Strategia

Strategiamme keskiössä on visio reilusta ja kestävästä tulevaisuudesta eli hyvinvoinnin seuraavasta erästä.

6+1 tavoitetta

Sitran tulevaisuustyön taustalla on visio reilusta ja kestävästä tulevaisuudesta, hyvinvoinnin seuraavasta erästä.

Sitran toimintaa ohjaa kuusi kestävän hyvinvoinnin periaatetta, jotka ovat kytköksissä toisiinsa: kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaiken toiminnan tavoite, jolle maapallon kantokyky luo reunaehdot. Yhteiskunnan toimijat ja toimintatavat taloudessa, yhteisöissä, osaamisen kehittämisessä ja hallinnossa tukevat tätä tavoitetta.

 1. Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti. Ihmisten arki on monimutkaistunut ja siitä selvitäkseen tarvitaan tukea elämänhallintaan sekä hyvinvointiratkaisuja, jotka tukevat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Kokonaisvaltaiset ratkaisut on otettava päätöksenteon tavoitteeksi.
 2. Maapallon kantokykyyn sopeudutaan. Ilmastonmuutos ja niukkenevat luonnonvarat pakottavat yhteiskunnat muuttumaan. Ympäristön kestävyys, kuten resurssiviisaus ja hiilineutraalius on ymmärrettävä kaiken politiikanteon reunaehdoksi.
 3. Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia. Uudenlainen yhteisöllisyys tekee tuloaan. Ihmisille pitää tarjota laajasti vaikutusmahdollisuuksia, kun ratkaistaan heitä koskevia kysymyksiä. Yhteisöistä nouseviin ratkaisuehdotuksiin kannattaa tarttua ja kokeilla niitä.
 4. Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi. Talouden rakenteita ja toimintatapoja pitää uudistaa niin, että talous tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, eikä ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen jatkuvasta kasvusta. Siihen tarvitaan uudenlaista yhteistyötä.
 5. Osaamista monimutkaiseen maailmaan. Suomen tärkeä menestystekijä on osaavat ihmiset. Heiltä edellytetään yhä enemmän laajojen kokonaisuuksien hallitsemista kapea-alaisen osaamisen lisäksi. Eritaustaisista ihmisistä koostuvat ryhmät ovat usein hyviä ratkomaan monimutkaisia haasteita.
 6. Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi. Hallinto ei pysy yhteiskunnan muutosten perässä. Eri hallinnonalojen pitää pyrkiä suljetuista siiloista avoimuuteen ja eri hallinnonaloja yhdistäviin toimintamalleihin. Muutosehdotuksiin on tartuttava ketterästi kokeillen.

+ Resilienssin vahvistaminen. Näiden kuuden periaatteet toteutus lisää yhteiskunnan resilienssiä, eli kykyä hyödyntää yllättäviä muutoksia uuden oppimisen ja vahvistumisen lähteenä.

Periaatteemme kuvastavat länsimaissa tarvittavia ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia, jonka eteen me Sitrassa teemme töitä. Periaatteet painottuvat asioihin, jotka meidän mielestämme Suomessa tarvitsevat juuri nyt erityisesti syvää ajattelu- ja toimintatapojen muutosta.

Mitä seuraavaksi?

Kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa rakentavien periaatteiden laadinta käynnistetiin Sitrassa jatkuvana prosessina. Ensimmäinen raportti kestävän hyvinvoinnin periaatteista julkaistiin keväällä 2013. Visio Suomelle -työpaperiin tiivistimme ajatteluamme vuonna 2014. Lopulta Suomen itsenäisyyden 100­-vuotisjuhla­vuoden kunniaksi yhdistimme voimamme toisen suoma­laisen tulevaisuustalon, Demos Helsingin kanssa suureen visioprojektiin. Tuloksena syntyi pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan Seuraava erä.

Visio hyvinvoinnin seuraavasta erästä tarjoaa edistyksellisen yhteiskuntapolitiikan suuntaviivoja tähdäten reiluun ja kestävään tulevaisuuteen. Se on Sitran visio Suomelle, mutta se on myös visio, johon omalla työllämme tähtäämme.

Sitran toiminta jakautuu temaattisesti kolmeen osaan:

 1. Hiilineutraali kiertotalous rakentaa resurssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä.
 2. Uudistumiskyky vahvistaa uudistumishalua ja -kykyä Suomen kilpailuvaltiksi ja elinvoiman edellytyksenä.
 3. Uusi työelämä ja kestävä talous edistää työelämän uudistumista ja elinikäistä oppimista sekä kestävää taloutta kokeilujen ja uusien toiminta- ja rahoitusmallien avulla.

Näiden kolmen teeman lisäksi visiota kohti kuljettavat kaksi pysyvää toimintoamme – Ennakointi sekä Yhteiskunnallinen koulutus.

Lue lisää

Kysyttävää?

Ota yhteyttä.

Vaikuttavuuden arviointi

Työmme tueksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Ajankohtaista

Lue lisää.

Mistä on kyse?

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Sitran vaikuttavuusarvioinnin kokonaisuus on rakennettu analysoimaan näiden tavoitteiden toteutumista. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja riippumatonta tietoa toimintamme tuloksellisuudesta.

Tavoitteinamme on, että

 1. hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti
 2. maapallon kantokykyyn sopeudutaan
 3. yksilöille ja yhteisöille saadaan enemmän vaikutusmahdollisuuksia
 4. talous muuttuu uudistavaksi ja yhteisölliseksi
 5. osaaminen monimutkaisessa maailmassa vahvistuu
 6. hallinto muuttuu osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi
 7. Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdollisuudet kehityssuunnat hyvin.
 8. Sitra on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu, vastuullinen ja riippumaton tulevaisuusorganisaatio (think-and-do-tank)

Mitä teemme?

Arvioinnin avulla lisäämme tietoa ja ymmärrystä kestävän hyvinvoinnin ja tulevaisuuden menestystekijöistä.

Lähestymistavassamme korostamme arvioinnin hyödynnettävyyttä oman toimintamme kehittämisessä ja uuden oppimisessa. Olennaista on, että arviointiasetelmissa ja -menetelmissä huomioidaan tulevaisuustyömme luonne ja toimintaympäristö sekä systeemisten muutosten dynamiikka ja aikajänne.

Sitran toimintatapaan kuuluu tiivis yhteistyö kumppaniemme ja sidosryhmien kanssa. Vaikuttavuuden arvioinnissa kiinnostus kohdistuu erityisesti Sitran kontribuutioon ja vaikuttavuuden keinoihin. Se avaa näkökulmia esimerkiksi siihen, missä toiminnassa meidän kannattaa olla mukana, millä tavoin ja kuinka pitkään.

Sitran arvioinnin kokonaisuus on kaksiosainen: ensin Sitran toimintaa arvioidaan kuhunkin vaikuttavuustavoitteeseen peilaten, ja sen jälkeen tehdään kokoava arviointi, joka paitsi nimensä mukaisesti kokoaa vaikuttavuusarviointien tulokset yhteen, analysoi myös laajemmin Sitran toimintaympäristöä sekä toimintaa. Kokoavan arvioinnin toimeksiantaja on Sitran hallintoneuvosto eli eduskunnan pankkivaltuusto. Kaikki arvioijat on valittu julkisen kilpailutuksen kautta.

Missä mennään?

Sitran vaikuttavuusarvioinnit:

Tulossa:

 • Maapallon kantokykyyn sopeudutaan, Gaia Consulting Oy (valmistuu 2019)
 • Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi, Frisky & Anjoy Oy, 4Front Oy &  Augmented Leadership Institute (valmistuu 2019)
 • Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdollisuudet kehityssuunnat hyvin (valmistuu 2019)

Sitran kokoava arviointi, 4Front Oy, Owal Group Oy & Technopolis Group (valmistuu 2019)

Arviointiraportit

Tutustu tuloksiin.

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää.

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli sparraa Sitran strategiaa ja tukee työmme viemistä maailmalle.

Paneelin jäsenet

Mistä on kyse?

Viheliäiset ongelmat eivät pysähdy maiden rajoille. Yhteisten ongelmien taklaamiseksi vuoropuhelua on käytävä tiivisti myös kansainvälisillä areenoilla. Sen lisäksi, että Sitran asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, Sitran kansainvälinen asiantuntijapaneeli haastaa Sitran Seuraava erä -visiotyötä ja sparraa meitä teema- ja projektityössämme.

Riippumattomana toimijana asiantuntijapaneeli tuo omia kansainvälisiä näkemyksiään Sitran strategisiin valintoihin. Paneelilta haetaan myös tukea ja lisäpotkua Sitran toimintaan kansainvälisillä areenoilla.

Paneelin jäsenet ovat:

Anders Wijkman – presidentti, Rooman Klubi, hallituksen jäsen Tällberg-säätiö ja Stockholm Resilience Center

Naoki Saito – johtaja, Kansallinen tiede- ja teknologiainstituutti (NISTEP), Japani

Geoff Mulgan – toimitusjohtaja, Nesta

Mariana Mazzucato – professori, University College London

Bruce Jones – ulkopolitiikkaohjelman johtaja, Brookings Institution

Aart de Geus – toimitusjohtaja, Bertelsmann-säätiö

Pekka Ala-Pietilä – hallituksen puheenjohtaja, Sanoma Oy & Huhtamäki

Missä mennään?

Asiantuntijapaneeli kokoontui kahdesti vuonna 2015 ja kerran vuonna 2016. Vuonna 2017 paneeli käynnistää toisen kaksivuotiskautensa Helsingissä 25.-26.9.

Tapaamisten yhteydessä pureudutaan ajankohtaisiin ilmiöihin, jaetaan oppeja sekä tutustutaan suomalaiseen innovaatiotoimintaan.

Ajankohtaista

Lue lisää.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?