Cirkulär ekonomi och handelspolitik

Avslutat projekt 6/2021 – 6/2022

En global övergång till cirkulär ekonomi lyckas endast om handelspolitiken stöder förändringen. Vi utredde hur EU kan främja den cirkulära ekonomin genom sin handelspolitik, särskilt inom ramen för frihandelsavtal.

Vad handlade det om?

I en nätverkad värld sker övergången till cirkulär ekonomi endast om alla länder är med. Internationell handel kopplar ihop ekonomierna – och därför måste man få handeln att fungera enligt spelreglerna för cirkulär ekonomi.

Världshandelns spelregler fastställs av Världshandelsorganisationen WTO. Som en betydande handelsmakt kan Europeiska unionen främja cirkulär ekonomi inom WTO och inom ramen för sina egna handelsavtal.

EU har slutit frihandelsavtal med nästan 80 länder. Avtalen öppnar upp för nya marknadsmöjligheter, fungerar som stödpelare för det ekonomiska samarbetet och innehåller åtaganden för en hållbar utveckling.

EU:s frihandelsavtal stöder dock för närvarande inte övergången till cirkulär ekonomi. Det kunde vara annorlunda. Data och verktyg för att främja den cirkulära ekonomin i handelspolitiken behövs just nu när den globala ekonomin håller på att stiga från den recession som coronapandemin orsakat och EU börjar verkställa sitt program för grön utveckling (EU Green Deal).

Vad åstadkom vi?

I det första skedet av projektet utarbetades en bakgrundsutredning där man granskade coronapandemins inverkan på världshandeln ur synvinkeln för cirkulär ekonomi. I bakgrundsutredningen förklarades också metoder för att integrera den cirkulära ekonomin i EU:s frihandelsavtal.

Inom projektet samarbetade man med fyra EU-handelspartner. Med företrädare för de partners som valts ut förs dialog om bland annat affärsmodeller för cirkulär ekonomi och standardiseringen av produktpolitiken.

För varje handelspartner producerades en fallstudie som sammanför utmaningar och möjligheter inom cirkulär ekonomi och frihandelsavtal i respektive land eller marknadsområde. Utgående från fallstudierna utarbetades en slutrapport som innehåller rekommendationer för införande av cirkulär ekonomi i frihandelsavtal och handelspolitik.

Under projektet byggdes också ett internationellt samarbetsnätverk där experter inom cirkulär ekonomi och handel kan dela med sig av lärdomar och bästa praxis.

Vem var med?

Projektet genomfördes av Institutet för europeisk miljöpolitik (IEEP). Sitra var huvudfinansiär för projektet. Under projektet fördes samtal med olika EU-aktörer samt med företag, organisationer och förvaltning i EU:s handelspartnerländer.

I styrgruppen för projektet deltog förutom Sitra även utrikesministeriet, Finlands Näringsliv, OECD, Ellen MacArthur Foundation, UNCTAD, IISD, the Tear Fund och Chatham House.

Kontakta oss

Vad handlar det om?