Kommuninvånarnas deltagande i planeringen av kommunernas ekonomi

Utsikterna för den kommunala ekonomin vänds upp och ner i och med befolkningsförändringarna och välfärdsområdena. Tillsammans med kommunerna testar vi hur planeringen av ekonomin kan underlättas genom kommuninvånarnas deltagande.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Kommunernas uppgifter och ekonomi genomgår en omvälvning. I och med de nya välfärdsområdena ska kommunerna inte längre ansvara för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna eller brand- och räddningsväsendet. Den åldrande befolkningen och den regionala koncentrationen minskar ändå kommunernas skatteintäkter och differentierar servicebehoven ytterligare. 

Å andra sidan är omvälvningen också en möjlighet för kommunerna. Bara viljan finns kan kommunerna specialisera sig utifrån sina styrkor, bygga upp nya partnerskap och förnya sina verksamhetssätt. 

Kommuninvånarnas deltagande i planeringen och utvärderingen av ekonomin kan i bästa fall leda till bättre beslutsfattande, eftersom det får beslutsfattarna att analysera nyttan med satsningarna och överväga olika alternativa lösningar Kommuninvånarnas förtroende stärks när de ser sambandet mellan budgeten och de fastställda målen. Samtidigt får beslutsfattarna stöd för sina beslut. 

Vad gör vi?

Syftet med projektet är att få erfarenheter av att kommuninvånarna deltar i kommunernas ekonomi. Sitra hjälper de kommuner som utses till projektet att pröva nya sätt för kommuninvånarna att delta i den ekonomiska planeringen, gestalta verksamhetsmålen, utvärdera hur de uppfylls och påverka beslutsfattandet i högre grad.

Försöken kan vara kopplade till den ekonomiska planeringen eller utvärderingen av den till exempel i samband med att budgetramen, den kombinerade budgeten, balanseringslösningen eller utvärderingsberättelsen upprättas eller på något annat intressant sätt.

Vi försöker till början sådana tillvägagångssätt: 

Revisionsnämnderna som ansvarar för kommunernas utvärderingsarbete kan bjuds in att delta i kommunernas budgetplanering. På så sätt kan de utvärdera utfallet av kommunernas strategi och budget i realtid. 

Försöken bygger på ett utfallsbaserat budgeteringssätt (outcome based budgeting). Där identifieras de önskade resultaten och insatserna som syftar till att nå resultaten innan budgeten byggs upp. Detta är också en lämplig granskningsnivå med tanke på kommuninvånarnas deltagande. 

Efter försöken delar vi med oss av de bästa verksamhetssätten, verktygen och lärdomarna så att alla kommuner får ta del av dem.

Vem är med?

Sitra finansierar kommunernas och Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbunds försök. Till försöket söker vi just nu efter två kommuner i olika delar av landet med ett starkt utvecklingsfokus. Läs mer om finansieringsansökan!

I projektet samlar vi också ett stort nätverk av organisationer inom planeringen av offentlig ekonomi som utvecklar branschmodeller och branschpraxis samt definierar nödvändiga fortsatta åtgärder. 

Vad är på gång?

Finansieringsansökan för kommunerna inleds i mars. Vi inleder försöken med kommunerna och ungdomsfullmäktige under våren. Projektet avslutas i slutet av 2023. 

Kontakta oss

Vad handlar det om?