archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ratkaisu 100 -kilpailijatiimit on valittu! Tässä he ovat.

Ratkaisu 100 -haastekilpailun tiimit on nyt valittu. Suomen suurimpaan innovaatiokilpailuun hakeneista 231 tiimistä mukaan pääsi 15 kivenkovaa joukkuetta ratkomaan Kaikkien osaaminen käyttöön -haastetta.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailun tiimihaku on tullut päätökseensä, kun 15 onnekasta tiimiä sai tänään tiedon pääsystä mukaan kilpailuun. 231 kilpailuun hakeneesta tiimistä Sitra valitsi mukaan 15 ratkomaan osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen liittyvää haastetta.

”On hienoa nähdä kuinka paljon Suomessa on innovaatiopotentiaalia. Hyvän ratkaisun kehittäminen ei todellakaan katso ikää, sukupuolta tai asuinpaikkaa”, iloitsee Ratkaisu 100 -asiantuntija Kalle Nieminen Sitrasta.

Hakemuksia tuli ympäri Suomea Kittilästä Kotkaan ja osaamisen tunnistamisen haastetta lähestyttiin hyvin eri näkökulmista. Hakemuksissa paljon toistuvia teemoja olivat nuorten tulevaisuuden mahdollisuudet, muuttuva työelämä ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen. Ratkaisuideoissa luotettiin sekä nopeasti kehittyvän teknologian tuomiin mahdollisuuksiin että ihmiskeskeisiin toimintamalleihin.

Kaikki määräaikaan mennessä tulleet hakemukset arvioitiin ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan: Tiimien valinnassa arvostettiin tiimien osaamista haasteen ongelmasta sekä kokemusta ideoiden kehittämisestä toimiviksi ratkaisuiksi. Tiimien esittämissä ratkaisuideoissa arvostettiin tarkasti rajattua ja selkeästi esitettyä ongelmaa, luovaa ja uutta lähestymistapaa ratkaisun kehittämiseen.

”Valintakriteerit korostavat tiimin merkitystä onnistuneen innovaation takana”, kertoo Nieminen. ”Ratkaisun onnistumisen kannalta on tärkeää sekä ymmärtää syvällisesti ratkaistavaa ongelmaa että koota tiimi, joka on kykenevä ratkaisun kehittämiseen. Hyväkään idea ei lähde lentoon, jos toteutus jää puolitiehen.”

Kuka voittaa?

Kilpailuun mukaan valitut tiimit jatkavat ratkaisunsa kehittämistä Sitran tuella. Tuki muodostuu asiantuntijatyöpajoista, ulkomaan ekskursiosta, mentoroinnista, viestinnällisestä sekä rahallisesta tuesta.

Tiimien ratkaisuideoiden kehittymisestä Sitrassa vastaa haastekilpailuasiantuntija Riina Pulkkinen.

”Työpajat ja ekskursio ovat intensiivisiä kehityspyrähdyksiä, joiden tavoitteena on syventää ymmärrystä ratkaistavasta ongelmasta, tutustua loppukäyttäjiin, pureutua ratkaisujen skaalaamiseen ja vaikuttavuuden mittaamiseen”, Pulkkinen kertoo.

Kilpailun tuomaristo valitsee lopullisten kilpailutöiden pohjalta voittajat, jotka saavat ratkaisunsa toteuttamiseen yhteensä miljoona euroa. Lopullisissa kilpailutöissä puntariin joutuvat ratkaisun vaikuttavuus, innovatiivisuus ja toteutuskelpoisuus. Voittajat julkaistaan Sitran 50-vuotisjuhlissa 16.11.2017.

Kaikkia ratkaisuja tarvitaan

Samalla, kun 15 kilpailuun mukaan valittua tiimiä kehittävät ratkaisuja haasteeseen, haluamme pureutua kilpailun haasteeseen entistä syvemmin yhteisellä keskustelulla, johon kutsumme kaikki mukaan. Ensimmäinen Ratkaisu 100 – Osaamisen myytinmurskaajat -iltapäivä järjestetään 18.5. Helsingissä Kulttuuriareena Gloriassa aiheella ”Yksilölliset polut – ratkaisu vai myytti?”

Ratkaisu 100 -haastekilpailun kilpailijatiimit:

Empatiamuseo
Aino Heikkinen, Virve Miettinen, Ulla Teräs

Tiimin mukaan empatia on entistä tärkeämpi taito nopeasti muuttuvassa globaalissa maailmassa. Empatiakykyä lisäämällä opimme asettumaan toistemme asemaan ja myös tunnistamaan toistemme taitoja ja kykyjä paremmin. Tiimin ratkaisu lisää ihmisten empaattisuutta, vuoro-vaikutustaitoja, ryhmädynamiikka ja kohtaamisen taitoja.

GoCo – Kohdeorientoitunut yhteistyö
Jörkki Hyvönen, Tomi Malmström, Jari Salo, Iikka Virkkunen

Tiimin ongelmanratkaisun ytimessä on työn organisointi tilapäisissä tai vaihtuvissa tilanteissa. Alustaratkaisullaan tiimi antaa työkalut tilapäiseen tehokkaaseen organisoitumiseen ja yhteistyön rakentamiseen.

GoDo
Jussi Hurmola, Jaakko Roppola, Carita Savin, Tarmo Toikkanen, Jouni Viitanen

Tiimi ratkaisee ongelmaa, jossa ihmiset liikkuvat ympäri maailmaa, mutta oppiminen on jäänyt paikalliseksi ja organisaatioiden sisälle. Tiimin ratkaisu tarjoaa kaikille oppijoille taitopolkuja globaaliin ja liikkuvaan maailmaan, jossa asiantuntijat, mentorit ja vertaiset auttavat taitojen haltuunotossa.

Haaste.fi
Juha Hakala, Heli Karjalainen, Mikko Kinnunen, Ville Laitila

Lasten ja nuorten osaaminen ja taidot kehittyvät kaikkialla. Silti vain kouluoppimista arvostetaan ja lahjakkuuden tunnistaminen tökkii pahemman kerran. Ratkaisuehdotus kokoaa nuorille suunnatut haasteet, kannustaa vastaamaan niihin ja kehittää nuorten tulevaisuustaitoja sekä antaa heille mahdollisuuden löytää oman juttunsa.

Integrify
Lasse Diercks, Niklas Lahti, Daniel Rahman

Tiimi tarttuu maahanmuuttajien kotouttamispolkujen tehostamiseen. Tiimin ratkaisussa tarjotaan maahanmuuttajille koulutusta ja yhteyksiä yritysmaailmaan.

Joukkoistettu vertaismentori
Noora Holmström, Mona Koskinen, Samuli Paavilainen, Joonas Pihlajamaa

Tiimi tarttuu kohtaannon ja nopeasti muuttuvan työelämän luomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tiimin ratkaisussa tuetaan elinikäistä oppimista vertaismentoroinnin avulla.

Keinoälytyövoima tehostamaan ihmisen toimintaa
Harri Ketamo, Jari Multisilta, Anu Passi-Rauste, Sanna Vahtivuori-Hänninen, Peter Vesterbacka

Tiimin ratkaisussa luodaan uudenlaista ihmisen ja koneiden välistä yhteistyötä, jossa tekoäly ja botit toimivat yksilön kumppaneina auttaen tätä tunnistamaan osaamistaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

MySteps
Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Anu Castaneda, Mirja Ihanus, Timo Partonen

Tiimi ratkaisee tilanteita, joissa nuori ei pääse opiskelemaan tai työelämään peruskoulun jälkeisinä vuosina. Tiimin ratkaisu on peruskoulujen ja TE-toimistojen välille suunniteltu yhteistyömalli, joka auttaa nuorta löytämään lahjakkuutensa ja osaamisensa.

OK App
Kai Hakkarainen, Jari Lavonen, Katariina Salmela-Aro, Barbara Schneider, Tuomas Teuri

Suomalaiset nuoret eivät viihdy koulussa ja erityisesti pojat ja maahanmuuttajat uupuvat. Tiimi ratkaisee ongelmaa tunnistamalla optimaalisia oppimisen hetkiä mobiilisovelluksen avulla.

Osaamisbotti
Janne Granfors, Tommi Koistinen, Jussi Lampainen, Jaana-Piia Mäkiniemi, Jari Ovaskainen

Tiimi ratkaisee osaamisen näkyväksi tekemisen haastetta. Tilanne on haastava mm. työnhaussa, kun organisaatioiden osaamistarpeet muuttuvat nopeasti ja ihmiset oppivat yhä enemmän tutkintojen ulkopuolella. Tiimin ratkaisu automatisoi osaamisprofiilien rakentamisen ja päivittämisen ja tuo sen osaksi arkisia viestintätyökaluja.

Positiivinen CV
Elina Paatsila, Lotta Uusitalo-Malmivaara, Salla-Maarit Volanen, Kaisa Vuorinen

Tiimi ratkaisee lasten ja nuorten itsetuntemukseen, omien vahvuuksien ja oman suunnan löytämiseen liittyvää haastetta. Tiimin ratkaisussa jokainen lapsi ja nuori oppii tunnistamaan ja dokumentoimaan sisäisiä prosessejaan, osaamistaan ja vahvuuksiaan yhdessä lähiympäristönsä kanssa.

Skillhive
Jussi Ahtikari, Miia Kosonen, Johanna Kotipelto, Jaakko Naakka, Janne Ruohisto

Tiimi ratkaisee osaamisen tehotonta hyödyntämistä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Tiimi luottaa parviälyyn ja ratkaisullaan he mahdollistavat osaamisen tunnistamisen ja yhdistämisen joustavasti ja tehokkaasti yli perinteisten organisaatiorajojen.

Tsampo
Mikko Heiskanen, Antero Järvi, Niklas Nordström, Hannah Suvivirta, Jimmy Takki

Tiimin tavoitteena on tehostaa tieteellisiä prosesseja ja mahdollistaa tieteellisen potentiaalin tehokkaampaa ja laajempaa käyttöä. Tiimin ratkaisu tehostaa tutkijoiden työtä ja asiantuntijoiden kohtaamista.

Tytöt ja teknologia
Marja-Leena Haataja, Anna Kolehmainen, Eija Leinonen, Leena Paaso, Hanna Ylönen

Suomalaiset tytöt ovat OECD-maista kaikkein vähiten kiinnostuneita hakeutumaan tekniikan ja luonnontieteiden aloille, vaikka heidän oppimistuloksensa ovat maailman kärkeä. Tiimi ratkaisee sitä miten matemaattisluonnontieteellisesti lahjakkaiden tyttöjen osaamispotentiaali saadaan käyttöön.

Ura-avain – ovet auki työelämään!
Petri Helander, Sami Helle, Teuvo Merkkiniemi, Atte Palomäki, Marja Visti-Koskinen

Tiimi ratkaisee kehitysvammaisten osattomuuden ongelmaa. Ratkaisullaan tiimi antaa kehitysvammaisille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja tulla paremmin osalliseksi yhteiskuntaan.

Lisää tiimeistä ja ratkaisuideoista kerromme huhtikuun puolivälissä www.ratkaisu100.fi -sivulla.

#Ratkaisu100

Ratkaisu 100 on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ja Sitran 50v-juhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

Mistä on kyse?