artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Mognadsmodellen för rättvis dataekonomi leder företagen mot hållbar dataanvändning

Sitra har tagit fram kriterier och en mognadsmodell för rättvis dataekonom som hjälper företag på vägen mot en hållbar databaserad affärsverksamhet. Nu har banbrytande organisationer alla tiders chans att skilja sig ur mängden genom att vara i framkant i införandet av självbedömningsverktyget.

Författarna

Katri Korhonen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Laura Halenius

Projektledare, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Publicerad

I rättvis dataekonomi och delning av data finns en betydande konkurrensfördel för europeiska företag. För att uppnå den fulla potentialen i dataekonomi behöver vi gemensamma spelregler och nya handlingssätt.

Principerna för en rättvis dataekonomi och mognadsmodellen är verktyg för att öka förståelsen och aktivera organisationer mot rättvis praxis inom dataekonomi. Principerna är baserade på Europeiska unionens dataprinciper, som publicerades år 2019.

Principerna för en rättvis dataekonomi utgör grunden för hållbar dataaffärsverksamhet

Rättvis dataekonomi baserar sig på sex principer: pålitlighet, tillgänglighet, människoorientering, värdeskapande, kunnande och delning.

 1. En pålitlig organisation samlar in och använder data på ett transparent sätt och har etiska riktlinjer för att bygga upp och använda algoritmer och artificiell intelligens.
 2. Ett rättvist företag ger sina kunder och partner åtkomst till data som insamlats om dem och fungerande verktyg för datahantering. (Läs mer i en artikel om dataanvändning, på engelska.)
 3. Människoorienteringen syns i att individers och organisationers rättigheter respekteras samt i att tjänsteutvecklingen utgår från människors genuina behov och livssituationer.
 4. Ett rättvist företag skapar värde med hjälp av data, inte bara åt sig själv utan även åt sina kunder och samhället i stort.
 5. En kontinuerlig kompetensutveckling och försökskultur är en viktig del av ledningen av företag.
 6. I en rättvis dataekonomi skiljer datadelning agnarna från vetet. Rutiner för rättvis dataekonomi kan utföras inom företaget, men samarbete och datadelning skapar nya tillväxtmöjligheter för företagen. När dessa ekosystem skalas upp möjliggör de en fungerande datamarknad.

Mognadsmodellen uppmuntrar till förändring

Ett mognadstänkande som är bekant från affärsverksamhet och som styr företaget stegvis mot en allt bättre och effektivare verksamhet anpassar sig utmärkt även för behoven i en rättvis dataekonomi. Kriterierna anger vad en organisation bör beakta i bland annat insamling, delning och användning av data och utveckling av databaserade tjänster. Ur kriterierna härleds en trappstegsmodell för mognaden, där varje trappsteg beskrivs och noggranna stegmärken och rekommenderade åtgärder fastställs för att stiga upp till följande trappsteg. Med hjälp av kriterierna och mognadsmodellen kan organisationen bestämma nuläget, den önskade målnivån samt nödvändiga åtgärder och en färdplan för sina dataekonomirelaterade kompetenser.

Utifrån kriterierna skapades den första versionen av verktyget Fair Data Economy Score som mäter mognaden i företagets dataanvändning. Utvecklingsarbetet utfördes hösten 2020 i nära samarbete med analys- och forskningsföretaget Gartner. I arbetet medverkade flera finländska och utländska experter, vars synpunkter och idéer insamlades via workshoppar och intervjuer. Arbetet resulterade i en första version av verktyget i december 2020.

Sex dimensioner bedömer rättvisan

Mognadsmodellen består av sex olika dimensioner som ska bedömas. Varje dimension mäts med cirka tio frågor, för vilka en start- och målnivå fastställs. Svaren för varje dimension utgör ett slutresultat, som ger organisationen rekommendationer för att gå upp till nästa trappsteg.

Svarsalternativen har fastställts efter mognadsgrad på skalan 1–5: de som befinner sig på det första trappsteget är nybörjare och de som är på det femte är redan ”superstjärnor”.

Dimensionerna i mognadsmodellen är

 1. dataarkitektur och teknik
 2. datahantering och kompetenser
 3. organisationens värderingar, kultur och kompetens
 4. datadrivna tjänster
 5. värdeskapande och affärsverksamhetens resultat
 6. verksamhet i ekosystemet.

Etisk dataanvändning finns inbäddad i respektive dimension. Mognadsmodellen för en rättvis dataekonomi skiljer sig från traditionella ICT-mognadsmodeller genom att söka särskilt öppna, transparenta och förtroendeväckande sätt att använda data.

Mognadsmodellen måste ännu mogna – delta i utvecklingsarbetet!

En rättvis dataekonomi byggs upp successivt. Den tar avstamp i enskilda banbrytande företag vars insikter om en rättvis dataekonomi ökar och som tar principerna för en rättvis dataekonomi som rättesnöre i verksamheten. När enskilda företag stöds mot att bli rättvisa med hjälp av mognadsmodellen, börjar företagen gradvis bli datanätverk som verkar i enlighet med principerna för rättvis dataekonomi. I en långsiktig utveckling blir tillräckligt många nätverk som använder och samlar in data på ett hållbart och transparent sätt till slut en kritisk massa, som utgör ”ekosystemens ekosystem”, en rättvis dataekonomi.

Förändringen mot en rättvis dataekonomi börjar med enskilda företag som följer principerna för en rättvis dataekonomi.

Företag som erbjuder pålitliga digitala tjänster i framtiden tar hänsyn till ansvarsfull dataanvändning i sin affärsverksamhet och skiljer sig ur mängden på marknaden i positiv bemärkelse. Är ditt företag en av dessa föregångare som börjar förändringen mot en rättvis och hållbar insamling och användning av data? Våren 2021 arrangerar Sitra en serie med workshoppar, där vi fortsätter utveckla mognadsmodellen tillsammans med våra intressentgrupper. Parallellt med workshopserien testar vi mognadsmodellen med pilotföretag. Målet är att ta fram version 2.0 av verktyget under våren.

Vi söker inspirerade företag, som är redo att bygga upp en gemensam förståelse och diskutera rätt utvecklingsriktning för tankemodellen och verktyget, att delta med oss i arbetet. Under våren blir företagen i nätverket de första att testa mognaden i rättvis dataanvändning. Läs mer och anmäl dig!

Vad handlar det om?