Ratkaisuhaku: Energiankäyttö haltuun datan avulla 

Datan hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseen, joiden avulla voidaan vauhdittaa energiansäästöä ja tasata kulutuspiikkejä. Sitra on avannut yrityksille ja muille toimijoille suunnatun ratkaisuhaun, jossa kehitetään erilaisia datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluja energian säästämiseksi. Hakuaika päättyi 21.11.2022.

Mistä on kyse?

Energiakriisiin löytyy helpotusta energiaa säästämällä sekä yhteiskunnan energiankulutuspiikkejä tasaamalla. Uusissa energiakriisiä lievittävissä palveluissa piilee merkittävä tilaisuus innovaatioille ja liiketoiminnalle. 

Ratkaisuhaun tavoitteena on vauhdittaa Sitran myöntämän rahoituksen avulla sellaisten digitaalisten ratkaisujen eli tuotteiden ja palvelujen syntymistä, jotka auttavat kuluttajaa käyttämään energiaa (sähköä tai lämpöä) nykyistä toimivammin. Järkevä energiankäyttö voi näkyä kuluttajille taloudellisina säästöinä ja parhaimmillaan kulutuspiikkien tasaamisena energiajärjestelmässä.  

Sitra avaa ratkaisuhaun rahoitettavien hankkeiden löytämiseksi. Haussa etsitään erityisesti digitaalisia ratkaisuja, jotka rakentuvat datan hyödyntämiselle. Ratkaisuissa hyödynnettävä data voi olla julkista (kuten sähkön hintatiedot, kulutustilastot, säätiedot) tai niin kutsuttua omadataa (kuten palvelun käyttäjien oma kulutushistoria). 

Yksi esimerkki haussa tavoiteltavasta ratkaisusta voisi olla vaikkapa kännykkäsovellus, joka vihjaa seuraavasta edullisen sähkön ajankohdasta, jolloin kotitaloudessa kannattaa ajastaa pyykinpesukone päälle. Toinen esimerkki voisi olla palvelu, joka analysoi kotitalouden tai pienen yrityksen sähkönkulutusta tuntitasolla ja kertoo asetettujen säästötavoitteiden saavuttamisesta, ohjeistaen samalla energiansäästön tehostamiseen tai kulutusjouston parantamiseen. 

Ratkaisu voi olla nykyhetken ratkaisu, jolloin lopputuloksena syntyy toimiva palvelu, joka hyödyntää olemassa olevia datalähteitä. Ratkaisu voi myös olla tuleva ratkaisu, jolloin kyseessä on vasta suunnitelma tai idea palvelusta, joka vaatii toteutuakseen selvittelyä ja tutkimusta, uutta dataa, rajapintoja tai muuta infrastruktuuria, mutta joka hakijan arvion mukaan voisi olla toteutettavissa lähitulevaisuudessa palveluksi.  

Rahoitusta voidaan ensimmäisessä vaiheessa myöntää arviolta 5 000–15 000 euroa ja toisessa vaiheessa arviolta 20 000–50 000 euroa hakijaa kohden, riippuen hankkeen tavoitteista ja hankesuunnitelmasta. Enintään yksittäinen hakija voi saada rahoitusta ratkaisuhaun aikana 65 000 euroa.   

Ratkaisuhaku on kaksivaiheinen:  

  1. Ensimmäisessä vaiheessa Sitra valitsee ja rahoittaa enintään 15 hanketta, joissa rahoituksensaajan ratkaisua joko pilotoidaan (ns. nykyhetken ratkaisu) tai jonka toteutuskelpoisuutta selvitetään mahdollista jatkokehitystä varten (ns. tuleva ratkaisu).
     
    Ensimmäisen vaiheen päätteeksi rahoituksensaajat laativat hankkeensa toteutusta ja tuloksia kuvaavan loppuraportin, joka sisältää myös rahoituksensaajan arvion ratkaisun jatkokehitysmahdollisuuksista. Loppuraportin perusteella valitaan enintään kolme parasta ratkaisua. Arviot ja valinnat tekee Sitra, joka voi hyödyntää ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja arvioita ja valintoja tehdessään.   
  2. Parhaaksi valittujen ratkaisujen tekijät voivat halutessaan jättää Sitralle jatkorahoitushakemuksen ratkaisuhaun toisessa vaiheessa.  Toisessa vaiheessa ratkaisuja on mahdollista jatkokehittää toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Toiseen vaiheeseen valittavilta ratkaisuilta odotetaan valintakriteereissä tarkemmin kuvattavalla tavalla muun muassa selvästi osoitettua vaikuttavuutta sekä realistinen toteutustapa toimivaksi, skaalautuvaksi ratkaisuksi. 

Sitra järjesti ratkaisuhakua koskevan webinaarin 31.10.2022.

Lisäksi hausta kiinnostuneet saattoivat osallistua toiseen tilaisuuteen, jossa suomalaiset energiatoimijat kertoivat energiasektorin ratkaisua odottavista haasteista 31.10.2022. Hakuun osallistuvien ratkaisuehdotusten ei tarvitse ratkaista juuri näitä haasteita, mutta energia-alalla on ajankohtaista näkemystä vaikuttavista toimenpiteistä energiansäästöön ja kulutusjoustoon, ja siksi hakijoiden voi olla hyödyllistä olla niistä perillä. Halutessaan hakijat voivat harkita juuri näihin haasteisiin vastaamista. Voit lukea koosteen energiatoimijoiden esittämistä ehdotuksista.

Hakuun liittyvät kysymykset tuli lähettää Sitraan sähköpostitse osoitteeseen datataloudentiekartta@sitra.fi viimeistään 7.11.2022. Vastaukset kysymyksiin on julkaistu artikkelissa Sitran verkkosivuilla. 

Kuka voi hakea? 

Etsimme toimijoita, joilla on mahdollisuus ja halu pilotoida nopeasti uusia tai olemassa olevia ratkaisuja tai palveluita, jotka perustuvat datan hyödyntämiselle ja keskittyvät luomaan kuluttajille konkreettista hyötyä energian tai lämmön käytön säästämisessä tai kulutusjoustossa. Haemme ratkaisuja, jotka joko voidaan kehittää toimiviksi palveluiksi kuluvan talven aikana tai joiden mahdollisuuksia selvitetään tulevia lämmityskausia silmällä pitäen. Toimijalla toivotaan olevan valmius osallistua ratkaisuhaun kumpaankin vaiheeseen. 

Hakuun voivat osallistua Suomeen tai ulkomaille rekisteröityneet yritykset ja muut organisaatiot eli oikeushenkilöt.  

Hakijan on voitava lähtökohtaisesti ottaa vastaan Sitran rahoitus vähämerkityksellisenä eli ns. de minimis -tukena. 

Hakijan on voitava sitoutua haun eri vaiheita koskevaan toteutusaikatauluun. 

Lue tarkemmat ohjeet Lisätietoja Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhaun osallistumisen ehdoista -dokumentista

Mitä odotamme ratkaisuilta? 

Tavoite: Kehitettävän digitaalisen tuotteen tai palvelun tulee keskittyä luomaan helppokäyttöinen, dataa hyödyntävä ratkaisu, joka auttaa energiankäyttäjää tekemään parempia valintoja. 

Datan rooli: Haemme ratkaisuehdotuksia, jotka hyödyntävät dataa. Data voi olla julkista avointa dataa tai henkilöiden tai organisaatioiden omaa dataa. 

Reiluus: Pilotin tulee ilmentää eurooppalaisia reilun datatalouden sääntöjä (katso lisätietoja esim. Reilun datatalouden sääntökirjasta). 

Ihmislähtöisyys: Ihmislähtöisyyden tulee näkyä palvelussa yksilöiden ja organisaatioiden oikeuksien kunnioittamisena sekä siinä, että ratkaisun kehitys lähtee ihmisten aidoista tarpeista ja elämäntilanteista.  

Kokemukset: Ratkaisuhaussa kerätään oppeja ja kokemuksia siihen eri rooleissa osallistuvilta toimijoilta ja sidosryhmiltä. Kokemuksia ja oppeja on tarkoitus jakaa ja julkaista pilottihankkeen toteutuksen päätteeksi niin, että muutkin voivat hyötyä saaduista tuloksista. 

Aikataulu: Ensimmäisessä vaiheessa rahoitettavien hankkeiden toteutuksen tulee ajoittua aikavälille joulukuu 2022–tammikuu 2023. Toisessa vaiheessa rahoitettavien jatkohankkeiden toteutuksen tulee ajoittua aikavälille helmikuu–toukokuu 2023. 

Hankkeiden arviointikriteerit löytyvät liitteestä

Hakuohjeet 

Hakuaika päättyi 21.11.2022.

Ensimmäinen vaihe 

Ratkaisuhaun ensimmäinen vaihe aukeaa 25.10.2022. Voit osallistua täyttämällä hakulomakkeen ja liittämällä sen oheen vapaamuotoisen hankesuunnitelman (enintään 2 sivua) ja kustannusarvion.  

Hakemus tulee lähettää liitteineen Sitraan viimeistään 21.11.2022 klo 16.00.   

Rahoitusta ensimmäisessä vaiheessa saaneiden tulee toimittaa Sitralle rahoitussopimuksessa tarkemmin yksilöitävä loppuraportti hankkeen ensimmäisestä vaiheesta. Loppuraportista tulee käydä ilmi hankkeen toteutus, tulokset sekä arvio hankkeen jatkokehitysmahdollisuuksista. Loppuraportti tulee toimittaa Sitraan viimeistään 31.1.2023 klo 16 sähköpostitse. 

Sitra valitsee raporttien perusteella helmikuun 2023 aikana enintään kolme parasta ratkaisua, joiden toteuttajat voivat hakea Sitralta jatkorahoitusta kehittääkseen ratkaisuaan pidemmälle. Jatkokehitys voi koskea joko ratkaisun kehittämistä valmiiksi tuotteeksi tai ratkaisun toteutusedellytysten selvittämistä. 

Toinen vaihe  

Ratkaisuhaun toiseen vaiheeseen eli jatkorahoituksen hakuun voivat osallistua ensimmäisessä vaiheessa parhaaksi valitut ratkaisut. Haun toisen vaiheen hakuaika ja hankkeiden jatkototeutusaikataulu osuvat aikavälille helmikuu–toukokuu 2023. Kolmen parhaan joukkoon valituille hankkeille ilmoitetaan erikseen tarkemmat ohjeet ja hakuajat lisärahoituksen hakemisesta.  

Tutustu ennen hakemuksen jättämistä ratkaisuhaun tarkempiin ehtoihin ja muihin liitteisiin, jotka yhdessä muodostavat haun ehdot ja joissa on tietoa muun muassa de minimis -tuen rajoituksista ja hankkeen tulosten immateriaalioikeuksia koskevista ehdoista.   

Hakemusten arviointi ja hyväksyntä 

Sitra arvioi haun ensimmäisen ja toisen vaiheen hakemukset ja valitsee rahoitettavat ratkaisut. Hakemusten arvioinnin tukena Sitra voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Valinnoista ilmoitetaan toimittamalla kaikille hakijoille kirjallinen päätös tiedoksi. Myönteisen rahoituspäätöksen saavien kanssa laaditaan rahoitussopimus.  

Ratkaisuhaun ensimmäisen vaiheen päätteeksi valitaan ensimmäisessä vaiheessa rahoitusta saaneiden joukosta enintään kolme parasta hanketta, jotka voivat hakea Sitralta jatkorahoitusta. Sitra arvioi ja valitsee parhaat hankkeet tarvittaessa yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Arviot ja valinnat tehdään rahoituksensaajien toimittamien loppuraporttien perusteella.

Katso ratkaisuhaun tarkemmat ehdot ja valintakriteerit oheisesta liitteestä.

Aikataulu

10/
2022

Ratkaisuhaun ensimmäinen vaihe aukeaa 25.10.2022

10/
2022

Infowebinaari 31.10.2022: Miten energiaa voitaisiin säästää dataratkaisujen avulla?

10/
2022

Reverse pitching -tilaisuus 31.10.2022

11/
2022

Hakuun liittyvien kysymysten lähettäminen Sitraan

Hakuun liittyvät kysymykset tulee lähettää Sitraan viimeistään 7.11.2022 klo 8.00. Vastaukset kysymyksiin pyritään julkaisemaan Sitran verkkosivuilla viimeistään 11.11.2022. 

11/
2022

Ratkaisuhaun ensimmäinen hakuvaihe päättyy 21.11.2022 klo 16.00

12/2022

Päätös rahoitettavista hankkeista

Sitra tekee päätökset rahoitettavista hankkeista ja ilmoittaa kaikille hakijoille päätöksistä joulukuun 2022 alussa. Tämän jälkeen tehdään rahoitussopimukset.

12/2022

Rahoitettavien hankkeiden toteutus

Rahoitettavien hankkeiden toteutus käynnistyy joulukuussa 2022 rahoitussopimusten allekirjoittamisen jälkeen.

12/2022

Työpajat toteutettaville hankkeille

Rahoitettaville hankkeille on tarjolla sparraustukea asiantuntijoilta Sitrasta ja muualta. Osallistuminen työpajatyöskentelyyn on vapaaehtoista.

1/2023

Hankkeet päättyvät

Ensimmäisessä vaiheessa rahoitusta saaneiden hankkeiden toteutusta, tuloksia ja jatkokehitysmahdollisuuksia koskeva loppuraportti on toimitettava Sitralle arvioitavaksi viimeistään 31.1.2023 klo 16.00. 

2/2023

Sitra julkaisee tiedon parhaiksi valituista ratkaisuista

Sitra julkaisee tiedon parhaiksi valituista ratkaisuista helmikuussa 2023. Jatkoon valitut saavat tiedon jatkohakua koskevasta aikataulusta helmikuun 2023 aikana.

2-3/ 2023

Ratkaisuhaun toinen hakuvaihe käynnistyy

Ratkaisuhaun toinen hakuvaihe käynnistyy helmi-maaliskuussa jatkoon valituille. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan jatkoon valituille myöhemmin. 

2-3/ 2023

Sitra tekee jatkorahoituspäätökset

Jatkorahoituspäätökset ja jatkorahoitusta koskevat rahoitussopimukset tehdään helmi-maaliskuussa 2023. 

5/2023

Jatkorahoitettavien hankkeiden toteutus

Jatkorahoitettavat hankkeet toteutetaan rahoitussopimuksen solmimisen jälkeen. Toteutus päättyy viimeistään toukokuussa 2023. 

5/2023

Jatkorahoitettavien hankkeiden loppuraporttien toimittaminen Sitralle

Jatkorahoitettavien hankkeiden valmistuttua, rahoituksensaaja toimittaa jatkohanketta koskevan loppuraportin Sitralle toukokuun 2023 loppuun mennessä.

Hakuilmoituksen liitteet

Lisätietoa 

Suosittelemme hakijoita tutustumaan seuraaviin tausta-aineistoihin: 

Astetta alemmas

Reilun datatalouden kypsyysmalli luotsaa yrityksiä kestävään datan käyttöön – Sitra 

Reilun datatalouden sääntökirja – Sitra 

Ota yhteyttä

ihmiset
Tarmo Toikkanen
Johtava asiantuntija, Datatalouden tiekartta

Ajankohtaista

Tästä lisää.

artikkelit

”Kerätyn datan avulla voi oikeasti syntyä säästöä” – Kokeiluissa luotiin fiksumpaa energiankäyttöä dataa hyödyntämällä

uutiset

Energiansäästöä helpottavia mobiilisovelluksia, ilmanvaihdon tehostamista ja aurinkopaneelien optimointia – Sitra on valinnut kahdeksan pilottihanketta, joilla taklataan energiahaasteita

Hankkeet

Pilotit: Energiankäyttö haltuun datan avulla

uutiset

Miten energiaa voitaisiin säästää dataratkaisujen avulla? Osallistu uuteen ratkaisuhakuun!

artikkelit

Kysymyksiä ja vastauksia: Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhaku

artikkelit

Kotitaloudet tarvitsevat helppoja työkaluja energiankulutuksen säätämiseen – Energiatoimijat kirittivät ratkaisujen kehittäjiä

Verkkotapahtuma

Infowebinaari: Miten energiaa voitaisiin säästää dataratkaisujen avulla? Tule mukaan ratkaisuhakuun

maanantai, 31.10.
Verkkotapahtuma

Energiankäyttö haltuun datan avulla – reverse pitching -tilaisuus

Helsinki, maanantai, 31.10.
katso tallenne
uutiset

Nyt on aika säätää energiankulutusta astetta alemmas

Kysymys: Kerro, kerro kuvastin, ken on kaikist reiluin? Robotti ehdottaa reilun datatalouden työkalua: Kokeiltaisko sittenkin tätä?
Kooste

Reilun datatalouden kypsyysmalli luotsaa yrityksiä kestävään datan käyttöön

Kirjan kannessa lukee reilun datan sääntökirja.
julkaisut

Reilun datatalouden sääntökirja

Mistä on kyse?