Strategia

Strategiamme keskiössä on visio reilusta ja kestävästä tulevaisuudesta eli hyvinvoinnin seuraavasta erästä.

6+1 tavoitetta

Sitran tulevaisuustyön taustalla on visio siitä, että Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitetaan hyvää elämää, jota eletään maapallon kantokyvyn rajoissa – tässä, nyt ja tulevaisuudessa.

Sitran toimintaa ohjaa kuusi kestävän hyvinvoinnin periaatetta, jotka ovat kytköksissä toisiinsa: Kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaiken toiminnan tavoite, jolle maapallon kantokyky luo reunaehdot. Yhteiskunnan toimijat ja toimintatavat taloudessa, yhteisöissä, osaamisen kehittämisessä ja hallinnossa tukevat tätä tavoitetta.

 1. Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti. Ihmisten arki on monimutkaistunut ja siitä selvitäkseen tarvitaan tukea elämänhallintaan sekä hyvinvointiratkaisuja, jotka tukevat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Kokonaisvaltaiset ratkaisut on otettava päätöksenteon tavoitteeksi.
 2. Maapallon kantokykyyn sopeudutaan. Ilmastonmuutos ja niukkenevat luonnonvarat pakottavat yhteiskunnat muuttumaan. Ympäristön kestävyys, kuten resurssiviisaus ja hiilineutraalius on ymmärrettävä kaiken politiikanteon reunaehdoksi.
 3. Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia. Uudenlainen yhteisöllisyys tekee tuloaan. Ihmisille pitää tarjota laajasti vaikutusmahdollisuuksia, kun ratkaistaan heitä koskevia kysymyksiä. Yhteisöistä nouseviin ratkaisuehdotuksiin kannattaa tarttua ja kokeilla niitä.
 4. Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi. Talouden rakenteita ja toimintatapoja pitää uudistaa niin, että talous tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, eikä ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen jatkuvasta kasvusta. Siihen tarvitaan uudenlaista yhteistyötä.
 5. Osaamista monimutkaiseen maailmaan. Suomen tärkeä menestystekijä on osaavat ihmiset. Heiltä edellytetään yhä enemmän laajojen kokonaisuuksien hallitsemista kapea-alaisen osaamisen lisäksi. Eritaustaisista ihmisistä koostuvat ryhmät ovat usein hyviä ratkomaan monimutkaisia haasteita.
 6. Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi. Hallinto ei pysy yhteiskunnan muutosten perässä. Eri hallinnonalojen pitää pyrkiä suljetuista siiloista avoimuuteen ja eri hallinnonaloja yhdistäviin toimintamalleihin. Muutosehdotuksiin on tartuttava ketterästi kokeillen.

+ Resilienssin vahvistaminen. Näiden kuuden periaatteet toteutus lisää yhteiskunnan resilienssiä, eli kykyä hyödyntää yllättäviä muutoksia uuden oppimisen ja vahvistumisen lähteenä.

Periaatteemme kuvastavat länsimaissa tarvittavia ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia, jonka eteen me Sitrassa teemme töitä. Periaatteet painottuvat asioihin, jotka meidän mielestämme Suomessa tarvitsevat juuri nyt erityisesti syvää ajattelu- ja toimintatapojen muutosta.

Mitä seuraavaksi?

Kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa rakentavien periaatteiden laadinta käynnistetiin Sitrassa jatkuvana prosessina. Ensimmäinen raportti kestävän hyvinvoinnin periaatteista julkaistiin keväällä 2013. Visio Suomelle -työpaperi (2014) tiivistää tämän hetkisen ymmärrykseemme aiheesta.

Suomen itsenäisyyden 100­-vuotisjuhla­vuoden kunniaksi yhdistimme voimamme toisen suoma­laisen tulevaisuustalon, Demos Helsingin kanssa suureen visioprojektiin. Etsinnässä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan Seuraava erä. Mitä maailman muutoksesta pitäisi ajatella tänään? Millaisista aineksista syntyy pohjoismaisille arvoille rakentuva kestävä hyvinvointi, jossa korostuvat ihmisten laaja osallisuus, korkea luottamus ja reiluus?

Lue lisää

Kysyttävää?

Ota yhteyttä.

Vaikuttavuuden arviointi

Työmme tueksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Ajankohtaista

Lue lisää.

Arviointiraportit

Tutustu tuloksiin.

Mistä on kyse?

Vuosina 2016–2019 vahvistamme vaikuttavuutemme analyysia ulkoisella arvioinnilla. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja riippumatonta tietoa toimintamme tuloksellisuudesta. Arvioinnin lähtökohtana ovat Sitran yhteiset vaikuttavuustavoitteet, jotka ohjaavat toimintaamme kestävän hyvinvoinnin edistämisessä.

Tavoitteinamme on, että

 1. hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti
 2. maapallon kantokykyyn sopeudutaan
 3. yksilöille ja yhteisöille saadaan enemmän vaikutusmahdollisuuksia
 4. talous muuttuu uudistavaksi ja yhteisölliseksi
 5. osaaminen monimutkaisessa maailmassa vahvistuu
 6. hallinto muuttuu osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi

Mitä teemme?

Arvioinnin avulla lisäämme tietoa ja ymmärrystä kestävän hyvinvoinnin ja tulevaisuuden menestystekijöistä.

Lähestymistavassamme korostamme arvioinnin hyödynnettävyyttä oman toimintamme kehittämisessä ja uuden oppimisessa. Olennaista on, että arviointiasetelmissa ja -menetelmissä huomioidaan tulevaisuustyömme luonne ja toimintaympäristö sekä systeemisten muutosten dynamiikka ja aikajänne.

Sitran toimintatapaan kuuluu tiivis yhteistyö kumppaniemme ja sidosryhmien kanssa. Vaikuttavuuden arvioinnissa kiinnostus kohdistuu erityisesti Sitran kontribuutioon ja vaikuttavuuden keinoihin. Se avaa näkökulmia esimerkiksi siihen, missä toiminnassa meidän kannattaa olla mukana, millä tavoin ja kuinka pitkään.

Missä mennään?

Ensimmäiseksi vaikuttavuusarvioinnin kohteiksi Sitran hallitus valitsi tavoitteet Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti ja Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi. Syksyllä 2016 kilpailutimme niille ulkoiset, riippumattomat arvioijat. Tulokset näistä kahdesta ensimmäisestä arvioinnista julkaistiin syksyllä 2017.

Vuoteen 2019 mennessä arvioidaan myös muut kestävän hyvinvoinnin periaatteita kuvaavat vaikuttavuustavoitteemme.

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää.

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli sparraa Sitran strategiaa ja tukee työmme viemistä maailmalle.

Paneelin jäsenet

Mistä on kyse?

Viheliäiset ongelmat eivät pysähdy maiden rajoille. Yhteisten ongelmien taklaamiseksi vuoropuhelua on käytävä tiivisti myös kansainvälisillä areenoilla. Sen lisäksi, että Sitran asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, Sitran kansainvälinen asiantuntijapaneeli haastaa Sitran Seuraava erä -visiotyötä ja sparraa meitä teema- ja projektityössämme.

Riippumattomana toimijana asiantuntijapaneeli tuo omia kansainvälisiä näkemyksiään Sitran strategisiin valintoihin. Paneelilta haetaan myös tukea ja lisäpotkua Sitran toimintaan kansainvälisillä areenoilla.

Paneelin jäsenet ovat:

Anders Wijkman – presidentti, Rooman Klubi, hallituksen jäsen Tällberg-säätiö ja Stockholm Resilience Center

Naoki Saito – johtaja, Kansallinen tiede- ja teknologiainstituutti (NISTEP), Japani

Geoff Mulgan – toimitusjohtaja, Nesta

Mariana Mazzucato – professori, University College London

Bruce Jones – ulkopolitiikkaohjelman johtaja, Brookings Institution

Aart de Geus – toimitusjohtaja, Bertelsmann-säätiö

Pekka Ala-Pietilä – hallituksen puheenjohtaja, Sanoma Oy & Huhtamäki

Missä mennään?

Asiantuntijapaneeli kokoontui kahdesti vuonna 2015 ja kerran vuonna 2016. Vuonna 2017 paneeli käynnistää toisen kaksivuotiskautensa Helsingissä 25.-26.9.

Tapaamisten yhteydessä pureudutaan ajankohtaisiin ilmiöihin, jaetaan oppeja sekä tutustutaan suomalaiseen innovaatiotoimintaan.

Ajankohtaista

Lue lisää.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?