avuksi, jotta kiinteistöjen ja asuinalueiden energiaoptimoituja ratkaisuja voitaisiin sovittaa paremmin yhteen.  

Kaupunki 3.0 -hankkeessa kehitetään yhden esimerkkirakennuksen datapohjaista energiaoptimointia. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sen selvittämistä, voisiko rakennus hyödyntää toisen rakennuksen ylijäävää sähköenergiaa aurinkoenergiakeräimistä. Tai voitaisiinko sähköajoneuvojen akkuihin ladata ylijäämäenergiaa edulliseen hintaan tai vastaavasti hyödyntää niihin varastoitua energiaa korkean kysynnän tunteina?  

Hankkeessa on tarkoitus pilotoida eri datalähteitä yhdistävää digitaalista mallinnusta, jonka avulla tietotarpeita voidaan konkretisoida ja energiaoptimoinnin soveltamiskohteita kartoittaa. 

Talotekniikan, energiaverkkojen ja sähköautojen latausjärjestelmän data hyötykäyttöön 

Kaikkia käytössä olevia datavarantoja ei vielä täysin tunneta ja hankkeessa varantoja selvitetään tarkemmin. Nämä voivat olla esimerkiksi rakennusten rekisteritietoja (kuten energia- ja isännöitsijätodistukset), alueiden ja rakennusten suunnitelma- ja mallinnustietoja, talotekniikan järjestelmien tuottamia tietoja esimerkiksi lämmöstä, vedestä, ilmasta tai valaistuksen ohjauksesta tai sähköautojen latausjärjestelmän tuottamia tietoja.  

Myös reaaliaikaista tietoa energiamarkkinahinnoista ja niiden ennusteesta voidaan hyödyntää. 

”Energiaoptimointi tuo kasvavan paineen rakennetun ympäristön eri järjestelmien yhteistoiminnalle, minkä vuoksi datan virtaus ja yhteentoimivuus ovat keskeisiä yhteistyöaiheita. Jotta energiaoptimointi onnistuu, rakennuksen sisällä on voitava kytkeä talotekniikka, energian tuotantojärjestelmät ja sähköautojen lataus yhteentoimivaksi systeemiksi. Jatkossa järjestelmien yhteentoimivuus laajenee myös kortteli- ja kaupunkitasolle”, sanoo hankkeesta vastaava tutkimusjohtaja Tommi Arola Rakennustietosäätiöstä. 

Samalla hankkeessa rakennetaan perustaa datan jakamisen yhteistyöverkostolle eli dataekosysteemille Dataekosysteemi Useista dataverkostoista koostuva verkosto, jossa toimijat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan jakaa ja käyttää dataa verkoston sisällä sekä edistää innovointia ja uutta liiketoimintaa. Avaa termisivu Dataekosysteemi , jossa dataa voidaan jakaa rakennusten, yritysten ja kaupunkiympäristön eri toimijoiden välillä. Pilotilla on tarkoitus kerätä oppeja yhteistyöverkoston ja datan jakamisen mahdollisuuksista kiinteistö- ja energia-aloilla. Samalla tunnistetaan verkostomaisen työskentelyn liiketoimintahyötyjä ja liiketoiminnan uudistamisen mahdollisuuksia sekä tarvittavaa datan hyödyntämisen osaamista. 

“Kaupunki 3.0 -hanke kirittää digitaalista ja vihreää siirtymää Suomessa ja yhteisten datainfrastruktuurien kehittymistä”, Sitran Rastas toteaa. 

Sitra rakentaa reilumpaa datataloutta tuomalla eri tahoja yhteen tunnistamaan mahdollisuuksia dataan pohjautuvassa tulevaisuuden taloudessa.  

Mistä on kyse?