Strategia

Strategiamme keskiössä on visio reilusta, kestävästä ja innostavasta tulevaisuudesta.

Ajankohtaista

Tehtävänä tulevaisuus

Sitrasta annetun lain (717/1990) mukaan ”rahaston tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimimalla erityisesti sellaisten hankkeiden toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansantalouden voimavarojen käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen tasoa kohottavasti taikka jotka selvittävät tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja.”

Ydintehtävämme on rakentaa huomisen menestyvää Suomea

Sitrassa on käynnissä vuonna 2020 strategian laajempi päivitystyö. Olemme vahvasti visio- ja strategiaohjautuva tulevaisuustalo ja strategiatyömme on jatkuvaa. Tänä vuonna meneillään on kuitenkin tavallista suurempi työ: kiteytämme ja päivitämme visiotamme sekä muokkaamme vaikuttavuustavoitteitamme ja strategisia painopisteitämme. Vaikuttavuustavoitteet kertovat, minkälaista vaikutusta haluamme saada yhteiskunnassa aikaan ja strategiset painopisteet, mihin keskitymme työssämme, jotta vaikutus saadaan aikaan.

Päivitetyn visiomme mukaan Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Lue lisää visiostamme täältä: Tulevaisuustalo kurkottaa kohti reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta.

Vuonna 2020 tehty vision päivitys pohjautuu megatrendeihin sekä vuonna 2017 valmistuneeseen laajaan visiotyöhön, hyvinvoinnin seuraavaan erään, jonka taustalla on jo vuonna 2013 julkaistu raporttimme kestävän hyvinvoinnin periaatteista sekä vuonna 2014 julkaistu Visio Suomelle -työpaperimme.

Strategian päivitys valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2020 lopulla.

Vaikuttavuustavoitteemme

Vaikuttavuustavoitteet kuvaavat valintojamme siitä, millaisia yhteiskunnallisia muutoksia pyrimme saavuttamaan.

 1. Arjen ja yhteiskunnan ekologinen jälleenrakennus takaa maapallon kantokykyyn sopeutumisen.
 2. Talous uudistuu entistä kilpailukykyisemmäksi noudattaen kestävän ja vastuullisen kehityksen periaatteita.
 3. Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet vahvistavat demokratiaa
 4. Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin, erilaisista tulevaisuuksista keskustellaan laajasti ja tulevaisuustiedon pohjalta toimitaan.
 5. Yhteiskunnan muutoskyky ja kyky yhteis-toimintaan kasvaa.

+ Sitra on kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava, vastuullinen ja riippumaton tulevaisuustalo, joka toimii ajatushautomona, kokeilujen ja toimintamallien  edistäjänä ja yhteistyön vauhdittajana.

Strategiset painopisteet täsmentävät suuntaa

Strategiset painopisteet täsmentävät sitä, mihin toimintaamme käytännössä suunnataan.

 1. Monimuotoinen luonto hyvinvoinnin edellytyksenä
 2. Kestävä ja reilu ekologinen jälleenrakentaminen
 3. Suomi reilun ja kestävän datatalouden suunnannäyttäjäksi
 4. Kansalaiset ja verkostot osallistumisessa ja päätöksentekoon vaikuttamisessa
 5. Teknologia ja algoritmit demokratian tueksi.
 6. Tulevaisuustiedon tuottaminen yhteiskunnallisella ennakoinnilla ja analyysilla
 7. Kansallisen tulevaisuusajattelun ja -kyvykkyyden vahvistaminen
 8. Yhteistyö ja vuoropuhelu ovat tulevaisuustiedon ja tulkinnan ytimessä
 9. Yhteiskunnallisen muutoskyvykkyyden edistäminen ja kouluttaminen
 10. Osallisuuden mahdollistaminen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa

Tavoitteista projekteiksi

Arjessa strategiaamme toteutetaan kolmen laajemman projektikokonaisuuden eli teeman sekä kahden toiminnon voimin. Vuonna 2020 teemat ovat:

 1. Hiilineutraali kiertotalous rakentaa resurssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä.
 2. Uudistumiskyky vahvistaa uudistumishalua ja -kykyä Suomen kilpailuvaltiksi ja elinvoiman edellytyksenä.
 3. Uusi työelämä ja kestävä talous edistää työelämän uudistumista ja elinikäistä oppimista sekä kestävää taloutta kokeilujen ja uusien toiminta- ja rahoitusmallien avulla.

Näistä Uusi työelämä ja kestävä talous -teema päättyy vuoden 2020 lopussa, ja Uudistumiskyky-teema kesällä 2021. Valmistelemme parhaillaan kahta uutta teemaa, jotka ovat Reilu datatalous sekä Demokratia ja osallisuus. Uudet teemat alkavat vuoden 2021 aikana.

Näiden kolmen teeman lisäksi visiota ja vaikuttavuustavoitteita kohti kuljettavat kaksi pysyvää toimintoamme – Ennakointi sekä Yhteiskunnallinen koulutus.

Teemamme ja toimintomme nyt

Kysyttävää?

Ota yhteyttä.

Mistä on kyse?