Ledarskapsutbildning inom den offentliga sektorn

Vi stärker den offentliga förvaltningens ledarskapskompetens, förnyelseförmåga, framtidsfärdigheter och kompetens inom framtidsinformation med hjälp av ett omfattande utbildningsprogram.

Vad handlar det om?

I en omvärld som snabbt förändras förutsätts ny slags flexibilitet, förändringsberedskap och enhetlighet inom den offentliga förvaltningen. Sitras utbildning En offentlig sektor i förnyelse – möjliggörande ledarskap stärker ledarskapskompetensen vad gäller dessa utmaningar och stöder den offentliga sektorn i reformen av dess samhällsroll.

Vad gör vi?

Vi har skapat ett utbildningsprogram som baseras på behoven hos den högsta ledningen vid ministerierna och ämbetsverken, och som består av sex moduler och sammanlagt 11 närstudiedagar. Åren 2017–2018 genomförs sex utbildningar med identiskt innehåll. I dessa deltar sammanlagt drygt 140 tjänstemannaledare inom statsförvaltningen.

Utbildningsmodulernas teman är:

Utbildningens mål är att stärka ledarskapskapaciteten, förnyelseförmågan, framtidsfärdigheterna och kompetens inom framtidsinformation inom den offentliga förvaltningen. Förutom expertanföranden består utbildningen av workshops, kollegial sparring, praktiska mellanuppgifter och experiment som stöder det inlärda, och anknyter det till aktuella utmaningar inom förvaltning och möjliggörande ledarskap.

Vem är med?

Ledningsgrupperna från alla tolv ministerier och den högsta ledningen från några ämbetsverk deltar i utbildningen. De ämbetsverk som deltar är Folkpensionsanstalten, Statens revisionsverk, Kommunikationsverket, Befolkningsregistercentralen och Utbildningsstyrelsen. Deltagarna är delade i blandade grupper, så att det på varje kurs finns representanter från olika ministerier och ämbetsverk.

Sitras team har planerat utbildningens innehåll. I genomförandet av föreläsningarna och övningarna deltar ett stort antal experter både från Finland och utomlands.

Vad är på gång?

Den första av de sex kurserna startade i september 2017 och den sista delen av den sista kursen avslutas i december 2018.

Programmet En offentlig sektor i förnyelse – möjliggörande ledarskap är en märkbar utbildningsinvestering i det finländska samhället från Sitras sida. Det är en fortsättning på vårt arbete med att ordna krävande utbildningsprogram för nyckelpersoner i samhället, som pågått i flera årtionden.

Aktuellt

nyheter

Staten övertar Sitras Förnyare -lednings­utbildning från och med ingången av 2019

nyheter

Kom med förslag på förvaltningsövergripande försök!

nyheter

Sitra skapar visioner för arbetet inom den offentliga förvaltningen på 2020-talet

nyheter

Ritva Viljanen blir rådgivare för projektet för utveckling av den offentliga förvaltningen

Kontakta oss!

personer
Petri Virtanen
personer
Marika Tammeaid
personer
Jaana Kalliomäki-Adan

Vad handlar det om?