Mobilitetstjänster i norra Finland får fart genom samarbete

Avslutat projekt: 08/2018 – 10/2019

Vi snabbade på digitaliseringen av mobilitetstjänsterna i norra Finland och samarbetet med lokalbor och turister för att underlätta hållbar och delad mobilitet.

Vad handlade det om?

Turistmålen och sevärdheterna i de glesbebyggda områdena i norra Finland ligger på olika håll på långt avstånd från varandra. Kollektivtrafiken går främst på vintern, och då endast mellan de centrala orterna.

Målet med projektet var att skapa en strategisk samarbetsmodell och ett nätverk samt en digital plattform (reseplanerare) för mobilitetstjänster över kommungränserna i norra Finland. På det sättet främjas tillgängligheten för och användningen av delade mobilitetstjänster istället för privatbilism. Samarbetet mellan turistbranschen och trafikföretagen är centralt för att nå målen.

Projektet är ett resultat av finansieringsansökan för regionala transporter, som genomfördes av Sitra under första halvan av 2018. Finansieringsansökan och dess projekt verkställs via Tillväxtprogrammet för transportsektorn 2018–2022, som bland annat finansieras av Sitra. I projektet fortsatte man också och utvidgade det samarbete som inleddes i Ylläs 2015–2018 och pilotförsöket som helhet.

Vad har man fått till stånd?

I projektet bildades ett samarbetsnätverk för att utveckla och göra ett pilotförsök med reseplaneraren för Lappland samt för att inleda ett fortlöpande underhåll av reseplaneraren. Nätverket bestod av centrala forskningsinstitut inom trafik och resande, turistföreningar, kommuner och städer samt utvecklingsbolag. Ett pilotförsök med reseplaneraren gjordes, men man hittade ännu ingen bestående samarbetsmodell.

I projektet bildades en lägesbild av mobiliteten i norra Finland. Under projektets gång utbildades aktörer i målområdena i digitalisering av mobilitetstjänster, som exempelvis skidbussar och flygbussar. Även över 300 lokaliseringsuppgifter om resmålen digitaliserades och en guide över hur man lägger in tjänsterna i OpenStreetMap-miljön upprättades för de mobilitetstjänster som finns i området.

I Ylläs fortsatte man att lägga in mobilitetstjänsterna i provversionen av reseplaneraren för Lappland med utgångspunkt i de tidigare projekten. Reseplaneraren testades också i exempelvis Kuusamo och Syöte. Dessutom testades bussarnas realtidsfunktioner i reseplaneraren och den tekniska prestandan visade sig vara bra.

Ett av delmålen var att utveckla ett verktyg för en öppen källkod (GTFS editor), med vilken resenärerna enkelt skulle kunna föra in resrutter och tidtabeller i den digitala reseplaneraren. Utvecklingsarbetet gjordes ovanpå den öppna källkoden i Conveyal-verktyget. Arbetet tog fart och man lyckades digitalisera resrutterna med verktyget. Det är dock inte färdigt för att införas i större skala och tiden har inte varit mogen för att låta trafikföretagen vara med i utvecklingsarbetet. Det saknas även verksamhetsmodeller och incitament för att främja digital och delad mobilitet. Exempelvis kommunerna eller andra upphandlare skulle i upphandlings- och avtalsfasen kunna kräva att trafikföretagen erbjuder lediga platser på resor till alla.

Att hitta en kontinuerlig samarbetsmodell (ansvariga instanser och process) för digitaliseringen av trafikinformationen och underhållet av reseplaneraren för Lappland stod i centrum för arbetet. Projektaktörerna föreslog samfinansiering för några centrala aktörer och att man skulle grunda en öppen nationell serviceplattform, men förslaget har hittills inte lett till att man förbundit sig till något.

Vem var med?

I projektet deltog totalt 11 turistområden, från Kuusamo till Utsjoki. Sitra finansierade i projektet uppbyggnaden av Lapplands universitets (Forsknings- och utbildningsinstitutet i turistbranschen, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti, MTI) och Ylläksen Matkailuyhdistys Ry:s strategiska samarbete mellan regionerna i norra Finland. Projektansvarig på Sitra var Heikki Sorasahi. Lapplands universitet ansvarade för samordningen av projektet samt för kartläggningen och sammanställningen av nätverket av aktörer. Ylläs Matkailuyhdistys hade huvudansvaret för stöd till och engagemang för utvecklingen av digitaliseringen av mobilitetstjänsterna i regionerna i norra Finland.

Apinf Oy utvecklade ett verktyg med öppen källkod (GTFS editor) som finansierades av Sitra för digitalisering av trafikinformation.

En av nyckelspelarna i projektet som helhet var även Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, som ansvarade för utvecklingen och införandet av en öppen mobilitetstjänstplattform. Andra centrala intressegrupper och delfinansiärer var Enontekis kommun, Kemijärvi stad, NTM-centralen i Lappland, Lapplands förbund, Muonio kommun, NTM-centralen i Norra Österbotten, Pudasjärvi stad, Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys, Salla kommun, Sodankylä kommun, Elinkeinot & kehitys Nordica, Naturpolis Oy och Kideve Elinkeinopalvelut.

Vad sker härnäst?

VTT och Lapplands universitet fortsätter det arbete som påbörjats inom projektet med FIT ME!-finansiering från Business Finland – i projektet Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem (9/2019-2/2020). Dessutom förbereder Lapplands universitet och Kideve elinkeinopalvelut EAKR-projektet på samma område, som i högre grad fokuserar på regionala särdrag i mobilitetstjänsterna.

I Kompetenscentrumet KEINOs  utvecklingsgrupp för intelligent trafik som samordnas av Business Finland diskuteras betydelsen av data och samarbetsmodeller för att främja mobilitetstjänsterna bland centrala intressegrupper inom trafikområdet i Finland.

Ytterligare information: www.arcticmaas.fi, på Twitter @OpenArcticMaaS.

Kontakta oss

personer
Marleena Ahonen

Vad handlar det om?