Haku
Arvioitu lukuaika 7 min

Rahoitushaku: Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun 2024

Etsimme kuntia kokeilemaan uusia tapoja, joilla kuntalaiset osallistuvat talouden suunnitteluun vuonna 2024. Haku päättyi 10.11.2023.

Kirjoittajat

Pauli Saloranta

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Ilari Lovio

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Rahoitushaku on päättynyt 10.11.2023. Voit seurata vuoden 2023 pilottihankkeiden kuulumisia hankesivulla.

Kuntatalouden näkymät mullistuvat kuntien tehtävien, elinkeinorakenteen ja väestön muutosten myötä. Jos yhteistä tahtoa löytyy, murros voi olla kunnalle myös mahdollisuus.

Sitra etsii nyt kuntia kokeilemaan uudenlaista tapaa, jolla kuntalaiset voisivat osallistua talouden suunnitteluun. Kokeiluissa kootaan satunnaisotannalla valitut kansalaispaneelit, jotka tuottavat suositukset kunnan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan tai arviointikertomukseen. Kyseessä ei siis ole perinteinen osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset päättävät ennalta määrätyn rahasumman käytöstä.

Osallistumista talouden suunnitteluun on pilotoitu vuoden 2023 aikana Sitran rahoituksella Merikarvialla ja Pieksämäellä. Lisäksi Kaarinassa ja Mäntyharjulla on kokeiltu nuorisovaltuustojen osallistumista talousarvioprosessiin.

Rahoitushaku: Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun 2024

Rahoitushaku on suunnattu kunnille, jotka haluavat vahvistaa talouden suunnitteluaan kuntalaisten avulla. Keskeistä on osallistumisen kytkentä normaaliin budjetointiprosessiin, eri vaihtoehtojen hyötyperusteinen (outcomes) tarkastelu sekä kuntalaisten suositusten ottaminen huomioon talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Mitä tehdään?

Sitra rahoittaa kokeiluja, joissa kuntalaiset osallistuvat talouden suunnitteluun pitkäjänteisen ja kestävän taloudenpidon vahvistamiseksi. Kokeiluissa hyödynnetään vuonna 2023 toteutettujen pilottikokeilujen kokemuksia sekä kansainvälisiä esimerkkejä.

Osallistumisen tulee kytkeytyä talouden suunnitteluun tai sen toteutumisen arviointiin budjettikehysten, yhdistelmäbudjetin, tasapainotusratkaisun tai arviointikertomuksen laatimisen yhteydessä tai muulla kunnan talouden suunnittelua vahvistavalla tavalla.

Sitran tavoitteena kokeiluissa on uuden toimintamallin kehittäminen kuntalaiskokemuksen hyödyntämiseksi talouden suunnittelussa.

Miten tehdään?

Kokeilussa kunta kokoaa satunnaisotannalla väestöllisesti edustavan kuntalaispaneelin, jonka tehtävänä on kunnan strategian pohjalta, normaalin prosessin yhteydessä tukea vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista tai vuoden 2023 talouden toteuman arviointia.

Kunta perehdyttää paneelin kunnan talouden tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin. Paneeli saa käyttöönsä olennaisen talousdatan sekä muut tarvittavat tiedot tiiviisti ja ymmärrettävästi. Samalla valaistaan kunnan talouden kannalta keskeiset kysymykset, joihin paneelilta pyydetään kannanottoa. Taustaksi kuvataan myös keskeiset kunnan talouteen vaikuttavat muut paikallistalouden toimijat, kuten suurimmat yhteisöveronmaksajat ja työllistäjät.

Paneeli puntaroi eri vaihtoehtoja ja ottaa kantaa parhaiden toimenpiteiden valintaan tai aiempien toimenpiteiden arviointiin niiden hyödyllisyyden (outcomes) kannalta. Paneelin työskentelyn taustaksi voidaan järjestää avoimia asukasiltoja tai nettikyselyitä siihen sopivalla verkkoalustalla, esimerkiksi Poliksella.

Kunta sitoutuu ottamaan paneelin suositukset huomioon normaalissa budjettivalmistelussa, julkistamaan suositukset ennen budjetin käsittelyä ja kertomaan vaikuttivatko suositukset budjettipäätökseen.

Sitran rahoitus ja muu tuki hankkeelle

Sitran rahoitus on yhteensä enintään 90 000 euroa, joka jakaantuu 2–3 eri kokeilukunnalle. Sitran myöntämän tuen suuruus voi olla enintään 50 % kunnan toteuttaman hankkeen rahoituksesta.

Rahoitushaun ja myönteisen rahoituspäätöksen perusteella myönnettävällä rahoituksella voidaan kattaa ainoastaan sellaisia hankekustannuksia, jotka on määritelty Sitran rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitteessä. Sitra ei korvaa hakijalle mitään hakukuluja eikä rahoitukseen liittyen mitään muita kuluja.

Sitra tukee rahoitettavia hankkeita kunnan työhön ja hankintoihin kohdistuvalla rahoituspanoksella, paneelimenetelmän koulutuksella sekä viestinnällä. Käytössä ovat vuoden 2023 pilottikokeilujen kokemukset ja raportit.

Hankkeita tukee osaltaan myös Sitran koordinoima valtakunnallinen kehittämisverkosto, joka on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille kunnille ja alan toimijoille.

Miten mukaan?

Hakija voi osallistua rahoitushakuun yhdellä tai usealla eri hakemuksella, jotka täyttävät arviointikriteerit. Sitra voi valita rahoitettavaksi enintään yhden hankkeen kuntaa kohti.

Hakemuksen sisältö

Hakemus tehdään hakulomakkeelle ja siihen liitetään alustava hankesuunnitelma ja kustannusarvio. Hankesuunnitelma on vapaamuotoinen ja sen maksimipituus on kaksi (2) sivua. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä vähintään arviointikriteerien mukaiset asiat.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.

Hakemusten arviointi ja hyväksyntä

Sitra tekee hankesuunnitelman, arviointikriteerien ja esitetyn budjetin perusteella kokonaisarvion Sitran rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle. Rahoituksen myöntäminen edellyttää rahoitussopimuksen tekemistä.

Sitra tekee ratkaisun mukaan otettavista hakijoista. Hakemusten arvioinnin tukena se voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hakemusten arviointikriteerit

Sitra arvioi hakemuksia seuraavien kriteerien mukaan:

 • Onko kunnan talouden suunnittelun ja/tai arvioinnin aikataulu sopiva kokeilun toteuttamiseen vuonna 2024
 • Kuntatalouden suurpiirteinen kuvaus ja tarve kuntalaisten puntaroivaan osallistumiseen: Mihin haasteeseen tai kysymykseen haetaan kannanottoa?
 • Kuntalaispaneelin alustava toteutussuunnitelma, mukaan lukien:
  • Satunnaisotannan ja paneeliin kutsumisen toteutus
  • Panelistien riittävä perehdytys
  • Käytettävissä oleva talousdata ja muut olennaiset tiedot sekä näiden esittäminen panelisteille ymmärrettävästi
  • Työskentelyn vaiheistus ja kytkeminen taloussuunnittelun tai sen arvioinnin prosessiin
  • Paneelin työskentelyn fasilitointi ja ehdotusten vaikutusten arviointi
 • Läpinäkyvyys: miten kuntalaisten suositukset otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa, sekä julkistetaan kaikille kuntalaisille
 • Innovatiivisuus ja uutuus: Kyseessä on hakijalle uusi kansalaisvaikuttamisen tapa kunnan talouden suunnittelussa
 • Vakiinnuttaminen: Miten kunta arvioi mahdollisuuksia kokeilussa kehitetyn toimintamallin ja siitä saatujen oppien hyödyntämiseksi talouden suunnittelussa jatkossa

Hakija voi käyttää kokeilun toteutuksessa apuna kolmansia osapuolia esimerkiksi paneelin kokoamisessa ja työskentelyn fasilitoimisessa, talousdatan visualisoimisessa, kunnan talouden analysoinnissa, panelistien ehdotusten vaikutusten arvioinnissa tai niiden tueksi esitettävien laskelmien laatimisessa.

Mikäli hankkeessa hyödynnetään muita kuin kunnan omia laskenta-, ennuste-, simulointi- ja/tai datan visualisointiratkaisuja, hakijan tulee järjestää Sitralle mahdollisuus hakuajan puitteissa auditoida ratkaisu. Hakija vastaa siitä, että auditoinnin edellyttämä aineisto toimitetaan vaadittavassa aikataulussa ja laajuudessa Sitran osoittamille ulkoisille arvioitsijoille. Arviointi toteutetaan liikesalaisuudet turvaten.

Miten edetään?

 1. Hakija täyttää hakulomakkeen ja lähettää sen Sitralle sähköpostitse osoitteeseen pauli.saloranta@sitra.fi. Lomakkeeseen liitetään vapaamuotoinen alustava kokeilusuunnitelma (enintään 2 sivua) sekä täytetty kustannusarviolomake. Kokeilusuunnitelmasta tulee käydä ilmi vähintään arviointikriteerien mukaiset asiat.
 2. Järjestämme hakijalle mahdollisimman pian sitralaisten kanssa etätapaamisen, jossa keskustellaan tarkemmin hakemuksesta ja mahdollisen rahoituksen yksityiskohdista.
 3. Sitra valitsee kokeiluiden osallistujat aikataulun mukaisesti. Kokeiluihin valittavat hakijat tekevät tarkennetun hankesuunnitelman, jonka pohjalta tehdään rahoituspäätökset ja rahoitussopimukset Sitran ja hakijan välillä.
 4. Myös kokeiluihin ei-valittavat hakijat kutsutaan mukaan valtakunnalliseen kehittämisverkostoon.

Aikataulu

 • Hakuaika on 20.10.–10.11.2023
 • Sitra järjestää rahoituksesta kiinnostuneille hakuneuvontaa Teamsilla tai puhelimella seuraavasti:
  • Ti 31.10. klo 14–16
  • Ke 1.11. klo 10.30–11.30 ja 15–16
  • To 2.11. klo 15–16
  • Ilmoittautuminen neuvontaan etukäteen sähköpostilla
 • Sitra valitsee rahoitettavat hankkeet 24.11.2023 mennessä
 • Kokeilut käynnistyvät, kun tarkennettu hankesuunnitelma on hyväksytty ja rahoitussopimus allekirjoitettu
 • Kokeilut päättyvät viimeistään vuoden 2024 lopussa

Tulosten julkisuus

Sitra pyrkii levittämään saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi. Kokeilun tulosten julkisuudesta ja immateriaalioikeuksista sovitaan liitteenä olevan rahoitussopimuksen mukaisesti. 

Sitra ei vastaa liikesalaisuuksien suojaamisesta eikä mistään immateriaalioikeudellisista tai rahoitushakuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille. Rahoitushakuun osallistuvien tulee itse suojata liikesalaisuutensa ja immateriaalioikeutensa tarpeellisin osin.

Asiakirjojen julkisuus

Sitralla on oikeus antaa julkisuuslain (”JulkL”) (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 / 621) mukaisesti tietoja rahoitushakuun liittyvistä asiakirjoista, rahoituksen hakijasta, rahoituksen määrästä sekä rahoitettavasta hankkeesta pois lukien JulkL:n perusteella salassa pidettävät tiedot, mikäli Sitraan kohdistetaan tietopyyntö tai muun vastaava tiedustelun JulkL:n perusteella.

Henkilötietojen käsittely

Rahoitushakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen hankkeen toteuttamista varten ja siitä, että tiedot ovat oikeita.

Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran asiakkaita ja sopimuskumppaneita koskevan rekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisäksi rahoitushaun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien organisaatioiden kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä varten.

Muut ehdot

Sitra toimii rahoitushaun perusteella valittujen rahoituksensaajien rahoittajana myönteisen rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti ja siksi hanke-ehdotukset, joiden perusteella Sitra ostaisi tai muuten hankkisi hakijoilta palveluita, hylätään.

Sitralla on oikeus tehdä rahoitushaun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, kuten esimerkiksi jatkaa hakuaikaa. Muutokset julkaistaan rahoitushaun verkkosivuilla. Tämän vuoksi rahoitushakuun osallistuvien tulee seurata rahoitushaun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Sitralla on oikeus keskeyttää rahoitushaku, mikäli olosuhteet tai rahoitushaun käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että rahoitushaun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Sitralla on oikeus sulkea rahoitushausta hakija, joka rikkoo rahoitushaun sääntöjä tai voimassa olevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että hakija on sopimaton osallistumaan rahoitushakuun tai myöhemmin, hankkeen ollessa käynnissä, sen perusteella käynnistyneeseen hankkeeseen. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse hakijan kontaktihenkilölle.

Mikäli näiden hakuehtojen ja muiden hakuun liittyvien asiakirjojen/julkaisujen välillä on ristiriitaa, noudatetaan näitä hakuehtoja.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa Sitran asiantuntija Pauli Saloranta (ks. yhteystiedot sivun lopusta).

Liitteet

Hakulomake (Word)      

Liite 1 Kustannusarviolomake

Liite 2 Rahoitussopimusmalli (luonnos)

Liite 3 Rahoitushankkeen seuranta- ja kululiite

Liite 4 Ohjeet saavutettavuudesta

Mistä on kyse?