Polis-alustan kokeilut

Polis on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkoalusta, jonka tarkoitus on mahdollistaa rakentava mielipiteiden vaihto valitun aihepiirin ympärillä. Sitra tuo demokratiainnovaation Suomeen yhteistyössä DigiFinlandin kanssa.

Mistä on kyse?

Digitalisaatioon ja sosiaaliseen mediaan on liitetty viime vuosikymmeninä vahva demokratialupaus. Internetin ajateltiin helpottavan tiedon saatavuutta ja ajatustenvaihtoa tavalla, joka mullistaisi myös osallistumisen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Viime aikoina mediaympäristön murroksen on kuitenkin nähty suorastaan uhkaavan demokratian perustuksia. Yhteiskunnallinen keskustelu sosiaalisen median kanavissa on usein polarisoivaa, osin koska somealustojen toimintalogiikka on nimenomaan suosinut kärjekkäitä mielipiteitä.

Vaikka digitalisaatio on muutenkin mullistanut maailman, demokratian alalla innovaatioita on nähty vähän. Sitran kyselytutkimus kuitenkin kertoo, että ketterät, anonyymit ja digitaaliset tavat osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon kiinnostavat suomalaisia.

Polis on avoimen lähdekoodin verkkoalusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa suurien ryhmien osallistuminen valitun aiheen käsittelyyn rakentavalla tavalla. Polis-keskustelussa osallistujat voivat anonyymisti ilmaista mitä mieltä he ovat aihealueesta esitetyistä väitteistä sekä lisätä keskusteluun itse muotoilemiaan väitteitä muiden äänestettäväksi.

Edistyksellisen tilastollisen analyysin avulla Polis tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia. Mahdollisuus vaikuttaa kysymyksenasetteluun omin sanoin erottaa Poliksen tavanomaisista kyselytyökaluista ja antaa aloitevaltaa osallistujille.

Mitä teemme?

Sitra rahoittaa DigiFinlandin toteuttamaa kokeiluhanketta, jossa Polis-alustan käyttö mahdollistetaan Suomessa. DigiFinland on julkisen hallinnon digitalisaatiota edistävä erityistehtäväyhtiö.

Rahoitamme ja tuemme lisäksi Polis-kokeiluja eri hallinnon tasoilla. Ensimmäisenä Polista kokeillaan muutaman hyvinvointialueen kanssa kokeiluissa, joiden tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa alueen päätöksentekoa. Vahvistamme ymmärrystä alustan käytöstä ja tavoista, joilla alustalla käydyt keskustelut voisi kytkeä hallinnon muodolliseen päätöksentekoon.

Polis-kokeilussa mukana olevien alueiden kokemuksia jaetaan muille alueille Sitran vetämässä Demokratia-teemaryhmässä, jotta toimivat menetelmät voidaan ottaa käyttöön laajemmin.

Missä mennään?

Polis-alustalle luodaan digitaalinen infrastruktuuri ja olennaiset käännökset sekä toteutetaan tekninen kokeilu vuoden 2023 alussa. Keväällä aloitetaan kokeilut hyvinvointialueiden kanssa. Mahdollisuuksia kokeilla koko Suomen kattavaa Polis-keskustelua tarkastellaan vuoden 2023 aikana.

Keitä mukana?

Poliksen on kehittänyt voittoa tavoittelematon yhdysvaltalainen järjestö The Computationa Democracy Project. Sitra tuo Poliksen Suomeen yhteistyössä DigiFinlandin kanssa, joka vastaa teknisestä toteutuksesta sekä palvelullistamisesta.

Ajankohtaista

Uusinta uutta!

Ota yhteyttä!

Annamme mieluusti lisätietoja.

Mistä on kyse?