Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden rakenteet tulee suunnitella siten, että ne tukevat asukkaiden laajaa osallistumista päätöksenteon eri vaiheissa. Tavoitteenamme on löytää kaikille sopivia, monipuolisia ja innostavia vaikuttamisen tapoja.

Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyi hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Aluevaltuustot päättävät palveluiden järjestämisestä yli 20 miljardin euron edestä. Kyseessä on merkittävä rahan ja vallan siirto uudelle hallinnon tasolle. Uudistusta on kuvattu Suomen itsenäisyyden ajan suurimmaksi hallintouudistukseksi.

Aluevaalit järjestettiin tammikuussa 2022 ja hyvinvointialueiden valtuustot aloittivat toimintansa maaliskuussa 2022. Uudistuksen myötä Suomessa on 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki, jossa kaupunginvaltuusto päättää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Tavoitteemme on, että asukasosallistuminen olisi kiinteä osa hyvinvointialueiden päätöksentekoa heti alusta alkaen. Hyvinvointialueiden rakenteiden pitää siten tukea monipuolisia ja innostavia vaikuttamisen tapoja. Kaikille pitäisi löytyä itselle sopiva tapa osallistua päätöksentekoon.

Mitä teemme?

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Asukasosallistumisen kokeilut 2023-2024

Asukkaiden äänen välittäminen päätöksentekoon edellyttää osallistumistapojen moninaisuutta, ja päätöksenteon laatu paranee mielipiteitä törmäyttämällä. Uusia osallistumismuotoja tarvitaan myös katkaisemaan osallistumisen eriytymiskierre.

Siksi pyrimme levittämään uusia vaikuttamisen tapoja laajempaan käyttöön ja vahvistamaan niiden kytkentää päätöksentekoon. Uudet vaikuttamisen tavat -projektin työ jäsentyy kahteen kokonaisuuteen – puntaroivan demokratian kokeiluihin ja digitaalisen osallistumisen kokeiluihin. Molempia menetelmiä kokeillaan hyvinvointialueilla Sitran rahoittamissa hankkeissa.

Puntaroivaa demokratiaa kokeillaan neljällä hyvinvointialueella asukaspaneelien muodossa. Niissä edustava otos eri taustaisia ihmisiä kokoontuu käsittelemään päätöksenteon asialistalla olevaa kysymystä. He kuulevat asiantuntijoita ja muodostavat pienryhmissä ratkaisuehdotuksia. Näin syntyy punnittuja ratkaisuja, joilla on jo kansalaisten tuki.

Digitaalisen osallistumisen saralla kokeillaan muutamaa erilaista menetelmää ja sovellusta, etenkin Polis-alustaa. Polis on uudenlainen, rakentavaan mielipiteiden vaihtoon kehitetty avoimen lähdekoodin verkkoalusta. Sitra on työskennellyt Polis-alustan kehittämisen ja käyttöönoton parissa yhteistyössä DigiFinlandin kanssa.

Digitaalisen osallistumisen kokeilut

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Etelä-Karjala kokeilee eri asukasryhmille soveltuvia digitaalisen osallistamisen työkaluja: Polis-keskustelualustaa työikäisen väestön tavoittamiseen, robottipuheluita ikäihmisten kanssa ja Digiraatia nuorten äänen vahvistamiseen. Asukkaat pääsevät vaikuttamaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan, jonka aluevaltuusto lopulta hyväksyy. Tavoitteena on myös löytää vanhusneuvostolle, vammaisneuvostolle ja nuorisovaltuustolle sopivat keinot keskustella helposti edustamansa asukasryhmän kanssa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaa haluaa ottaa erityisesti nuoret, ruotsinkielisen väestön, ikäihmiset ja vammaiset mukaan heitä koskevien palveluiden kehittämiseen. Polis-keskustelualustan kautta kerätyt näkemykset ja kokemukset käsitellään nuorisovaltuustossa, vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa, kansalliskielilautakunnassa sekä toimi-, palvelu- ja vastuualueilla. Lisäksi ne annetaan päätöksentekoa varten tiedoksi aluehallitukselle ja talousarvion kautta aluevaltuustoon.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomi kerää asukkaiden näkemyksiä hyvinvointialueen palveluiden toimivuudesta, saavutettavuudesta ja saatavuudesta sekä palveluiden kehittämisestä Polis-alustan avulla. Käytössä on myös puntaroiva asukaspaneeli. Tarkoituksena on käydä keskustelua kolmella tasolla: kaikkien keskisuomalaisten kanssa, hyvinvointialueen henkilöstön kanssa ja satunnaisotantaan perustuvan asukaspaneelin kanssa.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaalla kokeillaan sekä digitaalista osallistumista että puntaroivaa asukaspaneelia. Kokeilujen aiheena on Pirkanmaan digitaalisten palveluiden kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa. Vastauksia haetaan Polis-keskustelualustan, satunnaisotannalla valitun asukaspaneelin ja asukaskyselyiden avulla. Kyselyiden analysoinnissa hyödynnetään tekoälyä. Kokeilun aikana luodaan myös asukaspooli, jonka kautta tavoitetaan kohdennetusti asukkaita ja voidaan tarvittaessa koostaa tilastollisesti pätevä otos pirkanmaalaisista.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjala innostaa mukaan päätöksentekoon erityisesti ne asukkaat, joiden ääni jää helposti kuulumattomiin. Nuoret, lapsiperheet sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokemusasiantuntijat pääsevät kertomaan näkemyksensä hyvinvointialueen kehittämisestä Polis-alustan avulla. Sieltä näkemykset jaetaan osallisuusvaliokuntaan ja edelleen osaksi päätöksentekoa ja vaikuttamistoimielinten työskentelyä.

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueet

Sitra rahoittamien kokeilujen lisäksi Kanta-Häme ja Päijät-Häme kokeilee Polis-alustaa yhteistyössä DigiFinlandin kanssa.

Puntaroivien asukaspaneelien kokeilut hyvinvointialueilla

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uusimaa vahvistaa asukkaiden osallistumista kahdella asukaspaneelilla. Ensimmäisen paneelin aiheena on lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen. Alueen asukkaita monipuolisesti edustavassa paneelissa myös 15 vuotta täyttäneet nuoret saavat äänensä kuuluviin. Asukaspaneelin julkilausuma luovutettiin aluevaltuustolle ja se huomioidaan talousarvion valmistelussa. Toinen asukaspaneeli järjestetään keväällä 2024.

Asukkaiden kokemuksia paneeliin osallistumisesta voit katsoa ylempää löytyvästä videosta.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomi kerää asukkaiden näkemyksiä hyvinvointialueen palveluiden toimivuudesta, saavutettavuudesta ja saatavuudesta sekä palveluiden kehittämisestä Polis-alustan kautta. Käytössä on myös puntaroiva asukaspaneeli. Tarkoituksena on käydä keskustelua kolmella tasolla: kaikkien keskisuomalaisten kanssa, hyvinvointialueen henkilöstön kanssa ja satunnaisotantaan perustuvan asukaspaneelin kanssa.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaalla kokeillaan sekä digitaalista osallistumista että puntaroivaa asukaspaneelia. Kokeilujen aiheena on Pirkanmaan digitaalisten palveluiden kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa. Vastauksia haetaan Polis-keskustelualustan, satunnaisotannalla valitun asukaspaneelin ja asukaskyselyiden avulla. Asukaspaneeli järjestetään keväällä 2024 Kyselyiden analysoinnissa hyödynnetään tekoälyä. Kokeilun aikana luodaan myös asukaspooli, jonka kautta tavoitetaan kohdennetusti asukkaita ja voidaan tarvittaessa koostaa tilastollisesti pätevä otos pirkanmaalaisista.

Lapin hyvinvointialue

Lappi tuo ikäihmisten äänen paremmin kuuluviin päätöksenteossa kahden asukaspaneelin avulla. Ensimmäisen paneelin tehtävänanto on pohtia mitä hyvinvointialue voi tehdä ikäihmisten turvallisen arjen ja kotona asumisen tukemiseksi. Lapin hyvinvointialue on pinta-alaltaan maan suurin ja harvaan asuttu, joten keskustelut toteutetaan osin digitaalisesti. Paneelien koostamat suositukset hyvinvointialueen kehittämiseksi luovutetaan päätöksentekoelimille.

Katso Lapin hyvinvointialueen video asukaspaneeliin osallistuneiden ajatuksista.

Demokratia-teemaryhmä

Kokeilujen lisäksi Sitra vetää verkostomaista Demokratia-teemaryhmää, joka keskittyy hyvinvointialueiden demokratiaan ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen.

Teemaryhmä on perustettu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa ja siihen kuuluvat hyvinvointialueiden asukkaiden osallistumisesta ja demokratiasta vastaavat viranhaltijat. Demokratia-teemaryhmässä kehitetään alueiden asukasosallisuutta yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.

Demokratia-teemaryhmän tavoitteet:

Missä mennään?

Ensimmäinen Demokratia-teemaryhmän tilaisuus pidettiin syksyllä 2021. Keväällä 2024 ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Asukasosallistumisen kokeilut 7 hyvinvointialueen kanssa jatkuvat vuosien 2023-2024 ajan.

Sitran asiantuntijat tulevat mielellään keskustelemaan hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden kanssa asukasosallistumisen merkityksestä ja uusista osallistumisen tavoista. Ota rohkeasti yhteyttä!

Keitä mukana?

Demokratia-teemaryhmässä ovat mukana kaikki 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki. Teemme aktiivista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, Hyvinvointialueyhtiö Hyvilin ja Kohti nuorten hyinvointialuetta -hankkeen kanssa.

Ajankohtaista

Uusinta uutta!

Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 6.6.2024 klo 10.00-15.30

torstai, 6.6.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 18.4.2024 klo 14.00-16.00

torstai, 18.4.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 13.3.2024 klo 14.00-16.00 – Osallistumistoimielimet asukkaiden osallistumisen tukena

keskiviikko, 13.3.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 24.1.2023 klo 14-16: Puntaroivan demokratian aalto

keskiviikko, 24.1.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 11.12.2023 klo 12-14: Järjestöt asiakasymmärryksen rakentajina hyvinvointialueilla

maanantai, 11.12.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 3.11. klo 12.00-16.00. Tervetuloa Jyväskylään!

perjantai, 3.11.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 4.10. klo 12.00-14.00

keskiviikko, 4.10.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 23.8.2023 klo 9.00–11.00

keskiviikko, 23.8.
Kuvituskuva: Kutsuvierastilaisuus: Hyvinvointialueet demokratian vahvistajina
Kutsuvierastilaisuus

Hyvinvointialueet demokratian vahvistajina

torstai, 8.6.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä goes live 25.5.

torstai, 25.5.
Verkkotapahtuma

Sitra Lab: Kuntalaisten omistajuuden aika

perjantai, 21.4.
katso suorana live katso tallenne
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 5.4.2023 klo 9.00-11.00

keskiviikko, 5.4.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 15.3.2023 klo 12.00-14.00

keskiviikko, 15.3.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 2.2.2023 klo 13.00-15.00

torstai, 2.2.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 29.11.2022 klo 9.00-11.00

tiistai, 29.11.
Demokratia teemaryhmän kuvituskuva, jossa iso musta D-kirjain keltaisella pohjalla ja kansalaisia sen ympärillä
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmän verkostotapaaminen 1.11.2022 klo 10-12

tiistai, 1.11.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmän verkostotapaaminen 27.9.2022 klo 12-14

tiistai, 27.9.
Demokratia teemaryhmän kuvituskuva, jossa iso musta D-kirjain keltaisella pohjalla ja kansalaisia sen ympärillä
Haku

Lähde kehittämään uusia osallistumisen tapoja hyvinvointialueelle – kokeiluhaku auki

Kuvituskuva
uutiset

Tukea osallistumisen ohjelman laadintaan hyvinvointialueille – mallipohja saatavilla

uutiset

Päättäjillä ja kansalaisilla eri käsitys houkuttelevista yhteiskunnallisista osallistumistavoista

Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmän kick-off 31.8.2022

keskiviikko, 31.8.
Verkkotapahtuma

Asukasosallistuminen hyvinvointialueen ja kunnan elinvoiman voimavarana

perjantai, 10.6.
Kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Asukkaat keskiöön – keskustelutilaisuus asukasosallistumisen kehittämisestä

Helsinki, keskiviikko, 15.6.
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 19.5.2022 klo 13.00-15.00

torstai, 19.5.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 3.5. klo 9.00-11.00

tiistai, 3.5.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 21.4. klo 13.30–15.30 

torstai, 21.4.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 7.4. klo 12.30-15.00

Hyvinvointialueiden vapaasti käytettävissä olevan osallistumisen ohjelman pohjan suunnittelu etenee. Millainen olisi asukkaan sujuva vaikuttamispolku? Perehdyimme erilaisiin kansalaispaneelimalleihin ja kuulimme hyvinvointialueiden aloiteoikeusprosessista.
torstai, 7.4.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 31.3. klo 12.00-14.00

torstai, 31.3.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 15.3. klo 12.30-14.30

tiistai, 15.3.
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia teemaryhmä 9.2.2022 klo 12-14

keskiviikko – torstai, 9.2. – 10.2.
kuvituskuva
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmän toinen tapaaminen

torstai, 20.1.
Ihmisiä istumassa ringissä kannettavat tietokoneet sylissään.
Poiminnat

Kuntalehti: Kinastelu terveysasemien sijainnista ei synnytä alueuudistuksessa uutta demokratiaa

kuvituskuva
uutiset

Hyvinvointialueilla mahdollisuus tehdä historiaa demokratian uudistajina

kuvituskuva
Verkkotapahtuma

Demokratia-teemaryhmän ensimmäinen tapaaminen

torstai, 18.11.

Demokratia-teemaryhmien tapaamiset 2021, 2022, 2023 ja 2024

6.6.2024
Demokratia-teemaryhmän lähitilaisuusuus Helsingissä 
18.4.2024
Miltä hyvinvointialueiden osallistumisen ohjelmat näyttävät? Entä mitä niissä sanotaan nuorten osallistumisesta?
13.3.2024
Osallisuuslautakunnat, -johtokunta ja asiakkuus- ja laatujaosto asukkaiden osallistumisen tukena
24.1.2024
Puntaroivan demokratian aalto
11.12.2023
Järjestöt asiakasymmärryksen rakentajina hyvinvointialueilla
3.11.2023
Demokratia-teemaryhmä ja Nuorten Suomi järjestävät yhteisen tilaisuuden Jyväskylässä. Teemaryhmän aihe tekoälyn mahdollisuudet osallistumiselle.
4.10.2023
Millaisia mahdollisuuksia demokratiateknologia voisi tuoda asukasosallistumiseen?
23.8.2023
Mitä uusi hallitusohjelma merkitsee hyvinvointialueiden demokratiatyölle käytännössä?
Tutkimme myös Virkahenkilö-Poliksen tuloksia.
25.5.2023
Demokratia-teemaryhmä goes live: Teemaryhmä ja Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen nuorten verkosto yhdistävät voimansa lähitapaamisessa
21.4.2023
Järjestetään yhteistyössä Sitra Labin kanssa. Miten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan? Ketkä osallistuvat muutoksen tekemiseen? Miten varmistamme onnistumisemme edellytykset?
5.4.2023
Miten saamme palautteesta irti enemmän osallistumista?
15.3.2023
Asukasosallistuminen hyvinvointialueiden strategioissa & Polis-keskustelualusta
2.2.2023
Demokratiaindikaattorit
Voiko demokratiaa mitata ja miten? 
29.11.2022
Osallistumisen kulttuurin vahvistaminen hyvinvointialueen organisaatiossa
1.11.2022
Puntaroivat asukaspaneelelit
27.9.2022
Vaikuttavuuden mittaaminen ja vaikuttavuustiedon hyödyntäminen
31.8.2022
Demokratia-teemaryhmän kick-off
19.5.2022
Osallistumisen ohjelman vieminen käytäntöön
3.5.2022
Osallistumisen mittaaminen, tulosten seuranta ja vaikuttavuus
21.4.2022
Digitaaliset osallistumisen menetelmät
7.4.2022
Millainen olisi asukkaan sujuva vaikuttamispolku? Kansalaispaneelit, asukas- ja digiraadit sekä hyvinvointialueen aloite
31.3.2022
Osallistumisen ohjelma ja sen tuki
15.3.2022
Miten osallistuminen näkyy hallintosäännöissä ja päätöksenteon rakenteissa?
9.2.2022
Osallistumisen hyötyjen tunnistaminen päätöksentekoprosessin ja asukkaiden näkökulmista
20.1.2022
Miten varmistetaan, että asukas ja asiakas ovat hyvinvointialueuudistuksen keskiössä?
18.11.2021
Miksi asukkaiden osallistuminen on merkityksellistä? 

Valtuutetun demokratiakirje

Tuotamme muutaman kerran vuodessa hyvinvointialueille suunnatun demokratia ja osallisuus -teemoihin keskittyvän uutiskirjeen. Kirjeestä saat parhaat vinkit osallistumisen kehittämiseen.

Ota yhteyttä!

Annamme mieluusti lisätietoja.

ihmiset
Joonas Leppänen
Johtava asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Elina Eerola
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Mistä on kyse?