Kommuninvånarnas deltagande i planeringen av kommunernas ekonomi

Utsikterna för den kommunala ekonomin vänds upp och ner i och med befolkningsförändringarna och välfärdsområdena. Tillsammans med kommunerna testar vi hur planeringen av ekonomin kan underlättas genom kommuninvånarnas deltagande.

Aktuellt

Kuvituskuvassa ihmisiä, rahaa ja Merikarvian ja Pieksämäen vaakunat
artiklar

I Pieksämäki och Sastmola gjordes budgeten för nästa år på ett nytt sätt – tillsammans med kommuninvånarna

Intervju

Kommuninvånare deltar i planeringen av kommunens ekonomi – finansieringsansökan för försök pågår

Kuvassa ihmisiä ja kolikkopinoja ja sateenkaari
artiklar

Finansieringsansökan: Kommuninvånarnas deltagande i planering av kommunens ekonomi

Vad handlar det om?

Inom projekthelheten utvecklar man en verksamhetsmodell för att kommuninvånarna ska kunna delta i planeringen av den kommunala ekonomin, finansierar försök och delar med sig av kunnande.

Kommunernas uppgifter och ekonomi genomgår en omvälvning. I och med de nya välfärdsområdena ska kommunerna inte längre ansvara för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna eller brand- och räddningsväsendet. Å andra sidan får kommunerna och samkommunerna nya uppgifter och verktyg när arbets- och näringstjänsterna flyttas över till dem från staten i början av 2025. Den åldrande befolkningen och den regionala koncentrationen minskar ändå kommunernas skatteintäkter och differentierar servicebehoven ytterligare. 

Omvälvningen är också en möjlighet för kommunerna. Bara den gemensamma viljan finns kan kommunerna specialisera sig utifrån sina styrkor, bygga upp nya partnerskap och förnya sina verksamhetssätt.

Kommuninvånarnas deltagande i planeringen och utvärderingen av ekonomin kan hjälpa, eftersom det får beslutsfattarna att analysera nyttan med satsningarnaoch överväga olika alternativa lösningar. Kommuninvånarnas förtroende stärks när de ser sambandet mellan budgeten och de fastställda målen. Samtidigt får beslutsfattarna stöd för sina beslut. 

Vad gör vi?

Sitra hjälper partnerkommunerna med att pröva nya sätt för kommuninvånarna att delta i kommunernas ekonomiplanering, gestalta verksamhetsmålen, och utvärdera hur de uppfylls.

Vi bildar också ett omfattande utvecklingsnätverk av organisationer föknippade med planeringen av den offentliga ekonomin för att fördjupa sig i ämnet, utveckla verksamhetsmodellen och definiera nödvändiga fortsatta åtgärder.

Kommuninvånarnas deltagande i planeringen av kommunens ekonomi baserar sig på kommunallagen 2015 och stöder för sin del att närhetsprincipen samt kommunernas självstyrelse förverkligas.

Försök 2023

Försöken utgör en del kommunernas normala planeringsprocess för ekonomiplaneringen år 2025.  Medborgarpaneler bestående av kommuninvånare fick som uppgift att fundera på den ekonomiska situationen i sin kommun. Inom ramarna för budgetramen gav panelerna förslag, som publicerades.

Så här framskred försöken:

Förutom Sitras finansiering fick medborgarpanelerna och ungdomsfullmäktige stöd av en redovisningskonsult för att sätta sig in i kommunens ekonomi samt utvärdera effekterna av förslagen.

Försöken avslutades i början av 2024 med en utvärdering av genomförandet och resultaten. Vi delar med oss av de bästa verksamhetssätten, verktygen och lärdomarna för alla kommuner.

Försök 2024

Försöken utgör en del kommunernas normala planeringsprocess för ekonomiplaneringen år 2025. På basis av finansieringsansökan valdes Åbo, Jyväskylä, Salo och Rautalampi som försökspartner. Varje kommun sammanställer en medborgarpanel genom slumpmässigt urval, som tar ställning till en cental fråga inom kommunekonomin och ger rekommendationer för olika skeden i budgetprocessen.

Så här framskrider försöken:

Försöken ger erfarenheter av hur kommuninvånarnas deltagande hjälper till att lösa dessa frågor inom olika kommuner. Samtidigt strävar man efter att hitta verksamhetsmodeller som kan etableras som en del av ekonomiplaneringen i alla kommuner.

Försöken avslutas i början av år 2025 med en utvärdering av genomförandet och resultaten.  Vi delar med oss av de bästa verksamhetssätten, verktygen och lärdomarna så att alla kommuner kan ta del av dem.

Utvecklingsnätverk

Det riksomfattande utvecklingsnätverket som Sitra skapar främjar deltagandet i planeringen av den kommunala ekonomin: utvecklingen av dess verksamhetssätt, försök och implementering. I nätverket följer man med hur försöken framskrider, fördjupar kunskap, delar kunnande, knyter partnerskap och modellerar verksamhetssättet.

Om du arbetar med planering av den kommunala ekonomin och vill främja deltagandet i processen, kan du delta i nätverket via denna blankett. Nätverket arbetar under distans- och närträffar cirka 3–4 gånger i året.

När man granskar exempel från utlandet utgår man ifrån en budgeteringsmodell som baserar sig på utfall, det vill säga nytta (outcome based budgeting). I den definierar man först de önskade resultaten och identifierar vilka satsningar som leder till dem, som utgör grunden för budgeten. En budget som baserar sig på nytta stöds av att kommuninvånarna deltar, eftersom kommunens verksamhet nästan alltid återspeglas kommuninvånarnas liv.

Kontakta oss

personer
Pauli Saloranta
Expert, Nya sätt att påverka
personer
Tuula Tiihonen
Ledande Expert, Demokrati och delaktighet
personer
Jonna Heliskoski
Ledande Expert, Sitra
personer
Anna Väre
Projektkoordinator, Beslutsfattandet förnyas
personer
Camilla Aspivaara
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Ilari Lovio
Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?