Elektronikbranschens bästa konsumentpraxis för cirkulär ekonomi

Avslutat projekt 3/2020 – 12/2021

I projektet sammanställdes en europeisk panel för hållbar konsumtion av elektronik, vars mål var att tillsammans med företag, organisationer, forskare, konsumenter och EU-beslutsfattare inom branschen öka förståelsen för konsumentbeteende och söka lösningar på hur den cirkulära ekonomin kan främjas inom elektroniksektorn. 

Vad handlade det om? 

Elektronik och olika apparater har blivit en oskiljaktig del av vårt liv. Apparaterna underlättar livet, men de medför också utmaningar. Elektronikavfall är världens snabbast växande avfallstyp. År 2019 producerade en europeisk konsument i genomsnitt 16,2 kilo elektronikavfall per år. Endast cirka 40 procent av det här avfallet kunde återvinnas på ett ändamålsenligt sätt. 

För övergången till cirkulär ekonomi krävs en grundläggande förändring i vårt sätt att producera, sälja och använda material och produkter. En central fråga är hur man skapar hållbara produkter och hur man utvecklar lösningar för den cirkulära ekonomin som integreras i människans vardagsliv.  

På EU-nivå har beslutsfattarna identifierat konsumentbeteendet och den cirkulära ekonomin. I den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi betonas medborgarnas roll till exempel när det gäller att höja graden i vilken elektronikavfall återvinns, men det fanns fortfarande mycket lite forskning om hur konsumentbeteende påverkar övergången till cirkulär ekonomi. Konkreta åtgärder saknades också.  

Vad åstadkom vi? 

Den europeiska panelen för hållbar konsumtion av elektronik (Consumer Insight Action Panel, CIAP), som sammanställdes inom ramen för projektet, fokuserade särskilt på att stöda återanvändning och reparation av telefoner och surfplattor. EU:s första lag om rätt till reparation av elektronik, det vill säga den så kallade Right to Repair-lagen, trädde i kraft i mars 2021, och i följande skede kommer även smarttelefoner, surfplattor, bärbara datorer och annan konsumentelektronik att omfattas av lagen.  

I panelen fokuserade man på att undersöka sätt på vilka man på ett effektivare sätt kan engagera konsumenterna i övergången till cirkulär ekonomi och man genomförde tre försök med cirkulär ekonomi inom elektronik. I arbetet ville man särskilt främja återanvändning, reparation och långvarighet av när det gäller telefoner och surfplattor. I själva projektet ingick också en översikt över de sociala konsekvenserna av cirkulär ekonomi. Syftet med panelen var att samla in data om konsumentbeteende och förmedla data till beslutsfattarna för att man snabbt och rättvist ska kunna övergå till cirkulär ekonomi. 

Två rapporter har publicerats om projektet.  

Vem var med? 

För elektronikklubbens verksamhet ansvarade det tyska tankesmedjan The Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production CSCP. Panelens verksamhet finansierades förutom av Sitra även av Tysklands miljöstiftelse DBU. Panelen arbetade i nära samarbete med EU:s Circular Economy Stakeholder Platform. Panelens medlemmar representerade på ett mångsidigt sätt europeiska intressentgrupper inom branschen. Från Finland deltog Konsumentförbundet i panelen. Man sökte finländska medlemmar till panelen med en öppen ansökan hösten 2020.  Utöver elektronikklubben har paneler för hållbar konsumtion också grundats för textilier och förpackningar.  

Kontakta oss

Vad handlar det om?