Strategia

Strategiamme keskiössä on visio reilusta ja kestävästä tulevaisuudesta eli hyvinvoinnin seuraavasta erästä.

6+1 tavoitetta

Sitran tulevaisuustyön taustalla on visio reilusta ja kestävästä tulevaisuudesta, hyvinvoinnin seuraavasta erästä.

Sitran toimintaa ohjaa kuusi kestävän hyvinvoinnin periaatetta, jotka ovat kytköksissä toisiinsa: kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaiken toiminnan tavoite, jolle maapallon kantokyky luo reunaehdot. Yhteiskunnan toimijat ja toimintatavat taloudessa, yhteisöissä, osaamisen kehittämisessä ja hallinnossa tukevat tätä tavoitetta.

  1. Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti. Ihmisten arki on monimutkaistunut ja siitä selvitäkseen tarvitaan tukea elämänhallintaan sekä hyvinvointiratkaisuja, jotka tukevat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Kokonaisvaltaiset ratkaisut on otettava päätöksenteon tavoitteeksi.
  2. Maapallon kantokykyyn sopeudutaan. Ilmastonmuutos ja niukkenevat luonnonvarat pakottavat yhteiskunnat muuttumaan. Ympäristön kestävyys, kuten resurssiviisaus ja hiilineutraalius on ymmärrettävä kaiken politiikanteon reunaehdoksi.
  3. Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia. Uudenlainen yhteisöllisyys tekee tuloaan. Ihmisille pitää tarjota laajasti vaikutusmahdollisuuksia, kun ratkaistaan heitä koskevia kysymyksiä. Yhteisöistä nouseviin ratkaisuehdotuksiin kannattaa tarttua ja kokeilla niitä.
  4. Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi. Talouden rakenteita ja toimintatapoja pitää uudistaa niin, että talous tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, eikä ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen jatkuvasta kasvusta. Siihen tarvitaan uudenlaista yhteistyötä.
  5. Osaamista monimutkaiseen maailmaan. Suomen tärkeä menestystekijä on osaavat ihmiset. Heiltä edellytetään yhä enemmän laajojen kokonaisuuksien hallitsemista kapea-alaisen osaamisen lisäksi. Eritaustaisista ihmisistä koostuvat ryhmät ovat usein hyviä ratkomaan monimutkaisia haasteita.
  6. Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi. Hallinto ei pysy yhteiskunnan muutosten perässä. Eri hallinnonalojen pitää pyrkiä suljetuista siiloista avoimuuteen ja eri hallinnonaloja yhdistäviin toimintamalleihin. Muutosehdotuksiin on tartuttava ketterästi kokeillen.

+ Resilienssin vahvistaminen. Näiden kuuden periaatteet toteutus lisää yhteiskunnan resilienssiä, eli kykyä hyödyntää yllättäviä muutoksia uuden oppimisen ja vahvistumisen lähteenä.

Periaatteemme kuvastavat länsimaissa tarvittavia ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia, jonka eteen me Sitrassa teemme töitä. Periaatteet painottuvat asioihin, jotka meidän mielestämme Suomessa tarvitsevat juuri nyt erityisesti syvää ajattelu- ja toimintatapojen muutosta.

Mitä seuraavaksi?

Kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa rakentavien periaatteiden laadinta käynnistetiin Sitrassa jatkuvana prosessina. Ensimmäinen raportti kestävän hyvinvoinnin periaatteista julkaistiin keväällä 2013. Visio Suomelle -työpaperiin tiivistimme ajatteluamme vuonna 2014. Lopulta Suomen itsenäisyyden 100­-vuotisjuhla­vuoden kunniaksi yhdistimme voimamme toisen suoma­laisen tulevaisuustalon, Demos Helsingin kanssa suureen visioprojektiin. Tuloksena syntyi pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan Seuraava erä.

Visio hyvinvoinnin seuraavasta erästä tarjoaa edistyksellisen yhteiskuntapolitiikan suuntaviivoja tähdäten reiluun ja kestävään tulevaisuuteen. Se on Sitran visio Suomelle, mutta se on myös visio, johon omalla työllämme tähtäämme.

Sitran toiminta jakautuu temaattisesti kolmeen osaan:

  1. Hiilineutraali kiertotalous rakentaa resurssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä.
  2. Uudistumiskyky vahvistaa uudistumishalua ja -kykyä Suomen kilpailuvaltiksi ja elinvoiman edellytyksenä.
  3. Uusi työelämä ja kestävä talous edistää työelämän uudistumista ja elinikäistä oppimista sekä kestävää taloutta kokeilujen ja uusien toiminta- ja rahoitusmallien avulla.

Näiden kolmen teeman lisäksi visiota kohti kuljettavat kaksi pysyvää toimintoamme – Ennakointi sekä Yhteiskunnallinen koulutus.

Lue lisää

Vaikuttavuuden arviointi

Työmme tueksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Lue lisää

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli sparraa Sitran strategiaa ja tukee työmme viemistä maailmalle.

Lue lisää

Kysyttävää?

Ota yhteyttä.

Mistä on kyse?