Julkaistu 23.03.2018

Toimintakertomus 2017: Kohti reilua ja kestävää tulevaisuutta

Sinnikäs työ kiertotaloudessa, hyvinvointidatan hyötykäytössä ja tiedolla johtamisessa tuo tulosta. Sitra lisää oman toimintansa avoimuutta: toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi julki tulee vuoden 2017 ostolaskut sekä hankerahoitus.
Kirjoittaja
Kirjoittajan profiilisivu: Jenni Sarolahti
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
Jenni Sarolahti on pitkänlinjan sitralainen viestijä, joka hanskaa viestinnän strategiasta toteutukseen. Tällä hetkellä Jenni vastaa Sitran juhlavuosihankkeiden viestinnästä, toimintakertomuksesta sekä monista muista koko taloa koskevista viestintähankkeista.

”Ilmastonmuutokseen, talouteen, toimeentuloon ja osallisuuteen liittyvät megatrendit voimistuvat vauhdilla ja voimalla, joka tulee vaatimaan suomalaiselta yhteiskunnalta poikkeuksellista halua ja kykyä muutokseen”, tulevaisuustalo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen sanoo.

Uusi aika vaatii monipuoliset välineet myös tulevaisuustalolta ja sen kumppaneilta. Tulevaisuuden suuntien hahmottamisen lisäksi Sitra onkin ollut viime vuosina aloittajana, vetäjänä tai tekijänä monissa laajoissa kehityshankkeissa, joissa on rakennettu tulevaisuuden yhteiskunnan infrastruktuuria tai muutettu toimintamalleja. Näissä tulevaisuuden muutoshankkeissa Sitran vahvuus on tiedon, näkemyksen ja tekemisen yhdistämisessä.

”Sitra ei ole enää vain selvittäjä ja rahoittaja, vaan roolimme on muovautunut entistä enemmän myös yhteiskunnalliseksi muutosagentiksi ja tekijäksi”, Kosonen sanoo.

Sinnikäs kehittäminen kantaa hedelmää ja vie kohti kestävää hyvinvointia

Sitran pitkäjänteinen työ sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen parissa saavutti vuonna 2017 päätepisteensä: Sitran johdolla kehitetyt ja 7 maakunnassa testatut sote-tietopaketit ovat vastedes sote-toimijoita velvoittava raportoinnin malli, ja mahdollistavat jatkossa vertailukelpoisen sote-tiedon tuottamisen ja tiedolla johtamisen – oli hallintorakenne sitten millainen tahansa.

Sitran 10 miljoonan euron jätti-investointi hyvinvointidatan hyötykäytön ekosysteemiin kantaa hedelmää: Suomessa on pian mahdollista saada hyvinvointidataa yhdeltä luukulta. Hyvinvoinnin palveluoperaattori tähtää siihen, että Suomessa voitaisiin tuottaa entistä laadukkaampia sosiaalipalveluja ja terveydenhuoltoa sekä luoda merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnalle, tutkimukselle ja uudelle kasvulle. Uuden lupaviranomaisen osaset alkavat olla valmiit ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen nouseva uusi toimija voi pian aloittaa.

Vuosi 2017 oli myös kiertotalouden läpimurtovuosi. Sitran World Circular Economy Forum 2017 kokosi Helsinkiin yli 1600 kiertotalouskehittäjää 92 maasta ja käänsi päättäjien katseet Suomeen. Kiertotalouden tiekartta sai parikseen Sitran ja ministeriöiden yhteistyössä laaditun toimenpideohjelman ja toteutus alkoi: kiertotalouden systeemistä muutosta ajavia hankkeita oli vuoden päätteeksi jo nelisenkymmentä.

Hankerahoitus ja ostolaskut 2017 julki kokonaisuudessaan

Sitra on aina pyrkinyt toimimaan avoimesti ja julkisuusperiaatteen mukaisesti. Vuonna 2017 Sitra päätti muuttaa toimintansa julkisuus- ja hallintolain vaatimusten mukaisiksi. Muutos on merkittävä, sillä tulevaisuustalon toimintatapoja ja järjestelmiä ei ole rakennettu näitä lakeja silmällä pitäen. Ulospäin muutos näkyy toiminnan alati lisääntyvänä avoimuutena. Tammikuussa Sitra julkaisi verkkosivuillaan vuosien 2015–2016 ostolaskut, ja nyt vuoden 2017 ostolaskujen lisäksi hankerahoituksen kokonaisuudessaan.

Sitra.fi:stä löytyvät nyt Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös, ostolaskut, hankerahoitus, hallintoneuvoston katsaukset, eduskunnan talousvaliokunnan mietinnöt Sitran toiminnasta sekä ulkopuolisten toteuttamat vaikuttavuusarvioinnit. Kokonaisuus syventää ja täsmentää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen piirtämää kuvaa tulevaisuustalon toiminnasta.

Tulevaisuustyön rahoitus vakaalla pohjalla

Sitra sai aikanaan Suomen Pankilta ja eduskunnalta peruspääoman, jota se institutionaalisena sijoittajana sijoittaa Suomen taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin lähteisiin, sijoitusrahastoihin, yrityksiin ja muihin instrumentteihin. Valtion panostukset peruspääomaan ovat kautta aikain olleet 84,1 miljoonaa euroa, ja vuoden 2017 päättyessä peruspääoman markkina-arvo oli 840 miljoonaa euroa. Peruspääoman tuotto oli kertomusvuonna 7,7 prosenttia. Tuotolla rahoitetaan Sitran tulevaisuustyö kokonaisuudessaan.

Sitran budjetti vaihtelee vuosittain 30–40 miljoonan euron välillä. Vuonna 2017 tulevaisuustyöhön käytettiin 35 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset hankekokonaisuudet olivat hyvinvoinnin palveluoperaattori (3,4 miljoonaa euroa) sekä kiertotalous (2,5 miljoonaa euroa).

Työkalupakki ja tulokset

Sitran vaikuttavuusmekanismit ja esimerkkejä vuoden 2017 tulevaisuustyöstä

Sitran toiminnasta tehty ulkoinen vaikuttavuusarviointi jakoi tulevaisuustalon vaikutusmekanismit kuudeksi kokonaisuudeksi:

“Sense making”, eli uuden tiedon tuottaminen ja jalostaminen, kehitystrendien ja haasteiden tunnistaminen ja ennakointi. Vuonna 2017 esimerkiksi Hyvinvoinnin seuraava erä -visiotyö sekä Tieto päätöksenteossa -hanke.

Yhteiskunnallisen keskustelun käynnistäminen ja tietoisuuden levittäminen. Esimerkiksi Ratkaisu 100 -haastekilpailu, Soten valinnanvapaus -selvitykset, 100 arjen tekoa -hanke, Kovaa osaamista -selvitys, Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -näyttely Heurekassa.

Törmäyttäminen (toimijoiden saaminen mukaan, vuorovaikutuksen fasilitoiminen ja “aktiivinen jalkatyö”). Esimerkiksi KulttuuriVOS-hanke, Erätauko-keskustelut, WCEF2017, Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus.

Käytännön kokeilut ja pilotit uusien toimintamallien tunnistamiseksi ja testaamiseksi nopeasti. Esimerkiksi Tulevaisuuden työpaikka -bootcampit, Demokratia-hack, Soten valinnanvapaus-pilotit, Hyvinvoinnin palveluoperaattori Isaacuksen esituotantohankkeet, Kiertotalouden food hub.

Uusien toimintamallien levittäminen ja vakiinnuttaminen. Esimerkiksi Vaikuttavuusinvestoimisen toimintamallin levittäminen, soten tietopakettimallin tiekartta ja käsikirja.

Poliittisen ja hallinnollisen perustan rakentaminen muutoksille (päätöksentekoon vaikuttaminen). Esimerkiksi Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma, vaikuttaminen hyvinvoinnin palveluoperaattori Isaacuksen tarvitsemaan lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä.

Tutustu Sitran vuoden 2017 toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tästä.
Syvenny hankerahoitukseen ja ostolaskuihin tarkemmin täällä.

Vaikuttavuusarviointi 2017

Teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Toimintakertomukset

Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään

Mistä on kyse?