Beräknad läsningstid 3 min

Verksamhetsberättelse 2017: Mot en rättvis och hållbar framtid

Ihärdigt arbete inom cirkulär ekonomi, utnyttjande av välfärdsdata och ledning med hjälp av information ger resultat. Sitra ökar öppenheten i sin verksamhet: förutom verksamhetsberättelsen och bokslutet publiceras inköpsfakturorna samt projektfinansieringen för 2017.

Författare

Jenni Sarolahti

Publicerad

”Megatrenderna i samband med klimatförändring, ekonomi, utkomst och delaktighet växer sig snabbt starkare och kommer att kräva att det finländska samhället har en exceptionell vilja och förmåga att förändra sig”, säger överombudsman Mikko Kosonen vid framtidshuset Sitra.

En ny tid kräver också mångsidiga medel av framtidshuset och dess samarbetspartner. Utöver att gestalta framtidsutvecklingen har Sitra de senaste åren fungerat som initiativtagare till, ledare för eller aktör i många omfattande utvecklingsprojekt där man har byggt upp infrastrukturen för framtidens samhälle eller ändrat på verksamhetsmodeller. Sitras styrka i dessa infrastrukturprojekt för framtiden ligger i att förena kunskap, vision och handling.

”Sitra är inte längre bara den som utreder och finansierar, utan vår roll har allt mer utformats till en samhällsförändringsagent och samhällsaktör”, säger Kosonen.

Ihärdig utveckling bär frukt och leder till hållbar välfärd

Sitras långsiktiga arbete med finansiering av social- och hälsovårdstjänster nådde till sin slutpunkt 2017: Informationspaketen för social- och hälsovården som utvecklats under Sitras ledning och testats i sju landskap är hädanefter en rapporteringsmodell för social- och hälsovårdsaktörer, och gör det i fortsättningen möjligt att producera social- och hälsovårdsdata som går att jämföra och att leda med hjälp av information – oberoende av hur den administrativa strukturen ser ut.

Sitras jätteinvestering på 10 miljoner euro på utnyttjande av välfärdsdata i ekosystemet bär frukt: Snart är det möjligt att få välfärdsdata från ett och samma ställe i Finland. Syftet med det digitala hälsonavet är att man i Finland ska kunna producera bättre socialtjänster och hälsovård samt skapa betydande möjligheter för affärsverksamhet, forskning och ny tillväxt. Bitarna i den nya tillståndsmyndigheten börjar falla på plats och den nya aktören som kommer att verka i samband med Institutet för hälsa och välfärd kan snart börja.

År 2017 var också året då den cirkulära ekonomin slog igenom. Sitras World Circular Economy Forum 2017 i Helsingfors samlade över 1 600 utvecklare av den cirkulära ekonomin från 92 länder och vände beslutsfattarnas blickar mot Finland. Den cirkulära ekonomins vägkarta fick sällskap av ett handlingsprogram som utarbetats av Sitra och ministerierna, och verkställandet inleddes: i slutet av året hade det redan inletts runt fyrtio projekt som drev systematisk förändring av den cirkulära ekonomin.

Projektfinansiering och inköpsfakturor för 2017 offentliggjorda i sin helhet

Sitra har alltid strävat efter transparens och att tillgodose offentlighetsprincipen i sin verksamhet. År 2017 beslöt Sitra ändra sin verksamhet så att den motsvarar kraven i offentlighets- och förvaltningslagen. Detta är en betydande förändring, eftersom framtidshusets verksamhetssätt och system inte byggts upp med tanke på dessa lagar. Utåt sett märks förändringen av att verksamheten ständigt blir mer öppen. I januari publicerade Sitra inköpsfakturorna från åren 2015–2016 på sin webbplats, och i dag både inköpsfakturorna och projektfinansieringen för 2017 i sin helhet.

På Sitra.fi finns nu Sitras verksamhetsberättelse och bokslut, inköpsfakturor, projektfinansiering, förvaltningsrådets översikter, riksdagens ekonomiutskotts betänkanden om Sitras verksamhet och externa bedömningar av genomslagskraften. Helheten fördjupar och specificerar den bild verksamhetsberättelsen och bokslutet målar upp av framtidshusets verksamhet.

Framtidsarbetets finansiering står på stadig grund

Sitra fick i tiderna ett grundkapital av Finlands Bank och riksdagen som den som institutionell placerare placerar i Finlands ekonomiska tillväxt och välfärd, placeringsfonder, företag och andra instrument. Statens satsningar på grundkapitalet har genom tiderna varit 84,1 miljoner euro, och i slutet av 2017 var grundkapitalets marknadsvärde 840 miljoner euro. Under berättelseåret var avkastningen på grundkapitalet 7,7 procent. Med avkastningen finansieras Sitras framtidsarbete i sin helhet.

Sitras budget varierar årligen mellan 30–40 miljoner euro. År 2017 satsades 35 miljoner euro på framtidsarbete. De största enskilda projekthelheterna var det digitala hälsonavet (3,4 miljoner euro) och den cirkulära ekonomin (2,5 miljoner euro).

Verktygslåda och resultat

Sitras påverkansmekanismer och exempel på framtidsarbetet 2017

Den externa effektivitetsbedömning som gjordes av Sitras verksamhet delade in framtidshusets påverkansmekanismer i sex helheter:

”Sense making”, det vill säga att skapa och bearbeta ny information, identifiera och förutse utvecklingstrender och utmaningar. År 2017 till exempel visionsarbetet Välfärdens nästa rond och projektet Information inom beslutsfattandet.

Inleda samhällsdebatt och sprida medvetenhet. Exempelvis utmaningstävlingen Ratkaisu 100, utredningar om valfriheten inom social- och hälsovården, projektet 100 vardagsgärningar, utredningen Kompetens, utställningen Sju syskon från framtiden i Heureka.

Kollidering (att få med aktörer, underlätta växelverkan och ”aktivt fotarbete”). Till exempel projektet KulttuuriVOS, Rondpaus-diskussionerna, WCEF2017, Ledarskapsutbildningen i hållbar finanspolitik.

Praktiska försök och pilotprojekt för att snabbt identifiera och testa nya operativa modeller. Till exempel Framtidens arbetsplats-bootcamp, Demokratihack, pilotprojekten för valfrihet inom social- och hälsovården, förproduktionsprojekt för det digitala hälsonavet Isaacus, Food hub för den cirkulära ekonomin.

Sprida och etablera nya operativa modeller. Exempelvis spridning av den operativa modellen för samhällelig investering, vägkartan och handboken för modellen med informationspaket för social- och hälsovården.

Bygga en politisk och administrativ grund för förändringar (påverka beslutsfattande). Till exempel det nationella handlingsprogrammet för cirkulär ekonomi, påverkande av den lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården som det digitala hälsonavet Isaacus behöver.

Ladda ner Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2017.

Ämnen

Sitra är finländarnas framtidshus

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar.

Författare

Jenni Sarolahti

Publicerad

Verksamhetsberättelser och bokslutet

Vad handlar det om?