archived
Beräknad läsningstid 7 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Teamen i utmaningstävlingen Ratkaisu 100 har utsetts! Här har vi dem.

Teamen för utmaningstävlingen Ratkaisu 100 har utsetts. Bland 231 sökande har 15 stenhårda lag utsetts att delta i Finlands största innovationstävling som går ut på att hitta lösningar på utmaningen Allas kompetens till användning.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Uttagningen av team till Sitras utmaningstävling Ratkaisu 100 har slutförts och 15 lyckliga team fick idag meddelande om att de är med i tävlingen. Bland 231 ansökningar valde Sitra 15 team att hitta svar på utmaningen i att identifiera och utnyttja allas kunskaper och färdigheter.

”Det är fint att se den stora innovationspotentialen vi har i Finland. Att utveckla en bra lösning hänger verkligen inte på ålder, kön eller var man bor”, säger en belåten Kalle Nieminen, som är expert inom Sitras utmaningstävling.

Ansökningar trillade in från orter mellan Kittilä och Kotka, och utmaningen i att identifiera kunskaper betraktades ur mycket olika synvinklar. Ungdomarnas möjligheter i framtiden, det föränderliga arbetslivet och invandrarnas kunskaper var ofta återkommande teman i ansökningarna. I lösningarna förlitade man sig dels på de möjligheter som den snabbt utvecklande tekniken bereder, dels på verksamheter med människan i fokus.

Alla ansökningar som inlämnades inom utsatt tid värderades enligt i förväg fastställda kriterier: Vid uttagningen utvärderades teamens kunnande om det problem som var förknippat med utmaningen och deras erfarenhet av att utveckla idéer till fungerande lösningar. När det gäller de lösningar som teamen lade fram granskades att problemet var tydligt avgränsat och väl presenterat och att approachen till utvecklingsarbetet var kreativ och ny.

”Urvalskriterierna framhäver teamets betydelse för en lyckad innovation”, berättar Nieminen. ”Med tanke på en lyckad lösning är det viktigt med en djup förståelse för problemet och att samla ett team som kan utveckla lösningen. Inte ens en bra idé tar fart om genomförandet blir på hälft.”

Vem vinner?

De team som utsetts att tävla fortsätter utveckla sin lösning med stöd av Sitra. Stödet består av workshopar tillsammans med experter, en exkursion till utlandet, mentorskap, stöd för kommunikationen samt finansiellt stöd.

Riina Pulkkinen, en av utmaningstävlingens experter på Sitra, ansvarar för att teamen går framåt.

”Workshoparna och exkursionen är intensiva utvecklingstoppar som syftar till att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sig i det problem som ska lösas, lära känna slutanvändarna, sätta sig in i skalningen av lösningarna och mäta ändamålsenligheten”, berättar Pulkkinen.

Utifrån de slutliga tävlingsbidragen utser juryn vinnarna som får sammanlagt en miljon euro för att förverkliga sin lösning. I de slutliga tävlingsbidragen bedöms ändamålsenligheten, innovativiteten och genomförbarheten. De segrande teamen offentliggörs på Sitras 50-årsjubileum 16.11.2017.

Alla lösningar behövs

På samma gång som de 15 team som utsetts att tävla utvecklar sina lösningar på utmaningen vill vi bjuda in alla andra att delta i en djupare diskussion kring utmaningen. Det första eftermiddagsevenemanget som handlar om att skrota myterna, Ratkaisu 100 – Osaamisen myytinmurskaajat, anordnas 18.5 på Kulturarenan Gloria i Helsingfors. Ämnet för diskussionen är ”Individuellas stigar – lösning eller myt?”.

 

Teamen i utmaningstävlingen Ratkaisu 100:

Empatiamuseo (Empatimuseum)
Aino Heikkinen, Virve Miettinen, Ulla Teräs

Enligt teamet kommer empati att vara en allt viktigare färdighet i den snabbt föränderliga globala omvärlden. En ökad förmåga till empati lär oss sätta oss in i andra människors situation och bättre identifiera varandras kunskaper och färdigheter. Teamets lösning syftar till att öka människornas empati, interaktiva färdigheter, gruppdynamik och mötesfärdigheter.

GoCo – Kohdeorientoitunut yhteistyö (Målorienterat samarbete)
Jörkki Hyvönen, Tomi Malmström, Jari Salo, Iikka Virkkunen

Kärnan i lösningen är att organisera arbetet i tillfälliga eller omväxlande situationer. Med sin plattform ger teamet verktyg för effektiv, tillfällig organisering och för uppbyggande av samarbete.

GoDo
Jussi Hurmola, Jaakko Roppola, Carita Savin, Tarmo Toikkanen, Jouni Viitanen

Teamet löser problemet där människorna rör sig på olika håll i världen medan lärandet fortfarande sker lokalt och inom organisationerna. Teamets lösning erbjuder alla som vill utveckla sig själva olika färdighetsstigar i en global och mobil värld där experter, mentorer och kolleger hjälper varandra att tillägna sig kunskaper och färdigheter.

Haaste.fi
Juha Hakala, Heli Karjalainen, Mikko Kinnunen, Ville Laitila

Barns och ungdomars kunskaper och färdigheter utvecklas överallt. Trots det är det bara skolframgångarna som värderas. Att identifiera begåvning och talang förekommer just inte alls. I lösningsförslaget samlas de utmaningar som ungdomarna ställs för och uppmuntras ungdomarna till att svara på utmaningarna. Lösningen förbättrar ungdomarnas framtidsfärdigheter och ger dem möjlighet att hitta just sin grej.

Integrify
Lasse Diercks, Niklas Lahti, Daniel Rahman

Teamet vill effektivisera integrationsstigarna för invandrare. Lösningen erbjuder invandrare möjligheter till utbildning och öppnar dörrar till företagssektorn.

Joukkoistettu vertaismentori (Crowdsourcad kamratmentor)
Noora Holmström, Mona Koskinen, Samuli Paavilainen, Joonas Pihlajamaa

Teamet tar itu med de utmaningar och möjligheter som det snabbt föränderliga arbetslivet erbjuder. Lösningen stöder livslångt lärande med hjälp av kamratmentorskap.

Keinoälytyövoima tehostamaan ihmisen toimintaa (Artificiell intelligens effektiviserar människans arbete)
Harri Ketamo, Jari Multisilta, Anu Passi-Rauste, Sanna Vahtivuori-Hänninen, Peter Vesterbacka

I lösningen skapas ett nytt slags samarbete mellan människan och datorer. Artificiell intelligens och bottar hjälper individen att utveckla sin kompetens så att den tillgodoser de nya behoven i arbetslivet.

MySteps
Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Anu Castaneda, Mirja Ihanus, Timo Partonen

Teamet löser situationer där en ung människa inte får någon studieplats eller arbetsplats under de närmaste åren efter grundskolan. Lösningen på detta är en modell för samarbetet mellan den grundläggande utbildningen och Arbets- och näringsbyråerna som hjälper de unga att utreda vad de är bra på och vad de kan.

OK App
Kai Hakkarainen, Jari Lavonen, Katariina Salmela-Aro, Barbara Schneider, Tuomas Teuri

Finländska ungdomar trivs inte i skolan och särskilt pojkar och invandrare tröttar ut sig. Teamet introducerar en mobilapp som fastställer optimala tidpunkter för lärande.

Osaamisbotti (Kunskapsbott)
Janne Granfors, Tommi Koistinen, Jussi Lampainen, Jaana-Piia Mäkiniemi, Jari Ovaskainen

Teamet löser problemet med att göra kunskapen synlig. Exempelvis när man söker jobb kan det bli besvärligt eftersom organisationernas behov av kunskap förändras snabbt och människorna lär sig allt mer bortom examina. Lösningen visar hur man kan bygga upp och uppdatera kunskapsprofiler automatiskt och införliva dem bland de dagliga kommunikationsverktygen.

Skillhive
Jussi Ahtikari, Miia Kosonen, Johanna Kotipelto, Jaakko Naakka, Janne Ruohisto

Teamet löser problemet med ineffektivt utnyttjande av kunskaper för hanteringen av samhälleliga problem. Teamet förlitar sig på samlad kompetens och lösningen gör det möjligt att identifiera och koppla samman kunskaper och färdigheter – smidigt och effektivt över de traditionella organisationsgränserna.

Tsampo
Mikko Heiskanen, Antero Järvi, Niklas Nordström, Hannah Suvivirta, Jimmy Takki

Teamet har som ambition att effektivisera vetenskapliga processer och bädda för ett effektivare och bredare utnyttjande av den vetenskapliga potentialen. Lösningen intensifierar forskarnas arbete och hjälper experter att hitta varandra.

Tytöt ja teknologia (Flickor och teknik)
Marja-Leena Haataja, Anna Kolehmainen, Eija Leinonen, Leena Paaso, Hanna Ylönen

Jämfört med andra OECD-länder är flickorna i Finland minst intresserade att söka sig till tekniska och naturvetenskapliga branscher, även om deras inlärningsresultat hör till världstoppen. Teamet löser problemet med att greppa kunskapspotentialen hos matematisk-naturvetenskapligt begåvade flickor.

Ura-avain – ovet auki työelämään! (Karriärnyckel – öppna dörrar till arbetslivet!)
Petri Helander, Sami Helle, Teuvo Merkkiniemi, Atte Palomäki, Marja Visti-Koskinen

Teamet löser problemet med den bristande delaktigheten bland utvecklingsstörda. I sin lösning ger teamet utvecklingsstörda möjlighet att utveckla sin kompetens och stärka sin delaktighet i samhället.

Ratkaisu 100 utgör en del av programmet för Finlands självständighets 100-årsjubileum och Sitras 50-årsjubileum 2017.

Vad handlar det om?