Ansökan för lösningar:
Ta kontroll över energiförbrukningen med hjälp av data 

Användningen av data ger möjligheter att utveckla nya digitala tjänster som kan ge energibesparingar och en mer flexibel energiförbrukning. Sitra har inlett en sökning efter lösningar riktade till företag och andra operatörer, där Sitras finansiering kommer att påskynda skapandet av produkter och tjänster fokuserade på energiförbrukning. Ansökningstiden gick ut den 21.11.2022. 

Vad handlar det om? 

Energikrisen lindras genom att spara energi och jämna ut samhällets energianvändningstoppar. Det finns stora möjligheter till innovation och affärsverksamhet inom nya tjänster för att lindra energikrisen. 

Sitra öppnar en sökning efter lösningar för att hitta projekt att finansiera. Målet är att använda Sitras finansiering för att påskynda framväxten av digitala lösningar, produkter och tjänster som hjälper konsumenterna att använda energi (el eller värme) mer effektivt. En förnuftig energianvändning kan leda till ekonomiska besparingar för konsumenterna och i bästa fall till att toppar och dalar i energisystemet jämnas ut.  

Nu söks framför allt digitala lösningar som bygger på användningen av data. Data som används i lösningarna kan vara offentliga (såsom elprisdata, förbrukningsstatistik, väderdata) eller så kallade proprietär data (såsom tjänstanvändarnas egen förbrukningshistorik). 

Ett exempel på lösning som söks kan vara en mobilapplikation som tipsar om nästa tidpunkt för lågkostnads-el, när det är värt att schemalägga en tvättmaskin i hushållet. Ett annat exempel kan vara en tjänst som analyserar ett hushålls eller ett litet företags elförbrukning varje timme och rapporterar om hur de uppsatta besparingsmålen har uppnåtts, samtidigt som den ger vägledning om hur man kan spara energi mer effektivt eller hur man förbättrar flexibiliteten. 

Lösningen kan vara en nuvarande lösning, som resulterar i en funktionell tjänst som utnyttjar befintliga datakällor. Lösningen kan också vara en framtida lösning, i vilket fall det endast är en plan eller idé för en tjänst som kräver utredning och forskning, nya data, gränssnitt eller annan infrastruktur för att genomföras, men som enligt ansökandens bedömning skulle kunna genomföras som en tjänst inom en snar framtid.  

I det första skedet kan man uppskattningsvis bevilja 5 000–15 000 euro och i det andra skedet uppskattningsvis 20 000–50 000 euro i finansiering per sökande, beroende på projektets mål och projektplanen. Under sökningen av lösningar kan en enskild sökande få högst 65 000 euro i finansiering.

Ansökandet efter en lösning består av två faser:  

  1. I den första fasen kommer Sitra att välja ut och finansiera upp till 15 projekt där stödmottagarens lösning antingen kommer att testas (den så kallade nuvarande lösningen) eller där dess genomförbarhet kommer att undersökas för eventuell vidareutveckling (den så kallade framtida lösningen).  
     
    I slutet av den första fasen kommer stödmottagarna att utarbeta en slutrapport som beskriver genomförandet och resultaten av deras projekt, inklusive stödmottagarens bedömning av möjligheterna till vidareutveckling av lösningen. Upp till tre av de bästa lösningar kommer att väljas ut, baserat på slutrapporten. Utvärderingarna och urvalet görs av Sitra, som kan använda sig av externa experters åsikter när de gör utvärderingarna och urvalet.   
  2. Skaparna av de lösningar som valts ut som de bästa kan, om de så önskar, lämna in en ansökan om ytterligare finansiering till Sitra i den andra fasen av lösningsansökningen.  I den andra fasen kan lösningarna vidareutvecklas till funktionella produkter eller tjänster. De lösningar som väljs ut för den andra fasen förväntas, enligt vad som beskrivs närmare i urvalskriterierna, ha en tydligt påvisad effektivitet och ett realistiskt sätt att genomföras som en genomförbar, skalbar lösning. 

Sitra ordnar ett webinarium den 31.10.2022 kl 10–11, där du kan ställa ytterligare frågor om ansökningen. Anmäl dig med (på finska). 

Dessutom kan intresserade delta i ett annat evenemang under vecka 44 där finländska energiaktörer presenterar de lösningar på de utmaningar som energisektorn står inför.  De lösningar som föreslås i ansökningsomgången behöver inte ta itu med dessa utmaningar, men energisektorn har en aktuell syn på effektiva åtgärder för energibesparing och konsumtionsflexibilitet, och därför kan det vara användbart för den ansökande att känna till dem. De ansökande kan överväga att svara på dessa utmaningar om de så vill. Anmäl dig med (på finska). 

Frågor som rör ansökan ska skickas till Sitra via e-post till följande adress datatalouden.tiekartta@sitra.fi senast den 7.11.2022 kl. 8.00. Svaren på frågorna publiceras på Sitras webbplats den 11.11.2022. 

Hur du ansöker 

Ansökningstiden gick ut den 21.11.2022. 

Vem kan ansöka? 

Vi söker aktörer med förmågan och viljan att snabbt testa nya eller befintliga lösningar eller tjänster som bygger på datadrivna metoder med fokus på att skapa konkreta fördelar för konsumenterna i form av energi- eller värmebesparingar eller flexibilitet i konsumtionen. Vi letar efter lösningar som antingen kan utvecklas till operativa tjänster under kommande vinter eller som undersöks för framtida värmesäsonger. Förhoppningen är att aktören ska vara redo att delta i båda faserna av lösningsansökandet. 

Företag registrerade i Finland eller utomlands och andra organisationer, det vill säga juridiska personer, kan delta i ansökan.  

Som utgångspunkt måste ansökanden kunna acceptera Sitra-finansieringen som ett stöd av mindre betydelse dvs, de minimis-stöd. 

Den ansökande måste kunna hålla en tidsplan för de olika stadierna av ansökan. 

För mer information, läs dokumentet om villkoren för deltagande i utmaningen Energi nedåt med datalösningar (på finska). 

Vad förväntar vi oss av lösningarna? 

Mål: Den digitala produkt eller tjänst som utvecklas bör fokusera på att skapa en lättanvänd, datadriven lösning som hjälper energianvändare att göra bättre val. 

Uppgifternas roll: Vi letar efter lösningar som utnyttjar data. Uppgifterna kan vara offentliga öppna uppgifter eller uppgifter som ägs av enskilda personer eller organisationer. 

Rättvisa: Pilotprojektet bör återspegla europeiska regler för rättvis dataekonomi (se mer information, t.ex från Fair Data Rulebook). 

Människoorientering: Människoorientering måste återspeglas i tjänsten, i respekten för individers och organisationers rättigheter, och i det faktum att utvecklingen av en lösning bygger på människors verkliga behov och livssituation.  

Erfarenheter: Denna inbjudan att söka lösningar kommer att samla in lärdomar och erfarenheter från de aktörer och intressenter som är involverade i olika roller. Erfarenheter och lärdomar kommer att delas och publiceras i slutet av pilotprojektet så att andra kan dra nytta av resultaten. 

Schema: De projekt som finansieras i den första fasen måste genomföras mellan december 2022 och januari 2023. Genomförandet av de uppföljningsprojekt som ska finansieras i den tredje fasen ska äga rum mellan februari och maj 2023. 

Kriterierna för utvärdering av projekten finns i bilagan (på finska). 

Det första steget 

Den första fasen av projektansökningar inleds den 25 oktober 2022. För att ansöka fyller du i ansökningsformuläret (på finska) och bifogar en projektplan i fri form (högst 2 sidor) och en kostnadsberäkning (på finska). 

Ansökning och alla bilagor ska skickas till Sitra senast den 21.11.2022 kl. 16.00.   

De som får finansiering i den första fasen ska lämna in en detaljerad slutrapport om projektets första fas till Sitra, enligt vad som anges i finansieringsavtalet. Slutrapporten ska innehålla en redogörelse för genomförandet av projektet, resultaten och en bedömning av möjligheterna till vidareutveckling av projektet. Slutrapporten ska lämnas in till Sitra via e-post senast kl. 16.00 den 31.1.2023. 

På basis av rapporterna kommer Sitra att välja ut upp till tre bästa lösningar i februari 2023, och de som genomför dem kan ansöka om ytterligare finansiering för att utveckla lösningen vidare. Vidareutveckling kan innebära antingen att lösningen utvecklas till en färdig produkt eller att man undersöker om lösningen är genomförbar. 

Den andra etappen  

Den andra fasen av ansökningsomgången, dvs. ansökningsomgången för uppföljningsfinansiering, är öppen för de bäst utvalda lösningarna från den första fasen. Ansökningstiden för den andra etappen av ansökningsomgången och tidsplanen för det fortsatta genomförandet av projekten kommer att vara mellan februari och maj 2023. De tre bästa projekten kommer att meddelas separat med mer detaljerade instruktioner och tidsfrister för att ansöka om ytterligare finansiering.  

Innan du lämnar in din ansökan bör du läsa de detaljerade villkoren och övriga bilagor, som tillsammans utgör villkoren för inbjudan att lämna förslag och innehåller information om bland annat begränsningar för stöd av mindre betydelse och villkor för immateriella rättigheter för projektresultaten.   

Utvärdering och godkännande av ansökningar 

Sitra kommer att utvärdera ansökningarna i det första och andra steget och välja ut de lösningar som ska finansieras. Sitra kan anlita externa experter för att stödja utvärderingen av ansökningarna. Alla ansökande kommer att informeras om sitt val genom ett skriftligt beslut. Ett finansieringsavtal kommer att upprättas med dem som får ett positivt finansieringsbeslut.  

I slutet av den första fasen av ansökningsomgången kommer upp till tre av de bästa projekten att väljas ut bland de projekt som fick finansiering i den första fasen och kommer att kunna ansöka om ytterligare finansiering från Sitra. Vid behov väljer Sitra ut och utvärderar tillsammans med externa experter. Utvärderingar och urval görs på grundval av de slutrapporter som stödmottagarna lämnar in.  

Se den bifogade bilagan för mer detaljerade villkor och urvalskriterier.

Tidsplan

10/2022

Den första fasen i ansökandet efter lösningar inleds den 25.10.2022 

10/2022

Info webbseminarium 31.10.2022 

10/2022

Reverse pitching 31.10.2022

Energioperatörer presenterar möjliga energiutmaningar för dem som är intresserade av att ansöka.

11/2022

Frågor som gäller ansökan till Sitra

Frågor om ansökan ska skickas till Sitra senast den 7.11.2022 kl. 8.00. Svaren på frågorna kommer att publiceras på Sitras webbplats senast den 11.11.2022. 

11/2022

Den första etappen av lösningsansökningsomgången avslutas den 21.11.2022 kl. 16.00

12/2022

Sitra fattar beslut om vilka projekt som skall finansieras   

Sitra fattar beslut om vilka projekt som skall finansieras och meddelar alla ansökande om besluten i början av december 2022. Därefter ingås finansieringsavtalen.

12/2022

Genomförandet av de finansierade projekten  

Genomförandet av de finansierade projekten kommer att inledas i december 2022 efter undertecknandet av finansieringsavtalen.  

12/2022

Workshopar för projekten som ska genomföras  

Projekten som får finansiering erbjuds sparrningsstöd av experterna från Sitra och annanstans. Det är frivilligt att delta i arbetet i workshoparna.

1/2023

Projekten kommer att avslutas

Projekten kommer att avslutas senast den 31.1.2023. Slutrapporten om genomförandet, resultaten och möjligheterna till vidareutveckling av de projekt som finansierats under den första fasen ska lämnas in till Sitra för utvärdering senast den 31.1.2023 kl. 16.00.

2/2023

Sitra kommer att publicera de bästa lösningarna 

Sitra kommer att publicera de bästa lösningarna i februari 2023. De som väljs ut för att fortsätta kommer att informeras om tidsplanen för den fortsatta ansökan i februari 2023. 

2-3/
2023

Den andra fasen av lösningsansökandet

Den andra fasen av lösningsansökandet kommer att inledas i februari/mars för de personer som är utvalda. Den exakta tidsplanen kommer att meddelas de ansökande som valts ut i ett senare skede.

2-3/
2023

Beslut om uppföljningsfinansiering

Beslut om uppföljningsfinansiering och finansieringsavtal för uppföljningsfinansiering kommer att fattas i februari-mars 2023. 

5/2023

De projekt som ska finansieras ytterligare kommer att genomföras efter det att finansieringsavtalet ingåtts

Genomförandet avslutas senast i maj 2023. 

5/2023

Slutrapport 

När de finansierade projekten har slutförts ska stödmottagaren lämna in en slutrapport om uppföljningsprojektet till Sitra senast i slutet av maj 2023.

Bilagor till ansökningsblanketten 

Mer information på 

De ansökande rekommenderas att ta del av följande bakgrundsinformation: 

Snäppet svalare

Mognadsmodellen för rättvis dataekonomi vägleder företag till hållbar datanyttjande 

Regelbok för rättvis dataekonomi (på finska)

Tag kontakt 

personer
Tarmo Toikkanen
Ledande Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Nytt

nyheter

Mobilappar som gör det enklare att spara energi, optimering av effektiv ventilation och solpaneler – Sitra har utsett åtta pilotprojekt, med vilka man tacklar energiutmaningar

nyheter

Nu är det dags att skruva ner energiförbrukningen

Frågan: Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som rejälast i landet är. Robotten pekar på Fair data economy score och säger: Skulle vi ändå försöka med detta?
artiklar

Mognadsmodellen för rättvis dataekonomi leder företagen mot hållbar dataanvändning

Vad handlar det om?